(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Kedy hradí dôchodkové poistenie štát?

13. Máj 2018

Od narodenia dieťaťa do približne jeho 6. rokov môže za osobu starajúcu sa o toto dieťa platiť dôchodkové poistenie štát.

Kedy štát platí dôchodkové poistenie za osoby starajúce sa o dieťa?

Štát platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu automaticky za zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby (podnikateľov SZČO) poberajúcich materské. Dôchodkové poistenie za nich platí počas celého obdobia čerpania materského. Tieto osoby sa v Sociálnej poisťovni nemusia po narodení dieťaťa na toto poistenie prihlasovať. Prihlásenie podávajú až po skončení poberania materského. Aby dôchodkové poistenie naväzovalo, je potrebné podať prihlášku najneskôr v posledný deň poberania materského s tým, že prihláška bude obsahovať naväzujúci dátum (prvý deň po ukončení poberania materského). Ak prihlášku podáte po ukončení čerpania materského neskôr, dôchodkové poistenie vznikne až odo dňa podania prihlášky a nebude naväzovať automaticky.

V prípade, že sa staráte o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, štát za takúto osobu hradí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity, maximálne však do 18 rokov veku dieťaťa.

Kedy štát neplatí dôchodkové poistenie za osoby starajúce sa o dieťa?

Osoby, ktoré nie sú povinne dôchodkovo poistené (napr. nezamestnané osoby, študentky) sa musia na poistenie prihlásiť sami. Aby dôchodkové poistenie vzniklo odo dňa narodenia dieťaťa, musí sa takáto osoba prihlásiť na poistenie do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa. Keď túto lehotu nestihne, dôchodkové poistenie vzniká až odo dňa podania prihlášky.

Aké doklady potrebujem na prihlásenie sa na dôchodkové poistenie?

 • Registračný list fyzickej osoby – slúži ako prihláška na dôchodkové poistenie
 • Vyhlásenie fyzickej osoby, že sa riadne stará o dieťa (prípadne z dôvodu opatrovania alebo osobnej asistencie)
 • Kópia rodného listu dieťaťa
 • Občiansky preukaz (kontroluje sa trvalý pobyt na území SR)

Tlačivá sú k dispozícii na ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne alebo na ich webovej stránke. Stiahnuť si ich môžete TU.

Aké doklady potrebujem na prihlásenie sa na dôchodkové poistenie, keď sa starám o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom?

 • Registračný list fyzickej osoby – slúži ako prihláška na dôchodkové poistenie
 • Vyhlásenie fyzickej osoby, že sa stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom z dôvodu opatrovania alebo osobnej asistencie
 • Kópia rodného listu dieťaťa
 • Občiansky preukaz (kontroluje sa trvalý pobyt na území SR)

Podmienky nároku:

 • trvalý pobyt na území SR
 • nepriznaný predčasný starobný dôchodok
 • nepriznaný invalidný dôchodok
 • osoba nedovŕšila dôchodkový vek

Ako a kam podať vyplnené tlačivá?

Vyplnené a podpísané tlačivá treba podať na pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska:

 • osobne
 • poštou

Koľko zaplatím za vybavenie?

 • vybavenie dôchodkového poistenia je bez poplatku