(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako vybaviť príspevok na starostlivosť o dieťa?

14. Máj 2018

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje rodinám niekoľko príspevkov. Príspevok na starostlivosť o dieťa je jedným z nich.

Kto má na tento príspevok nárok? Aké podmienky musí žiadateľ splniť, aby mu bol tento príspevok vyplatený? Čo všetko doložiť? V tomto článku sa dozviete odpovede na všetky tieto otázky. Čítajte ďalej…

Čo je príspevok na starostlivosť o dieťa?

Príspevok na starostlivosť o dieťa je príspevkom, ktorý sa poskytuje do 3 rokov dieťaťa alebo do 6 rokov dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Tento príspevok sa týka rodín, kedy starostlivosť o dieťa do 3 rokov nezabezpečuje rodič, ale súkromné zariadenie (napr. škôlka, jasle) alebo fyzická osoba na základe živnosti (napr. opatrovateľka, baby-sitterka). Ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje osoba bez živnostenského oprávnenia (napr. babička), suma príspevku bude nižšia – 41.1 eur. Nárok na uplatnenie tohoto príspevku má buď rodič dieťaťa alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti rozhodnutím súdu (napr. starí rodičia, keď rodičia nie sú schopní postarať sa o dieťa).

Kto má nárok na príspevok?

 • rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť (nie je na rodičovskej dovolenke), študuje na strednej alebo vysokej škole v prezenčnej forme štúdia (denné štúdium)
 • rodič, ak sa o dieťa stará zariadenie na území SR (škôlka, jasle, opatrovateľka…)
 • rodič – cudzinec, ak má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR
 • rodič – cudzinec, ak má jeho dieťa trvalý alebo prechodný pobyt na území SR

Kto nemá nárok na príspevok?

 • rodič, ktorý poberá materské alebo podobnú dávku v cudzine a starostlivosť o dieťa vykonáva osobne
 • rodič, ktorý poberá rodičovský príspevok alebo podobnú dávku v cudzine a o dieťa sa stará osobne
 • rodič, ktorému sa poskytuje materské (v prípade, že na materské nemá nárok, tak rodičovský príspevok) za celý kalendárny mesiac po uplynutí 6 týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.

Ako vybavím tento príspevok?

 • vyplníte Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa
 • predložíte písomnú dohodu o poskytovaní starostlivosti osobou na živnosť (s opatrovateľkou) alebo potvrdenie riaditeľa materskej školy alebo jaslí, ktoré dieťa navštevuje
 • predložíte občiansky preukaz (u cudzincov cestovný doklad a doklad o povolení na trvalý alebo prechodný pobyt na území SR)
 • doložíte doklad o trvalom pobyte dieťaťa z evidencie obyvateľstva (aj pre dieťa narodené mimo územia SR; doklad o povolení na trvalý alebo prechodný pobyt na území SR pre dieťa, ktoré je cudzincom, narodeným na území SR i pre dieťa, ktoré je cudzincom narodeným sa mimo územia SR)
 • predložíte: cestovný doklad a preukaz zahraničného Slováka (v prípade zahraničných Slovákov)
 • rodný list dieťaťa (originál i kópiu)
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (napr. starí rodičia, ak sa rodičia nevedia postarať o dieťa) alebo o zverení dieťaťa druhému rodičovi
 • posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 • potvrdenie o návšteve strednej školy alebo vysokej školy v dennej forme štúdia (v prípade, že rodič dieťaťa študuje)
 • potvrdenie o vykonávaní zárobkovej činnosti (pracovná zmluva, živnostenský list, iný doklad o vykonávaní zárobkovej činnosti)
 • potvrdenie o poberaní materského (vystaví ho Sociálna poisťovňa) a o poberaní rodičovského príspevku (vystaví úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
 • potvrdenie nároku na materské (vystaví ho Sociálna poisťovňa)
 • doklad o výdavkoch za starostlivosť o dieťa (príjmový pokladničný doklad, ústrižok poštovej poukážky, výpis z účtu)
 • doklad preukazujúci povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby (v prípade, ak je žiadateľom podnikateľ – vystaví ho Sociálna poisťovňa) – viac o dôchodkovom poistení si môžete prečítať v článku Kedy hradí dôchodkové poistenie štát?

Kto vypláca tento príspevok?

V akej frekvencii prebieha výplata dávok?

 • mesačne

V akej výške sa poskytuje tento príspevok?

 • maximálne do výšky 280 eur na dieťa

Aký je poplatok za vybavenie?

 • príspevok vybavíte bez poplatku