(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Daňové výhody pre rodiny s deťmi. Ako uplatniť daňový bonus na dieťa?

2. Január 2020

Rodič dieťaťa si môže aj v roku 2019 uplatniť daňové zvýhodnenie na dieťa prostredníctvom daňového bonusu na dieťa.

Aké podmienky musí rodič splniť, aby mal na bonus nárok? Aká je výška daňového bonusu na dieťa pre rok 2019?

Slovenská legislatíva pamätá aj na rodiny s deťmi. Daňový bonus na dieťa upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

Čo je daňový bonus na dieťa?

Ako názov napovedá, ide o bonus čiže zvýhodnenie na vyživované dieťa, ktoré žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti. Daňový bonus sa môže uplatniť v dvoch podobách:

 • môže zvýšiť mzdu – mesačne v prípade, že je rodič (daňovník) zamestnaný v pracovnom pomere (hlavnom či vedľajšom)
 • môže znížiť daň – raz ročne pri podaní daňového priznania alebo ročnom zúčtovaní dane (týka sa zamestnancov v pracovnom pomere aj živnostníkov)

Výška daňového bonusu na dieťa v roku 2019

Od 1.1.2019 je výška daňového bonusu na dieťa 22,17 € mesačne alebo 266,04 € ročne (22,17 € x 12 mesiacov), a to na každé vyživované a nezaopatrené dieťa.

Od 1.4.2019 bola schválená dvojnásobná suma daňového bonusu na dieťa, a to vo výške 44,34 € mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku. Poslednýkrát je možné uplatniť túto dvojnásobnú sumu daňového bonusu v kalendárnom mesiaci, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku. Zvýšený daňový bonus na dieťa je možné uplatniť si prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019 aj pre dieťa, ktoré v tomto mesiaci dovŕši šesť rokov veku.

Príklad 1:
Adam má dcéru Aničku. Anička sa narodila 15. 4. 2013. Má Adam nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa v roku 2019?

Odpoveď:
Adam si za mesiace január – marec môže uplatniť daňový bonus na dieťa vo výške 66.51 € (22.17 x 3), za mesiac apríl má nárok na zvýšenú čiastku 44.34 € (keďže Anička dovŕši vek 6 rokov v apríli 2019). Od mája 2019 do decembra má nárok na daňový bonus na dieťa v štandardnej výške 22.17 € mesačne, keďže Anička má viac ako 6 rokov. Adam dostane za rok 2019 288.21 € (22.17 x 11 + 44.34 x 1).

Príklad 2:
Richard má syna Matúša. Matúš sa narodil 11.9.2015. Má Richard nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa v roku 2019?

Odpoveď:
Richard si za mesiace január – marec môže uplatniť daňový bonus na dieťa vo výške 66.51 € (22.17 x 3), od apríla do konca roka Matúš nedovŕši vek 6 rokov, jeho otec má tak nárok na zvýšenú čiastku 44.34 € od apríla do konca roka. Richard dostane za rok 2019 465.57 € (22.17 x 3 + 44.34 x 9).

Kto má nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2019?

Zákon hovorí, že daňový bonus na dieťa si môže daňovník uplatniť na každé vyživované dieťa, ktoré žije s ním v domácnosti. Podmienkou pre nárok na daňový bonus je dosiahnutie určitej výšky príjmu:

 • u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania): aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy
 • u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti: aspoň vo výške 6–násobku minimálnej mzdy. Tento daňovník však musí vykázať základ dane z príjmov, čo znamená, že nemôže vykázať daňovú stratu.

Čo to v praxi znamená?

Od 1.1.2019 sa výška minimálnej mzdy vyšplhala na 520 €. Nárok na daňový bonus tak vzniká daňovníkovi vtedy, ak jeho ročné príjmy dosiahnu minimálne 3 120 €. Ak je jeho príjem nižší, nárok na daňový bonus na dieťa nevzniká.

Na daňový bonus nemá nárok daňovník u dieťaťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku.

Príklad:
Rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku dieťaťa bolo vydané dňa 11.1.2019. Môže si rodič dieťaťa uplatniť daňový bonus na toto dieťa?

Odpoveď:
Rodič dieťaťa má nárok na daňový bonus za mesiac január 2019 vo výške 22.17 €. Keďže v januári bol dieťaťu priznaný invalidný dôchodok, od februára do konca roka rodič tohoto dieťaťa nemá nárok na daňový bonus.

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden z rodičov

V prípade, že podmienky nároku na uplatnenie daňového bonusu spĺňajú obaja rodičia, daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden z nich. Kto z nich bude uplatňovať daňový bonus, závisí od vzájomnej dohody. Znamená to, že ak si daňový bonus uplatní otec, nemôže si ho uplatniť súčasne aj matka dieťaťa.

V prípade, ak sa rodičia nedohodnú, kto z nich si uplatní nárok na daňový bonus na dieťa, nárok sa uplatňuje v poradí:

 • matka
 • otec
 • iná oprávnená osoba

Hranica veku dieťaťa a daňový bonus na dieťa v roku 2019

Nárok na daňový bonus je možné uplatniť:

 • od mesiaca narodenia dieťaťa (napr. za dieťa narodené 11.3.2019 je možné uplatniť nárok na daňový bonus už v mesiaci marec 2019)
 • do 31. 8. – ak dieťa ukončilo štúdium na strednej škole a nepokračuje v štúdiu
 • ak dieťa pokračuje po ukončení strednej školy na vysokej škole, má rodič nárok na daňový bonus aj za mesiace počas letných prázdnin (medzi ukončením strednej školy a zápisom na vysokú školu).
 • do dňa získania vysokoškolského titulu (deň štátnic) – u dieťaťa, ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie a zároveň nedovŕšilo 25 rokov
 • do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku (pri dennom štúdiu na strednej alebo vysokej škole bez ohľadu na to, či štúdium ukončilo alebo nie)
 • do mesiaca, v ktorom bolo dieťa osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu

Nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré študuje v zahraničí v roku 2019

Štúdium v zahraničí posudzuje Ministerstvo školstva SR, ktoré určí, či je zahraničná škola rovnocenná svojím rozsahom a úrovňou štúdia pre štúdium dennou formou. Ak ministerstvo uzná rovnocennosť štúdia, rodičovi dieťaťa študujúcemu na zahraničnej škole vzniká nárok na daňový bonus na dieťa od mesiaca, v ktorom začalo dieťa študovať v zahraničí do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne vek 25 rokov.

Ako uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2019?

1. zamestnanec: Zamestnanec má nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa:

 • mesačne: u zamestnávateľa podpíše Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka a daňového bonusu a predloží rodný list a prípadne potvrdenie o návšteve školy platné na školský/ akademický rok. Nárok na uplatnenie mesačnej sumy daňového bonusu vzniká, ak má zamestnanec v danom mesiaci zdaniteľný príjem zo závislej činnosti vo výške 50 % minimálnej mzdy (pre rok 2019 – 260 €).
POZOR! Ak zamestnanec v priebehu roka ukončí pracovný pomer u jedného zamestnávateľa a začne pracovný pomer u iného zamestnávateľa, v danom mesiaci si môže uplatniť daňový bonus len u jedného z nich!!!
 • ročne: zamestnávateľa požiada o vykonanie ročného zúčtovania dane alebo prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov FO.

Ak zamestnanec požiada o vykonanie ročného zúčtovania dane, zamestnávateľ mu vyplatí daňový bonus najneskôr pri výplate mzdy za mesiac apríl, to znamená v máji. V prípade podania daňového priznania k dani z príjmov, sa daňový bonus vypláca v zákonom stanovenej lehote.

2. podnikateľ Podnikateľ, ktorý zároveň nie je aj zamestnancom, má nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa:

 • len ročne: prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov FO. V tlačive daňového priznania k dani z príjmov vyplní príslušný oddiel, kde uvedie údaje o dieťati, na ktoré si chce uplatniť daňový bonus. Nesmie zabudnúť na prílohy, vďaka ktorým poukáže nárok na daňový bonus (rodný list, potvrdenie o návšteve školy). Ak podnikateľovi vznikne daňová povinnosť k dani z príjmov, daňový bonus bude započítaný s daňou na úhradu. To znamená, že od daňovej povinnosti sa odpočíta daňový bonus, čím sa zníži daň na úhradu. V opačnom prípade, ak podnikateľovi vznikne daňový preplatok, tak suma preplatku bude spolu s daňovým bonusom bude vrátená na účet alebo poštovou poukážkou v zákonom stanovenej lehote.

  Výšku daňového bonusu na dieťa si môžete ľahko spočítať v našej online aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.