Slováci v zahraničí

18. Jún 2018

Veľa Slovákov v zahraničí si kladie otázku, ako je to s daňovým priznaním zo zahraničia? Či musia podávať priznanie aj na Slovensku, ako zamedziť dvojitému zdaneniu a podobne.

V prvom rade si treba ujasniť pojem rezident. Rezident SR je daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Je to fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt alebo sa tu zdržuje minimálne 183 dní v roku. Môže to byť aj právnická osoba, ktorá má na našom území sídlo alebo miesto reálneho vedenia. Nerezident SR je daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou. Je to fyzická osoba, ktorá na Slovensku nemá trvalý pobyt a ani sa tu nezdržiava. Môže to byť aj právnická osoba, ktorá tu nemá sídlo ani vedenie spoločnosti.

Podávanie daňových priznaní

Rezident SR má povinnosť vysporiadať si v SR celosvetový príjem, pokiaľ mal príjmy zo zahraničia. Ak ide teda o Slováka žijúceho a pracujúceho v zahraničí, avšak s trvalým pobytom na SR, je povinný podať daňové priznanie v prípade, ak jeho celkové celosvetové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2018 presiahli sumu 1915.01 eura. Pokiaľ bol jeho príjem nižší, daňové priznanie nie je povinný podať. Pozor! To, že príjmy zo zahraničia zdaňuje iný štát neznamená, že rezident nemá povinnosť podať daňové priznanie aj na Slovensku. Aby sa zabránilo dvojitému zdaneniu, využije sa vyňatie príjmu zo zahraničia.

Typ daňového tlačiva

Ak rezident SR poberal iba príjmy zo závislej činnosti (zamestnania, brigády) od slovenského alebo zahraničného zamestnávateľa, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A; ak mal aj iné druhy príjmov (príjem z prenájmu, z predaja nehnuteľnosti, výhra…), vyplní tlačivo daňového priznania k dani z príjmov FO typ B. V oboch prípadoch sa neprihliada na to, že žije v zahraničí, povinnosť podať daňové priznanie je do 31. marca.

Konflikt dvojitej rezidencie

Môže nastať situácia, že daňovník je daňovým rezidentom dvoch zmluvných štátov. Ako je to možné? Napríklad má trvalý pobyt v SR, ale pracuje v zahraničí a aj sa tam dlhodobo zdržiava. Toto je prípad väčšiny zahraničných Slovákov, ktorí odišli za prácou do cudziny. Dochádza tu ku konfliktu dvojitej rezidencie a tento konflikt je potrebné vyriešiť. Ako? Uplatnením rozhraničovacích kritérií. Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia ich určuje v tomto poradí:

  • stály byt – v osobnom vlastníctve alebo v prenájme, musí byť zariadený a má slúžiť k bývaniu daňovníka
  • stredisko životných záujmov – v ktorom štáte sa daňovník zdržuje, á tu rodinu, majetkové pomery, pôžičky, úvery, bankový účet, amestnanie, aktivity
  • miesto, kde sa obvykle osoba zdržiava – štát, v ktorom sa daňovník zdržiava častejšie
  • štátne občianstvo
  • vzájomná dohoda príslušných úradov zmluvných štátov

Rozhraničovacie kritériá sa aplikujú presne v tomto poradí, až kým nie je stavený jeden štát rezidencie.

Starobný dôchodok vyplácaný zo zahraničia

V prípade, že je rezidentovi SR vyplácaný starobný dôchodok zo zahraničia, je tento príjem považovaný za dávku zo sociálneho poistenia v zahraničí. Tento príjem je v SR oslobodený od dane a do daňového priznania sa nezahrňuje.

Rodinné prídavky, rodičovský príspevok, materský príspevok a daňový bonus zo zahraničia

V prípade, že je rezidentovi SR vyplácaná niektorá z vyššie uvedených dávok zo zahraničia, sú tieto príjmy považované za dávky sociálnej podpory a do daňového priznania sa neuvádzajú.

Prepočet zahraničnej meny na EUR

Toto je snáď najčastejšie skloňovaná otázka: Akým kurzom prepočítať príjmy? Budete sa diviť, ale zákon ponúka 4 možné druhy výpočtu:

  1. priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý alebo
  2. kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý v cudzej mene alebo pripísaný bankou alebo pobočkou zahraničnej banky alebo
  3. ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie alebo
  4. priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorých daňovník poberal príjmy.

V prípade, ak je rezident SR účtovnou jednotkou, na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, platný ku dňu, ku ktorému je uplatnený daňovníkom v účtovníctve.


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.