(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Daňové zvýhodnenie na manželku v roku 2019

2. Jún 2019

Viete, že v daňovom priznaní si môžete znížiť svoju daň z príjmov, ak máte rodinu, deti či manželku s minimálnymi príjmami? Koľko môžete ušetriť?

Zákon o dani z príjmov umožňuje za určitých podmienok využiť tzv. daňové úľavy alebo daňové zvýhodnenia. Keď máte rodinu s malými deťmi, môžete ušetriť na dani aj stovky eur. Ako si uplatniť daňový bonus na dieťa si môžete prečítať v článku Daňové výhody pre rodiny s deťmi. Ako uplatniť daňový bonus na dieťa? Ak máte manželku na materskej alebo má vaša manželka nízke alebo žiadne príjmy, môžete využiť ďalšie daňové zvýhodnenie tzv. nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela).

Najčastejšie sa toto daňové zvýhodnenie uplatňuje, keď je jeden z manželov na rodičovskej dovolenke.

Výška daňového zvýhodnenia na manželku

Maximálna výška, ktorú si môžete v daňovom priznaní na manželku uplatniť, je 3 830,02 € z vašich príjmov, ktoré ste získali v roku 2018. Pre uznanie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku je potrebné splniť určité podmienky. To znamená, že na toto zvýhodnenie nemá nárok každý, kto má manželku.

Podmienky na uplatnenie zvýhodnenia na manželku

Pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, musí manželka splniť aspoň jednu z podmienok:

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa do 3 rokov, resp. do 6 rokov, ak je dieťa dlhodobo choré, a zároveň toto dieťa žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti
 • poberala peňažný príspevok na opatrovanie
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • považuje sa za občana so zdravotným alebo s ťažkým zdravotným postihnutím

Ďalšou dôležitou podmienkou je, že nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môžete uplatniť len pri aktívnych príjmoch. To znamená, že musíte mať príjmy zo zamestnania alebo z podnikania (živnosti). Ak máte iný druh príjmov napr. z prenájmu, nevzniká vám nárok na toto zvýhodnenie napriek tomu, že manželka spĺňa aspoň jednu z podmienok.

V prípade, že máte nadštandardný príjem tj. vyšší ako 35 268,06 €, nezdaniteľná časť základu dane na manželku sa kráti.

Ak vaša manželka dosiahla nejaké príjmy, tieto príjmy sa od nezdaniteľnej časti odpočívajú. To znamená, že ak mala manželka príjem vyšší ako 3830.02 €, nemáte nárok na toto zvýhodnenie.

Príklad:

Pán Ján má manželku, ktorá je zaradená v evidencii uchádzačov o zamestnanie. V máji 2018 chodila na brigádu, kde si zarobila 520.63 €. Okrem tohoto príjmu nemala žiadny iný príjem. Môže si pán Ján uplatniť daňové zvýhodnenie na manželku?

Odpoveď:

Manželka pána Jána nemá povinnosť podať daňové priznanie, keďže jej príjem je nižší ako 1915.01 €. Pán Ján si môže uplatniť daňové zvýhodnenie na manželku, keďže manželka spĺňa podmienky pre vznik tohoto zvýhodnenia a zároveň jej príjem nepresiahol 3830.02 €. Pán Ján si môže uplatniť zvýhodnenie vo výške 3309.39 € (3830.02 – 520.63)

Čo patrí a nepatrí medzi príjmy manželky?

Za príjem manželky sa považuje:

 • príjem zo zamestnania (znížený o poistné)
 • podpora v nezamestnanosti
 • starobný a predčasný starobný dôchodok
 • výsluhový, invalidný a vdovský dôchodok
 • materské
 • nemocenské a úrazové dávky
 • dávky z garančného poistenia
 • peňažný príspevok na opatrovanie
 • sociálne dávky
 • dávky a príspevky v hmotnej núdzi
 • úroky z vkladov
 • výhry
 • príjmy z podnikania neznížené o výdavky
 • príjem z prenájmu.

Za vlastný príjem sa nepovažuje:

 • zamestnanecká prémia
 • daňový bonus
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
 • štátne sociálne dávky
 • štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie
Upozornenie!!!
Keď mala vaša manželka príjmy zo zamestnania alebo z podnikania a následne poberala materský alebo rodičovský príspevok a sama za seba si podáva daňové priznanie, dávky štátnej sociálnej podpory ako materské alebo rodičovský príspevok sa do vlastného príjmu nepočítajú!

Štátne sociálne dávky, ktoré sa nezapočítavajú do príjmu manželky:

 • prídavok na dieťa
 • príplatok k prídavku na dieťa
 • rodičovský príspevok
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • príspevok na súčasne viac narodených detí
 • príspevok na pohreb
 • vianočný príspevok dôchodcom
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom
 • príspevok športovému reprezentantovi

Najčastejšie sa toto daňové zvýhodnenie uplatňuje v rodinách, kde je manželka na rodičovskej dovolenke.

Ako si uplatniť daňové zvýhodnenie na manželku na rodičovskej dovolenke v praxi?

Príklad:

Mamička je zamestnancom a nastúpi na materskú dovolenku. Následne po 34 týždňoch začne poberať rodičovský príspevok a prídavky na dieťa. Môže si na ňu manžel uplatniť daňové zvýhodnenie, keďže splňuje podmienku, že sa stará o dieťa do 3 rokov?

Odpoveď:

Mamička, ktorá nastúpi zo zamestnania na materskú dovolenku, poberá prvých 34 týždňov materské. Materské nie je štátna sociálna dávka, ale je to náhrada príjmu, ktorý poberala v zamestnaní. Materské je pritom príjem, ktorý je od dane oslobodený a nemusí ho uvádzať vo svojom vlastnom daňovom priznaní. Keby sa daňové priznanie podávala sama, materské do príjmu nezapočíta.

Avšak tento príjem sa započítava medzi príjmy manželky, keď si na ňu chce daňové zvýhodnenie uplatniť manžel. Až keď prestane poberať materské a prejde na rodičovský príspevok, bude pre potreby daňového zvýhodnenia na manželku bez príjmu, keďže rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka a do posudzovania príjmu manželky sa nezapočítava. Za obdobie, kedy poberala len rodičovský príspevok a prídavok na dieťa, bude manžel uvádzať nulové príjmy manželky.

Manžel si teda v tlačive daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2018 vyplní príslušný oddiel, kde uvedie údaje o manželke, na ktorú si chce uplatniť daňové zvýhodnenie. Nesmie zabudnúť na sobášny list, ktorý tvorí prílohu daňového priznania.


Výšku daňového zvýhodnenia na manželku si môžete ľahko spočítať v našej online aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.