(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako vybaviť sirotský dôchodok?

31. Máj 2018

V živote bohužiaľ nastávajú aj nešťastné prípady úmrtia rodiča. V dnešnej časti seriálu Ako vybavím? si môžete prečítať ako vybaviť sirotský dôchodok pre dieťa, kto naň má nárok a za akých podmienok, čo všetko a kam treba dodať k vybaveniu.

Čo je sirotský dôchodok?

Sirotský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného alebo z invalidného poistenia zosnulého rodiča jeho potomkom. Tento typ dôchodku má za účel zabezpečiť sirote príjem v prípade úmrtia rodiča (alebo osvojiteľa dieťaťa). Je vyplácaný aj nezaopatreným deťom, ktorých rodič zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Kto má nárok na sirotský dôchodok?

Nárok na sirotský dôchodok vzniká, ako už názov napovedá, nezaopatrenému dieťaťu, ktorému zomrel rodič (prípadne osvojiteľ), ktorý ku dňu smrti

 • poberal starobný dôchodok
 • mal nárok na predčasný starobný dôchodok
 • poberal invalidný dôchodok
 • nepoberal žiadny z dôchodkov, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný pre nárok na invalidný alebo starobný dôchodok
 • zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania

V prípade smrti oboch rodičov vzniká dieťaťu nárok na sirotské po každom z nich. To znamená, že dieťa môže mať nárok na dva sirotské dôchodky. Nárok na sirotský dôchodok vzniká dňom smrti rodiča, ktorý je uvedený v úmrtnom liste. Dieťaťu zverenému do pestúnskej starostlivosti nevzniká nárok na sirotský dôchodok po smrti pestúna.

Aké sú podmienky nároku?

Doklady viažuce sa k sirote:

 • podanie žiadosti o priznanie sirotského dôchodku (dokument nie je voľne dostupný) – podáva dieťa od 15 rokov samo za seba, pre dieťa do 15 rokov podáva jeho zákonný zástupca
 • rodný list siroty
 • doklad preukazujúci nezaopatrenosť osiroteného dieťaťa – potvrdenie o návšteve základnej, strednej alebo vysokej školy*
 • posudok posudkového lekára o nezaopatrenosti dieťaťa, ktoré nie je v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu schopné školskej dochádzky
 • platný občiansky preukaz siroty (u cudzincov cestovný pas)
* Ak sirota študuje v zahraničí, musí predložiť žiadosť o posúdení štúdia, o ktorom rozhodne stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ak sa jedná o vysokú školu v EÚ a škola sa nachádza na zozname škol Ministerstva školstva SR, sirota nemusí žiadať stredisko na uznávanie dokladov o posúdenie štúdia. Toto štúdium sa považuje automaticky za rovnocenné štúdiu na vysokej škole v SR.

Doklady viažuce sa k zomretému rodičovi:

 • úmrtný list rodiča
 • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo jeho štúdium, ktoré nebolo ukončené
 • vojenskú knižku (v prípade, ak ide o otca) alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou
 • potvrdenie o všetkých obdobiach evidencie na úrade práce
 • potvrdenie poberania podpory v nezamestnanosti
 • evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
 • potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní (obdobie od kedy do kedy trval pracovný pomer)
 • potvrdenie Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o výplate výsluhového alebo invalidného výsluhového dôchodku, prípadne potvrdenie o splnení/nesplnení podmienok nároku na výsluhový dôchodok (ak bol rodič príslušníkom Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colník, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a príslušníkom ozbrojených síl (profesionálnym vojakom))

Kde vybavím sirotský dôchodok?

* ak je sirota vo väzbe alebo vo výkone trestu, žiadosť podáva prostredníctvom ústavu Zboru väzenskej a justičnej stráže v pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla ústavu. Ak sirota nemá trvalý pobyt na území SR, žiadosť spíše ústredie Sociálnej poisťovne

Aká je výška sirotského dôchodku?

Sadzba sirotského dôchodku je 40 % zo starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý rodič (podľa zákona § 82 zákona č. 461/2003 Z. z.). Ak zomretý rodič mal nárok na dva dôchodky, sirotský dôchodok sa vypočíta z vyššieho z nich. Nárok na výplatu sirotského dôchodku vzniká odo dňa spísania žiadosti v Sociálnej poisťovni, čím sa žiadosť považuje za podanú.

Sirotské je vyplácané vopred v pravidelných mesačných intervaloch (pri poukazovaní do cudziny v 3 mesačných intervaloch):

 • v hotovosti
 • na bankový účet (siroty alebo žijúceho rodiča)
 • iným spôsobom (napr. sirote vo výkona väzby či trestu je vyplácaný formou ústavu Väzenskej a justičnej stráže.

Ako sa vypláca viac priznaných dôchodkov?

Môže sa stať, že sirota má nárok na dva rôzne dôchodky (napr. invalidný a sirotský dôchodok, dva sirotské dôchodky). Vtedy sa sirotský dôchodok vypláca takto:

 • sirota poberá invalidný dôchodok a zároveň aj sirotský dôchodok (plnej sume sa vypláca vyšší dôchodok, nižší vo výške 50 %, ak je ich suma rovnaká, v sume 50 % sa vždy vypláca sirotský dôchodok)
 • sirota poberá invalidný dôchodok, sirotský dôchodok a má nárok na ďalší sirotský dôchodok (plnej sume sa vypláca najvyšší dôchodok, nižšie vo výške 50 %, ak je ich suma rovnaká, v sume 50 % sa vypláca ten, ktorý si sirota zvolí
 • sirota poberá sirotský dôchodok a má nárok na ďalší sirotský dôchodok po druhom rodičovi – oba sirotské dôchodky sa vyplácajú v plnej sume bez ohľadu na ich výšku
Poznámka: Ak sirota poberá invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, nevzniká jej nárok na sirotský dôchodok, pretože sa nepovažuje za nezaopatrené dieťa.

Kedy je nárok na sirotský dôchodok premlčaný?

Pokiaľ nestihnete zažiadať o sirotský dôchodok do 3 rokov odo dňa, za ktorý dieťaťu náležal sirotský dôchodok, považuje sa nárok za premlčaný.

Zánik nároku na dôchodok

Môžu nastať dve situácie: Nárok na výplatu sirotského dôchodku zanikne, hoci samotný nárok na sirotský dôchodok trvá:

 • dňom, kedy dieťa prestane byť nezaopatreným dieťaťom (obnoví sa dňom, kedy dieťa začne byť opäť nezaopatreným (napr. dieťa doštuduje na strednej škole, rok pracuje a po roku sa vráti na vysokú školu)*
 • dieťa si niekto osvojí. Zrušením osvojenia vznikne opätovný nárok na výplatu
  * sirote po maturite sa sirotský dôchodok obnoví až po zápise na vysokú školu a doložení potvrdenie o návšteve vysokej školy Sociálnej poisťovni

Nárok na sirotský dôchodok definitívne zaniká:

 • dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého nezaopatrené dieťa úmyselne spôsobilo smrť rodiča
 • dňom, ktorým dieťa dovŕši 26 rokov veku
 • smrťou siroty