(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Autorské honoráre – ako ich daniť v roku 2019?

18. Marec 2019

Privyrábate si formou autorských honorárov? Máme pre vás pár užitočných informácií, ktoré by ste mali vedieť.

Čo sa považuje za autorský honorár?

Odborne: autorským honorárom sa rozumie literárne, umelecké alebo vedecké dielo, ktoré je výsledkom tvorivej činnosti a je vyjadrené nejakou objektívne vnímateľnou formou (písomne, hudobne, fotograficky, choreograficky, pantomimicky).

Ako zdaniť autorské príjmy?

Keď budete svoju prácu publikovať v médiách, teda v televízii, rozhlase, tlači alebo internetových novinách, platia pre autorské honoráre zvláštne pravidlá. Túto činnosť môžete vykonávať dvomi spôsobmi:

  • na živnosť
  • na zmluvu o dielo, prípadne príkaznú zmluvu

V prípade, že pracujete na zmluvu o dielo alebo príkaznú zmluvu, je na dohode medzi objednávateľom služby a umelcom, ako sa dohodnú na zrážke dane. Pokiaľ sa dohodnú na strhnutí dane za každý mesiac, bude z odmeny za službu zrazená daň vo výške 19 %. Túto daň ako ani príjem z honoráru už v daňovom priznaní neuvádzate, pretože bola strhnutá zrážkou a považuje sa za vysporiadanú. Ak sa dohodnú, že sa daň nebude strhávať, umelec si daň odvedie v daňovom priznaní. Sociálne odvody si umelec hradí podľa výšky príjmu a zdravotné odvody si hradí ako samoplatca.

Keď pracujete ako spisovateľ alebo publikujete články v redakcii napr. ako copywriter alebo novinár, redakcia vám strhne zo mzdy tzv. odvod do literárneho fondu vo výške 2 % pri:

  • vydaní, distribúcii aj predaji diela vo forme neperiodickej publikácie z predajnej ceny celého nákladu,
  • vytlačení diela v periodickej tlači z autorskej odmeny,
  • verejnom uvádzaní divadelných hier z úhrnu príjmu zo vstupného,
  • uvádzaní zvukových (hudobných diel s textom) a obrazových snímok do predaja z úhrnných príjmov za predané snímky,
  • rozhlasovom a televíznom vysielaní z celkového výnosu rozhlasových a televíznych poplatkov, kedy Literárny fond dostane 50 %.

Pokiaľ máte príjmy z autorských honorárov na živnosť, zdravotné a sociálne odvody si hradíte ako živnostník. Rozdielne však daníte svoje príjmy v daňovom priznaní.

Ako uviesť autorské honoráre do daňového priznania?

Na konci zdaňovacieho obdobia uvediete svoje autorské príjmy na základe zmluvy o dielo alebo príkaznej zmluvy do daňového priznania a vyúčtujete daň z príjmu. Výdaje uplatníte buď 60% paušálom alebo daňovou evidenciou.

Keď vykonávate autorskú činnosť na živnosť, príjmy daníte podobne. Máte na výber spôsob uplatňovania výdavkov buď 60 % paušálom alebo daňovou evidenciou.

Kedy autorské honoráre nemusíte vôbec zdaňovať?

Pokiaľ je príjem z autorských honorárov váš jediný príjem a tento príjem nepresiahol 1915.01 eura, nemáte povinnosť tieto príjmy uvádzať v daňovom priznaní. Teda daň z príjmu v tomto prípade neplatíte, pretože je od dane oslobodený.

Rovnako nezdaníte ani príjem, ktorý už raz bol zdanený zrážkovou daňou, ktorú vám strhol objednávateľ služby.


Príjem z autorských honorárov si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.