(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako žiadať o náhradu príjmu pri práceneschopnosti?

28. August 2018

V dôsledku choroby, pracovného úrazu, choroby z povolania alebo z dôvodu karantény sa vám ľahko môže stať, že zostanete ležať v posteli prípadne v nemocnici. Ako to riešiť v práci, aby ste mali nárok na náhradu príjmu?

Vo vyššie uvedených prípadoch nastáva tzv. dočasná pracovná neschopnosť. Uznáva je ošetrujúci lekár. Počas práceneschopnosti, ľudovo nazývanej „péenka“, má zamestnanec nárok na náhradu mzdy, ktorú mu poskytne zamestnávateľ, prípadne na nemocenské, ktoré poskytuje Sociálna poisťovňa (po 10 dňoch od začiatku práceneschopnosti).

Dočasná pracovná neschopnosť začína dňom zistenia choroby ošetrujúcim lekárom. Ten môže uznať zamestnanca práceneschopným najviac 3 dni spätne.

Kto má nárok na náhradu príjmu počas choroby (na nemocenské)?

 • zamestnanec – počas choroby mu náleží náhrada mzdy poskytované zamestnávateľom*. Zamestnanec dostane peňažné plnenie najviac prvých 10 dní práceneschopnosti. Od 11. dňa práceneschopnosti sa náhrada príjmu prekvalifikováva na nemocenské, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Počas nemocenského zamestnanec nemôže poberať príjem z pracovnej činnosti.
 • SZČO (podnikateľ) – má nárok na nemocenské od 1. dňa práceneschopnosti. Podmienkou na plnenie je riadna a včasná úhrada poistného na nemocenské poistenie.
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba – má podobne ako SZČO nárok na nemocenské od 1. dňa práceneschopnosti. Podmienkou na plnenie je riadna a včasná úhrada poistného na nemocenské poistenie a minimálne 270 dní nemocenského poistenia v posledných 2 rokoch.

Kde žiadať o nemocenské prípadne náhradu mzdy?

 • o náhradu mzdy žiadajte u svojho zamestnávateľa
 • o nemocenskú na miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne

Aké doklady budem potrebovať?

 • Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti – 5 – dielne tlačivo, vystavuje ho ošetrujúci lekár
 • I. diel Legitimáciu dočasnej pracovnej neschopnosti – slúži ako doklad pre Sociálnu poisťovňu o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti; pacient si ho necháva počas trvania práceneschopnosti u seba. Po jej skončení ho ošetrujúcemu lekárovi, ktorý ho zašle Sociálnej poisťovne.
 • II. diel Žiadosť o nemocenské – odovzdá zamestnanec zamestnávateľovi v prípade, ak pracovná neschopnosť presiahne 10 dní. Zamestnávateľ ho pošle do Sociálnej poisťovne. Dobrovoľne nemocensky poistená osoba a SZČO ho odovzdajú priamo v Sociálnej poisťovni. Odovzdáva sa na začiatku pracovnej neschopnosti.
 • diel II A Žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca – zamestnanec ho odovzdá zamestnávateľovi na uplatnenie si nároku na náhradu príjmu. Odovzdáva sa na začiatku pracovnej neschopnosti.
 • III. diel odošle ošetrujúci lekár Sociálnej poisťovni ako doklad o začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti.
 • IV. diel – odovzdáva zamestnanec zamestnávateľovi pri ukončení péenky. Zamestnávateľ ho opäť zašle do Sociálnej poisťovne.
 • Hlásenie úrazu na účely nemocenského – toto tlačivo sa prikladá k žiadosti o nemocenské v prípade úrazu.

Aká je výška náhrady príjmu?

 • v 1. – 3. deň dočasnej pracovnej neschopnosti 25% denného vymeriavacieho základu zamestnanca
 • v 4. – 10. deň dočasnej pracovnej neschopnosti 55% denného vymeriavacieho základu zamestnanca

Maximálna suma náhrady príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorú vyplatí zamestnávateľ je od vo výške:

 • 43,55 eura za 1. – 3. deň dočasnej pracovnej neschopnosti
 • 223,54 eura za 4. – 10. deň dočasnej pracovnej neschopnosti

Aké mám povinnosti na „PN-ke“?

 • zabezpečenie príslušných tlačív zamestnávateľovi prípadne priamo Sociálnej poisťovni
 • zdržiavať sa na adrese uvedenej na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (ak chcete adresu zmeniť, musíte ju nahlásiť lekárovi i Sociálnej poisťovni).
 • oznámiť zamestnávateľovi i Sociálnej poisťovni ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti zaslaním IV. dielu Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti maximálne do 3 dní od ukončenie PN-ky.
 • dodržiavať liečebný režim

Môže ma na neschopenke niekto skontrolovať?

Kontrolu dodržiavanie liečebného režimu môže vykonať:

 • poverený zamestnanec Sociálnej poisťovne (aj ak ide o zamestnanca, ktorý poberá prvých 10 dní náhradu príjmu)
 • zamestnávateľ (môže skontrolovať či sa zdržiavate na uvedenej adrese)

Kontrola môže byť vykonaná kedykoľvek vrátane víkendov či sviatkov, aj vo večerných hodinách. Výnimku, kedy sa môžete vzdialiť z domova tvoria tzv. vychádzky, ktoré určil ošetrujúci lekár. Ak vás kontrola nenájde na uvedenej adrese, oznámi túto skutočnosť lekárovi i Sociálnej poisťovni. Do 3 dní máte povinnosť dostaviť sa na Sociálnu poisťovňu a podať relevantné vysvetlenie (návšteva lekára, zmena vychádzok). V opačnom prípade môže lekár rozhodnúť o ukončení práceneschopnosti.

Aké sú sankcie za porušenie povinností?

 • pri nepodaní vysvetlenia zaniká nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu najviac v rozsahu 30 dní
 • pri porušení liečebného režimu počas prvých 10. dní strácate nárok na náhradu mzdy
 • uloženie pokuty Sociálnou poisťovňou do výšky 16 596.96 Eur