(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Predali ste nehnuteľnosť? 4 prípady, kedy NEMUSÍTE podať daňové priznanie z predaja nehnuteľnosti.

15. Jún 2019

Predali ste dom, byt, chalupu či pozemok? Nie vždy však predaj podlieha dani z príjmov z predaja nehnuteľnosti.

Pokiaľ splníte podmienky dané zákonom o dani z príjmov v § 9, daň z predaja nehnuteľnosti platiť nemusíte.

Zákonné podmienky totiž oslobodzujú príjem z predaja nehnuteľnosti, ak ide o:

  1. predaj nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) po uplynutí 5 rokov odo dňa nadobudnutia
  2. predaj nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov po uplynutí 5 rokov odo dňa nadobudnutia preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa
  3. predaj nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku
  4. predaj nehnuteľnosti, na ktorú bolo vydané oprávnenie podľa osobitných predpisov (vydanie v rámci reštitučných zákonov)

Ak splňujete vyššie zmienené podmienky a teda príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, tento príjem sa v daňovom priznaní neuvádza. To znamená, že z tohto titulu daňové priznanie podávať nemusíte.

Moment nadobudnutia nehnuteľnosti

Pre splnenie zákonných podmienok pre oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti je kľúčovým bodom určenie momentu nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho. Ten sa posudzuje v závislosti od spôsobu nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva:

  • na základe zmluvy (kúpnopredajná, darovacia, zámenná) – vlastníctvo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností
  • pri dedičstve – vlastníctvo sa nadobúda smrťou poručiteľa (POZOR! Nie od dedičského konania.)
  • na základe rozhodnutia štátneho orgánu – vlastníctvo sa nadobúda dňom určeným v rozhodnutí (prípadne dňom právoplatnosti rozhodnutia)

Príjem z predaja nehnuteľnosti si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.