(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Moja prvá zákazka. Ako začať podnikať v praxi?

12. Október 2018

Poznáte to. Podnikateľský plán máte vytvorený, živnosť založenú a podnikanie pripravené. Už len nájsť zákazníkov. Ako celý proces funguje?

Richard je podnikateľ. Má založenú živnosť a podniká v IT službách. Petrovi sa pokazí harddisk a nájde si na internete IT technika, ktorý mu môže vytiahnuť dáta z disku – Richarda. Peter skontaktuje Richarda a oboznámi ho so svojím problémom. Požiada Richarda, aby mu urobil cenovú kalkuláciu, koľko bude oprava harddisku stáť.

Čo musí urobiť podnikateľ Richard?

Richard vystaví cenovú ponuku tzv. kalkuláciu. V nej zohľadní daný problém zákazníka, odhadne časovú náročnosť opravy a počet hodín vynásobí svojou hodinovou mzdou. Do svojej hodinovej mzdy zahrnie istú rezervu tak, aby na oprave neprerobil, ale na druhej strane, aby bola konečná cena pre zákazníka Petra prijateľná. Do kalkulácie zahrnie aj možné náklady, ktoré bude oprava vyžadovať napríklad cestovné (pokiaľ si harddisk od zákazníka prevezme osobne – tj. zákazník mu ho neprinesie osobne). Cenová ponuka nemá stanovený formát, Richard si ju môže vyrobiť v obyčajnom kancelárskom editore na počítači. Následne kalkuláciu zašle Petrovi.

Peter má na výber: buď cenovú ponuku prijme a svoj harddisk zverí do rúk Richardovi alebo ju odmietne a nájde si iného technika, ktorý mu disk opraví lacnejšie. Peter však s cenou súhlasí.

Čo musí urobiť podnikateľ Richard?

Richard vystaví objednávku, kde zhrnie druh činnosti (oprava harddisku), cenu, náklady a podmienky, na základe ktorých služba prebehne. Po schválení objednávky sa Richard zaväzuje dodať opravený harddisk v určitej lehote a zákazník Peter sa zaväzuje zaplatiť za túto opravu (službu). Mať potvrdenú objednávku môže byť výhodné v prípade, že sa Peter rozhodne nezaplatiť Richardovi za jeho služby. Na základe schválenej objednávky je možné vymáhať dlh. Objednávka nemá predpísaný formát, Richard ju vystaví pomocou kancelárskeho programu. Objednávku zašle Petrovi na schválenie.

Peter objednávku schváli. Richard je však opatrný, pretože s Petrom nikdy nejednal a v podnikaní iba začína. Dohodne sa s ním na zálohe 50 eur. Peter súhlasí.

Čo musí urobiť podnikateľ Richard?

Richard vystaví Petrovi zálohovú faktúru na hodnotu 50 eur. Zálohová faktúra nie je daňovým dokladom, slúži ako tzv. predfaktúra. Je to Richardova „poistka“, keby Peter zvyšnú časť peňazí nezaplatil, aby dostal za svoje služby zaplatené aspoň z časti.

Peter zaplatí zálohu na Richardov bankový účet. Odovzdá mu predmetný pokazený harddisk na opravu.

Čo musí urobiť podnikateľ Richard?

Richard opraví harddisk a vystaví riadnu faktúru. Od konečnej sumy odpočíta zálohu 50 eur, ktorá mu bola vyplatená na bankový účet. Zvyšnú sumu dofakturuje zákazníkovi. Faktúra je Petrovým daňovým dokladom a slúži mu ako záručný list pre prípad, že by sa harddisk pokazil opäť. Richard za svoje služby ručí. Richardovi poputuje faktúra do účtovníctva, pretože predstavuje výšku jeho príjmu. Faktúru si zaeviduje do tržieb a založí do šanonu k archivácii pre prípadnú kontrolu.