(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako vybaviť príspevok na osobnú asistenciu?

23. August 2018

Osobná asistencia je pomoc osobe s ŤZP pri činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent.

Účelom osobnej asistencie je :

 • aktivizácia
 • podpora sociálneho začlenenia osoby s ŤZP
 • podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí
 • vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít
 • Rozsah osobnej asistencie je určený podľa stanoveného zoznamu činností (osoba s ŤZP ich nedokáže vykonávať sama) a počtu hodín potrebných na ich vykonanie. Maximálny počet hodín je určený na 7300 hodín/kalendárny rok.

Kto môže byť osobný asistent?

Osobný asistent môže:

 • byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a je spôsobilá na právne úkony
 • vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne (mimo obdobie, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa fyzická osoba s ŤZP zdržiava mimo miesta svojho trvalého alebo prechodného pobytu)
 • byť rodinný príslušník fyzickej osoby s ŤZP môže vykonávať osobnú asistenciu najviac štyri hodiny denne (len na vybrané druhy činností zo zoznamu činností)

Osobný asistent nemôže byť:

 • osoba, ktorá je sama odkázaná na pomoc inej osoby v činnostiach, ktoré má vykonávať ako osobný asistent
 • rodič dieťaťa do dosiahnutia plnoletosti dieťaťa

Osobná asistencia sa vykonáva na základe písomnej zmluvy:

 • o výkone osobnej asistencie uzatvorenej medzi osobou s ŤZP a osobným asistentom
 • uzatvorenej medzi osobou s ŤZP a agentúrou osobnej asistencie

Písomná zmluva o výkone osobnej asistencie obsahuje:

 • druh vykonávaných činností podľa stanoveného zoznamu činností
 • rozsah vykonávaných činností
 • obdobie výkonu osobnej asistencie
 • práva a povinnosti osobného asistenta
 • mzdu a spôsob jej vyplácania
 • dôvody odstúpenia od zmluvy o výkone osobnej asistencie

Osobný asistent je dôchodkovo poistený ako tzv. poistenec štátu, ak:

 • vykonáva osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 • podá prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu osobnej asistencie
 • nie je dôchodkovo poistený z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatne zárobkovej činnosti – podnikanie)
 • nebol mu priznaný predčasný starobný alebo invalidný dôchodok alebo nedovŕšil dôchodkový vek

Ak osobný asistent nie je zamestnancom ani SZČO (podnikateľom) a jeho príjem nepresahuje zákonnú hranicu, poistné na zdravotné poistenie zaňho platí štát. Z príjmu za osobnú asistenciu podáva daňové priznanie na daň z príjmu fyzických osôb.

Ako žiadať o príspevok na osobnú asistenciu?

Žiadosť sa podáva:

 • osobne alebo elektronicky

Kde žiadať o príspevok na osobnú asistenciu?

Aká je výška príspevku?

Sadzba za 1 hodinu osobnej asistencie je 3,82 €.

Výška sa znižuje o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Iný príjem osoby s ŤZP na výšku príspevku neovplyvňuje.


Príspevok sa:

 • prizná a vypláca od prvého dňa mesiaca, kedy sa začalo konanie o príspevku
 • poskytuje za celý kalendárny mesiac (aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť mesiaca)
 • vypláca mesačne pozadu
 • vypláca mesačne na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci mesiac

Príspevok sa vypláca:

 • v hotovosti
 • prevodom na účet

Kedy zaniká nárok na príspevok?

Nárok na príspevok zaniká:

 • ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel
 • ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa výkonu osobnej asistencie
 • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na príspevok (napr. ak osoba s ŤZP po prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP)
 • dňom smrti osoby s ŤZP, ktorej sa príspevok poskytoval – príspevok sa vyplatí osobnému asistentovi za činnosti vykonané a nevyúčtované do dňa smrti osoby s ŤZP