Dane a ako na ne? Živnostníci.

28. Január 2019

Ak ste podnikateľ a podnikáte na základe živnostenského oprávnenia, príjmy z podnikateľskej činnosti sa zaraďujú medzi príjmy zo živnosti.

Kedy má živnostník povinnosť podať daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb je živnostník povinný podať:

 • ak jeho príjmy presiahli sumu 1915.01 eura (príjem z podnikania na SR i zo zahraničia)
 • ak jeho príjmy nepresiahli sumu 1915.01 eura – vykazuje daňovú stratu

Výdavky

S podnikaním sú späté ako príjmy, tak aj výdavky. Živnostníci si môžu uplatniť výdavky spojené s dosiahnutím a zabezpečením príjmov. Výdavky môžu byť:

 • paušálne – najčastejšie využívaný typ výdavkov; vo výške 60 % príjmov z podnikania najviac do výšky 20 000 eur, môže ich využiť iba neplátca DPH. Do paušálnych výdavkov sa nezahrňuje zaplatené poistné do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, zaplatené poistné si živnostník môže uplatniť v preukázanej výške (v daňovom priznaní v zvlášť položkách určených na poistné).
 • skutočné preukázateľné výdavky – na základe vedenia daňovej evidencie
 • skutočné preukázateľné výdavky – na základe vedenia jednoduchého účtovníctva, účtovná závierka nie je prílohou daňového priznania, živnostník je však povinný predložiť ju na daňový úrad v termíne na podanie daňového priznania
 • skutočné preukázateľné výdavky – na základe vedenia podvojného účtovníctva – účtovná závierka sa predkladá na daňový úrad v termíne na podanie daňového priznania, nemusí byť súčasťou daňového priznania

Výdavky si musí živnostník uplatniť po celé zdaňovacie obdobie rovnako, čo znamená, že si nemôže časť roka uplatniť ako napr. paušál a časť roka ako skutočne preukázateľné výdavky.

Daňové zvýhodnenia

Zákon o dani z príjmov umožňuje aj živnostníkom uplatniť si daňové zvýhodnenia:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na seba
 • nezdaniteľnú časť základu dane na seba na manželku (manžela) – pokiaľ partner nemal príjem (napr. manželka poberala materské)
 • daňový bonus na vyživované dieťa
 • zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
 • zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou

Aký typ daňového priznania použiť?

Živnostníci podávajú daňové priznanie k dani z príjmov FO vždy typu B na daňovom úrade miestne príslušného podľa miesta sídla podnikania.

Ako vyplniť daňové priznanie?

Daňové priznanie si môžete jednoducho vyplniť v našej online aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk. Aplikácia vás navedie krok za krokom daňovým priznaním pre živnostníkov. V poslednom kroku zvoľte súbor XML, ktorý je potrebný pre e-podanie na daňový úrad. Ak si sami netrúfate podať daňové priznanie elektronicky, môžete využiť našu službu e-podanie, kedy daňové priznanie podáme elektronicky za vás.

Dôležité!!!

Daňové priznanie je nutné podať do 31. marca! V prípade, že ste v priebehu roka ukončili alebo prerušili podnikanie, lehota na podanie daňového priznanie zostáva nezmenená, podať priznanie musíte do 31. marca. V prípade, že živnostník v priebehu roka zomrie, daňové priznanie podáva dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka.


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.onlinepriznanie.sk.