Prehľad zliav na dani za rok 2023 a 2024

5. Február 2024

V daňovom priznaní za rok 2023 si môžete uplatniť rôzne daňové zvýhodnenia. Ktoré to sú a aké podmienky sa vzťahujú na ich uplatnenie?

Zľavy na dani v daňovom priznaní za rok 2023 a 2024


Zľavy na dani upravuje Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov č. 595/2003 Z.z. Všetky zvýhodnenia, ktoré si môžete uplatniť v daňovom priznaní, nájdete prehľadne v tabuľkách.

Položka Maximálna ročná výška zľavy pre rok 2023 Maximálna ročná výška zľavy pre rok 2024
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 4 922,82 € 5 646,48 €
Daňový odpočet na manžela/manželku 4 500,86 € 5 162,50 €
Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) 180 € 180 €


Daňový bonus Maximálny daňový bonus
pre rok 2023
Maximálny daňový bonus
pre rok 2024
Daňový bonus na dieťa do 25 rokov 140 € mesačne1) 140 € mesačne1)
Daňový bonus na úroky z hypotéky uzavretej od roku 2018 400 € ročne 400 € ročne
Mimoriadny daňový bonus zo zvýšených úrokov z hypotéky 1 800 € ročne 1 800 € ročne

1) Pri splnení podmienok si môžete uplatniť daňový bonus vo výške 140 € mesačne na dieťa vo veku do 18 rokov a vo výške 50 € mesačne na dieťa nad 18 rokov.


Ako presne fungujú zľavy na dani a koľko eur môžem ušetriť?


Odpočítateľné položky znižujú základ dane a vo výsledku aj samotnú daň. Daňový bonus na dieťa, na hypotéku a tiež mimoriadny daňový bonus zo zvýšených úrokov znižujú daň vo výsledku. To znamená, že tieto daňové bonusy priamo ovplyvňujú daň. Nezdaniteľnú časť základu dane si môžete uplatniť pri príjmoch do 21 754,18 €. Pri vyššom príjme sa táto položka kráti. Aplikácia vám krátenie zohľadní automaticky.

Príklad č. 1:

Erika pracovala ako živnostníčka po celý rok 2023. Jej príjem bol vo výške 30 000 €, odviedla odvody na zdravotné poistenie vo výške 1093,36 € a na sociálne poistenie 903,36 €. Má manžela, ktorý je ZŤP a je bez príjmu. Má dve deti (6 a 19 rokov). S manželom splácajú hypotéku. V roku 2023 zaplatili 600 € na úrokoch z hypotéky. Erika si mesačne prispieva 30 € na doplnkové dôchodkové sporenie. Koľko eur ušetrí Erika na zľavách z dani?

Príklad č. 2:

Erikina kamarátka Lucia je tiež živnostníčka. V roku 2023 dosiahla rovnaký príjem ako Erika. Na rozdiel od Eriky je slobodná a bezdetná. Mesačne spláca hypotéku na byt. Na úrokoch z hypotéky zaplatila 600 €. Mesačne si prispieva 30 € na doplnkové dôchodkové sporenie. Koľko eur ušetrí Lucia na zľavách z dani?

Obe kamarátky ušetria na daniach, každá z nich však v inej výške. Na svoj príjem uplatnia odpočítateľné položky a daňové bonusy takto:

Položka Erika Lucia
Ročný príjem 30 000 € 30 000 €
Výdavky paušálom 60 % 18 000 € 18 000 €
Odvody na sociálne poistenie 1 093,36 € 1 093,36 €
Odvody na zdravotné poistenie 903,36 € 903,36 €
Nezdaniteľná položka na daňovníka 4 922,82 € 4 922,82 €
Základ dane 5 080,46 € 5 080,46 €
Daň k úhrade pred uplatnením ďalších zliav 762,07 € 762,07 €
Odpočet na manžela 4 500,86 € 0 €
Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie 180 € 180 €
Daň po uplatnení odpočítateľných položiek 59,94 € 735,07 €
Daňový bonus na dieťa do 25 rokov 2 640,95 € 0 €
Daňový bonus na úroky z hypotéky 300 € 300 €
Daň po uplatnení daňových bonusov - 2 940,95 € 435,07 €


Erike nevychádza daň k úhrade. Vďaka odpočítateľným položkám a daňovým bonusom dostane vyplatený daňový bonus vo výške 2 940,95 €.

Lucia zaplatí na dani 435,07 €.

Neviete, ako si uplatniť zľavy na dani? Vyskúšajte našu jednoduchú online aplikáciu pre spracovanie daňového priznania fyzických osôb za rok 2023 na OnlinePriznanie.sk. Nezdaniteľnú položku na daňovníka vám aplikácia automaticky vypočíta a zahrnie do daňového priznania.

Uplatniť zľavy na dani
v daňovom priznaní za rok 2023


Sledujte nás na Facebooku a Instagrame, nech vám neuniknú žiadne informácie o finančných tipoch a o rôznych novinkách z oblasti daní.