Belgický daňový systém a príjmy za rok 2020

2. Jún 2021

Belgické dane sú jedny z najvyšších v Európe. Sumy určujúce ročný zdaniteľný príjem a sumy znižujúce daň či daňový základ sa každý rok menia, preto je potrebné si overiť, čo je platné pre daný rok.

Ročný zdaniteľný príjem Sadzba dane
 0 - 13 440 EUR 25 %
 13 440 - 23 720 EUR 40 %
23 720 - 41 060 EUR  45 %
nad 41 060 EUR 50 %

Čo je ročný zdaniteľný príjem a ako sa vypočíta?

Ročný zdaniteľný príjem je váš hrubý ročný príjem, od ktorého sa odpočítajú paušálne profesijné výdavky. Tieto tvoria 30 % z hrubého príjmu, maximálna suma je však 4 880 EUR. Zdaniteľný príjem vám môže znížiť aj takzvaný manželský kvocient.

Mám vypočítanú daň za daný kalendárny rok, ako môžem túto daň znížiť?

V Belgicku existujú kvóty (opäť počítané progresívne), ktoré môžu znížiť vypočítanú daň. Najdôležitejšou a najviac využívanou kvótou je kvóta oslobodená od dane pre každú fyzickú osobu. Na rok 2020 je to 25 % z 8 990 EUR. Výsledná suma sa odpočíta od vypočítanej dane.

Ďalšie kvóty, ktoré môžete kumulatívne pripočítať sú napríklad na deti, ktoré máte v starostlivosti.

Počet detí Sadzba
1 dieťa 1 630 EUR
2 deti 4 210 EUR
 3 deti 9 430 EUR
 4 deti 15 250 EUR
 Každé ďalšie dieťa  + 5 820 EUR

Existujú aj kvóty pre starostlivosť o hendikepované osoby, osoby staršie ako 65 rokov a samoživiteľov. Nárok na všetky uplatňované kvóty treba doložiť daňovému úradu.

Ak je zdaniteľný príjem menší ako všetky uplatnené kvóty, potom sa za každé dieťa odpočíta 470 EUR z dane.

Čo je manželský kvocient a aký má význam pri dani v Belgicku?

Ak máte manžela, manželku alebo aj partnera, partnerku žijúcich v spoločnej domácnosti, ktorých príjem je v danom roku menej ako 30 % z celkového profesionálneho príjmu manželov, pre zníženie zdaniteľného príjmu môžete uplatniť takzvaný manželský kvocient.

Kvocient sa vypočíta zo sumy, ktorá vám vyjde po odpočítaní paušálnych profesijných výdavkov. Z tejto sumy odčítate 30 %, maximálna výška na rok 2020 je však 11 090 EUR. Až po odpočítaní tejto sumy získavate daňový základ. Príjmy manžela, manželky v danom roku je potrebné opäť vierohodne doložiť.

Regionálna daň. Áno, či nie?

Každý rezident má povinnosť k federálnej dani platiť aj takzvanú regionálnu daň.

Táto daň sa líši podľa miesta bydliska, je však v rozmedzí 6 - 8 %. Počíta sa k vypočítanej federálnej dani. Aj napriek tomu, že nie ste rezidentom Belgicka, zostáva povinnosť zaplatiť 7 % navyše k vypočítanej federálnej dani.

Moje príjmy v Belgicku sú nižšie než moje príjmy, ktoré neboli z Belgicka.

Ak sú vaše príjmy v Belgicku nižšie ako 75 % z celosvetového príjmu, môžete prakticky zabudnúť na všetky daňové výhody a odpočty.

Pre belgický daňový systém sa dostávate do tretej daňovej skupiny, podliehajúcej takzvanému "odosobneniu". Jediný odpočet, na ktorý máte nárok, sú paušálne profesijné výdavky. Potom sa dania vaše belgické príjmy klasicky podľa platnej sadzby dane.

Musím priznať svoje príjmy, ktoré neboli z Belgicka?

Áno. Daňové úrady môžu spolupracovať, ak majú pochybnosti, môžu si vyžiadať ďalšie podklady, a v budúcnosti budú v rámci Európskej únie viac prepojené, aby zamedzili daňovým únikom a podvodom.

Detské prídavky

Nerezidenti, ktorí pracujú v Belgicku majú tiež nárok na detské prídavky. Tie má na starosti región, v ktorom ste pracovali. Takže buď Flámsko, Valónsko alebo Brusel. Každý má iné formuláre, postupy i vyplácané čiastky.

Trocha byrokracie

Nerezidentov, ktorí sa rozhodnú požiadať v Belgicku o detské prídavky, je potrebné pripraviť na povinnosť vyplniť a nechať potvrdiť veľa formulárov.

Počnúc potvrdením o tom, že naozaj žijete v spoločnej domácnosti, je treba doložiť potvrdenie o tom, či ste žiadali o detské prídavky v krajine pôvodu a písomné overené zdôvodnenie, prečo ste ich nedostali, alebo ak ste ich dostali, tak v akej výške.

O detské prídavky je možné zažiadať aj spätne, maximálne však o 3 roky spätne.

Daňové priznanie v Belgicku si teraz môžete spočítať v našej aplikácii na www.Neotax.eu.