(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Platenie preddavkov na daň pre fyzické osoby. Zmeny v roku 2020.

30. Júl 2020

Preddavky na daň patria medzi povinné platby vyrubené daňovým úradom. Tvoria predbežné zálohy na daň, ktoré znižujú celkovú daňovú povinnosť na konci zdaňovacieho obdobia v daňovom priznaní.

Výška preddavkov na daň vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti. Do 1. 1. 2020 platilo, že výška preddavkov bola vyrubená v prípade, ak daňová povinnosť (zaplatiť daň) vyšla viac ako 2500 €. V roku 2020 (v daňovom priznaní podávanom v roku 2021) sa táto hranica posúva na 5000 €.

Kto neplatí zálohy na daň?

Zálohy na daň neplatia daňovníci, ktorým

  • sa daň odvádza zrážkovým spôsobom (dohody)
  • zamestnávateľ odvádzal dane preddavkovým spôsobom (hlavný a vedľajší pracovný pomer)
  • ktorí mali kombináciu uvedených príjmov
  • ktorého posledná známa daňová povinnosť nepresiahla sumu 5000 €

Spôsob platenia preddavkov

Preddavky na daň sa platia buď mesačne alebo štvrťročne podľa toho, ak

  • posledná známa daňová povinnosť fyzickej osoby presiahne 5 000 €, ale nepresiahne 16 600 € - vzniká povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti
  • posledná známa daňová povinnosť presiahne 16 600 € - vzniká povinnosť platiť mesačné preddavky vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.

Príklad 1:

Adam podal daňové priznanie za rok 2019 a jeho výsledná daň k úhrade bola 10 000 €. Má Adam povinnosť platiť zálohy v roku 2020? V akej výške?

Daňový úrad na základe podaného daňového priznania vyrubí Adamovi preddavky na daň v štvrťročných intervaloch, pretože jeho daňová povinnosť presiahla 5000 € rozhodných pre platbu preddavkov, ale zároveň jeho daňová povinnosť nie je vyššia ako 16 600 €. Od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období bude musieť Adam platiť preddavky na daň vo výške:

10 000 x ¼ = 2500 €/štvrťrok

Príklad 2:

Richard podal daňové priznanie za rok 2019 a jeho výsledná daň k úhrade bola 20 000 €. Má Adam povinnosť platiť zálohy v roku 2020? V akej výške?

Daňový úrad na základe podaného daňového priznania vyrubí Rchardovi preddavky na daň v mesačných intervaloch, pretože jeho daňová povinnosť presiahla 5000 € rozhodných pre platbu preddavkov, a zároveň je jeho daňová povinnosť vyššia ako 16 600 €. Od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období bude musieť Richard platiť preddavky na daň vo výške:

20 000 x 1/12 = 1666.67 €/mesiac

Preddavkové obdobie u fyzických osôb v roku 2020

Začiatok nového preddavkového obdobia je od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Nové preddavkové obdobie v roku 2020 začne po podaní daňového priznania za rok 2019.

Výpočet preddavkov od 1. 1. 2020

Do 1. 1. 2020 platilo, že výpočet preddavkov sa zaokrúhľoval na eurocenty dole. Po novom v roku 2020 platí, že sa výsledná suma výpočtu zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta.

Ako ovplyvnia preddavky na daň výslednú daňovú povinnosť?

Preddavky na daň tvoria zálohy na daň, ktoré sa platia vopred. Daňovník si v daňovom priznaní uvedie tieto platby ako zápočítané zálohy, ktoré mu znížia výslednú daňovú povinnosť.

Príklad:

Mária je živnostníčka. V podnikaní sa jej v roku 2019 darilo a v marci 2020 podala daňové priznanie. Jej daňová povinnosť za rok 2019 bola 10 000 €. V roku 2020 jej vzniká povinnosť hradiť preddavky na daň vo výške 2500 € za štvrťrok. Celkom na preddavkoch zaplatí 7500 € (v roku 2020 jej vzniká povinnosť platiť preddavky od apríla). Ako tieto preddavky na daň ovplyvnia jej daň v roku 2020 v daňovom priznaní, ktoré podá v roku 2021?

Mária 2020 bude hradiť preddavky na daň. V roku 2021 si spracuje daňové priznanie typu B, kde uvedie zaplatené preddavky na daň vo výške 7500 €. Môžu nastať dve situácie: 1.) Márii sa kvôli koronakríze v podnikaní nedarilo tak veľmi, ako v predchádzajúcom roku. Jej daňová povinnosť za rok 2020 vyšla na 6000 €. Keďže mala povinnosť hradiť preddavky na daň, vznikne jej preplatok, pretože na preddavkoch zaplatila viac, ako je jej daňová povinnosť. Od výslednej daňovej povinnosti sa odpočítajú zaplatené preddavky na daň.

6000 € - 7500 € = - 1500 €

Mária má preplatok vo výške 1500 €. Keďže však Márii vyšla výsledná daň (pred znížením o preddavky na daň) vyššia ako 5000 €, bude musieť hradiť preddavky na daň aj naďalej, avšak v zníženej sadzbe.

Mária zaplatí na preddavkoch na daň 1500 €/štvrťročne, pričom zníženú sadzbu bude mať od apríla 2021. To znamená, že za obdobie január - marec 2021 bude musieť uhradiť pôvodne vyrubené preddavky vo výške 2500 €.

2.) Máriu koronakríza nezasiahla a v podnikaní sa jej darilo rovnako dobre ako v predchádzajúcom roku. Daňové priznanie podala v marci 2020 a jej daňová povinnosť za rok 2020 vyšla na 10000 €. Hoci mala povinnosť hradiť preddavky na daň, vyšiel jej nedoplatok. Od výslednej daňovej povinnosti sa odpočítajú zaplatené preddavky na daň.

10 000 € - 7500 € = 2500 €

Mária má nedoplatok na dani 2500 €. Keďže však Márii vyšla výsledná daň (pred znížením o preddavky na daň) vyššia ako 5000 €, bude musieť hradiť preddavky na daň aj naďalej v rovnakej výške.

Mária zaplatí na preddavkoch na daň 2500 €/štvrťročne.

POZNÁMKA: Keď bude mať Mária v roku 2021 rovnaké príjmy ako v roku 2019 a 2020 a jej výsledná daňová povinnosť bude 10 000 €, po odpočítaní preddavkov na daň jej vyjde v daňovom priznaní za rok 2021 podanom v marci 2022 nulová daň k úhrade, pričom zálohy na daň bude musieť ďalej hradiť v nezmenenej výške.

Čo v prípade, že preddavky nie sú uhradené včas?

Ak by niektorý z preddavkov, ktoré sú splatné počas roka 2020, nebol uhradený včas, t.j. bol by uhradený po splatnosti, ale bol by uhradený najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020, je možné ho ešte započítať na úhradu dane za rok 2020.