(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Platenie preddavkov na daň pre právnické osoby. Zmeny v roku 2020.

30. Júl 2020

Preddavky na daň patria medzi povinné platby vyrubené daňovým úradom. Tvoria predbežné zálohy na daň, ktoré znižujú celkovú daňovú povinnosť na konci zdaňovacieho obdobia v daňovom priznaní.

Výška preddavkov na daň vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti. Do 1. 1. 2020 platilo, že výška preddavkov bola vyrubená v prípade, ak daňová povinnosť (zaplatiť daň) vyšla viac ako 2500 €. V roku 2020 (v daňovom priznaní podávanom v roku 2021) sa táto hranica posúva na 5000 €.

Kto platí preddavky na daň?

Zálohy na daň platí právnická osoba, ktorá

  • vykázala daňovú povinnosť nad 5000 €

Spôsob platenia preddavkov

Preddavky na daň sa platia buď mesačne alebo štvrťročne podľa toho, ak

  • posledná známa daňová povinnosť právnickej osoby presiahne 5 000 €, ale nepresiahne 16 600 € - vzniká povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti
  • posledná známa daňová povinnosť právnickej osoby presiahne 16 600 € - vzniká povinnosť platiť mesačné preddavky vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.

Výpočet poslednej známej dane

Preddavky splatné po lehote na podanie daňového priznania za rok 2019 u daňovníka so zdaňovacím obdobím kalendárny rok sa vypočítajú z "dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie" (základ dane z riadku 500 tlačiva DP za rok 2019 x 21 % sadzba dane znížený o úľavy na dani z riadku 610).

Preddavkové obdobie u právnických osôb v roku 2020

Začiatok nového preddavkového obdobia je od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Nové preddavkové obdobie v roku 2020 začne po podaní daňového priznania za rok 2019.

Výpočet preddavkov od 1. 1. 2020

Do 1. 1. 2020 platilo, že výpočet preddavkov sa zaokrúhľoval na eurocenty dole. Po novom v roku 2020 platí, že sa výsledná suma výpočtu zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta.

Ako ovplyvnia preddavky na daň výslednú daňovú povinnosť?

Preddavky na daň tvoria zálohy na daň, ktoré sa platia vopred. Právnická osoba si v daňovom priznaní uvedie tieto platby ako zápočítané zálohy, ktoré mu znížia výslednú daňovú povinnosť.

Preddavky na daň zohľadníte v daňovom priznaní z príjmu právnických osôb v našom archíve.