Daňové novinky pre rok 2019 – zníženie základu dane pri pobyte v kúpeľoch

16. Jún 2019

Ak ste v roku 2018 absolvovali pobyt v prírodných liečebných kúpeľoch, môžete ušetriť na daniach. Časť nákladov za pobyt v kúpeľoch si môžete odpočítať z daní.

Ako to funguje?

K uplatneniu zníženia základu dane pri pobyte v kúpeľoch je dôležité nájsť pokladničný doklad alebo faktúru o zaplatení poplatkov, ktoré vám vydali pri nástupe či výstupe z kúpeľov. Faktúru alebo pokladničný doklad vám vystavil kúpeľný dom, kde ste boli ubytovaní. K daňovému priznaniu tieto doklady neprikladáte. Slúžia na vyčíslenie skutočne vynaložených nákladov za pobyt v kúpeľoch. Do nákladov si môžete dať aj kúpeľné poplatky, daň obci či mestu za ubytovanie (tzv. miestnu daň) alebo úhradu za procedúry (pokiaľ ste boli samoplátcom). POZOR! Je možné, že daňový úrad vás vyzve k predloženiu týchto dokladov, aby vám mohol uznať nárok na zníženie základu dane. Preto si po podaní daňového priznania tieto doklady radšej uchovajte.

Nárok na zníženie základu dane za kúpele má každý daňovník, ktorý liečebný pobyt absolvoval. Môže si uplatniť zníženie základu dane aj za manželku a každé vyživované dieťa. Odpočítateľná položka predstavuje najviac 50 eur za rok na každého z nich. To znamená, že pokiaľ boli v kúpeľoch manželia s dvoma vyživovanými deťmi, majú nárok na 200 eurové zníženie základu dane. Pri uplatňovaní zníženia na dieťa si môže zníženie uplatniť iba jeden z rodičov. Pokiaľ sa rodičia nedohodnú, nárok vzniká prednostne matke dieťaťa, potom otcovi (potom inej oprávnenej osobe).

Príklad:

Peter absolvoval v roku 2018 pobyt v prírodných liečebných kúpeľoch. V kúpeľoch bol ako platca typu A (procedúry, ubytovanie a stravovanie hradila jeho zdravotná poisťovňa). Jeho náklady na kúpeľnú starostlivosť predstavovali 63 eur. Má Peter nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane?

Odpoveď:

Keďže Petrove náklady na kúpeľnú starostlivosť boli vyššie ako 50 eur, bude mať nárok na odpočítateľnú položku vo výške 50 eur. Zo svojho základu dane si môže teda odpočítať 50 eur.

Príklad:

Richard absolvoval pobyt v prírodných liečebných kúpeľoch s manželkou. Obaja sú platcami typu A. Náklady na kúpeľnú starostlivosť predstavovali 43 eur pre každého z nich. Môže si Richard uplatniť odpočítateľnú položku na kúpele aj za manželku?

Odpoveď:

Pokiaľ si Richardova manželka neuplatňuje odpočítateľnú položku za pobyt v kúpeľoch na seba vo svojom daňovom priznaní (napríklad z dôvodu, že daňové priznanie nemá povinnosť podávať), môže si za ňu uplatniť jej manžel, teda Richard. Keďže aj on sám absolvoval pobyt, môže si uplatniť túto položku aj na seba. Celkom si Richard môže uplatniť 86 eur (43 x 2).

Ako toto zníženie uplatniť?

Pre nárok na zníženie základu dane je rozhodujúce podanie daňového priznania, ktoré si môžete spracovať v našej jednoduchej aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.

Ako zaniesť náklady na kúpeľnú starostlivosť do aplikácie?

V kroku 2 zaškrtnete políčko Absolvovali ste pobyt v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach? Aplikácia výšku vašich nákladov odpočíta od základu dane, čo sa prejaví vo výslednej dani.


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.