Ako vybavím príspevok na opatrovanie?

21. August 2018

Situácia, kedy je blízka osoba kvôli ťažkej chorobe odkázaná na pomoc druhých, prináša so sebou aj nedostatok financií. Pokiaľ poskytujete takýto druh pomoci, existuje kompenzácia od štátu vo forme peňažného príspevku.

Peňažný príspevok na opatrovanie blízkej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa poskytuje osobám, ktoré tieto osoby opatrujú. Je určený na starostlivosť o domácnosť a pre realizáciu sociálnych aktivít za účelom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

Oprávnená osoba – týmto pojmom sa označuje osoba, ktorá je opatrujúca, čiže sa stará o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Môže to byť:

 • manžel/manželka, dieťa, starý rodič, vnuk/vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor/svokra, švagor/švagriná, neter/synovec – blízki príbuzní osoby s ŤZP
 • osoba, ktorá býva s osobou s ŤZP

Musí byť:

 • plnoletá a spôsobilá na právne úkony
 • fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie
 • mať písomné udelenie súhlasu s opaterou (osoba s ŤZP s opaterou súhlasí)

Osoba s ŤZP – je osoba, ktorej zdravotný stav dosahuje funkčnej poruchy (telesnej, zmyslovej alebo duševnej) a tento stav trvá dlhšie ako 12 mesiacov. Mieru funkčnej poruchy určuje posudkový lekár, ktorý okrem posudkovej činnosti vystaví aj potvrdenie obsahujúce vyjadrenie súhlasu osoby ŤZP s opatrovaním s odôvodnením. Osoba ŤZP je odkázaná na pomoc druhých (opatrovateľa) ak:

 • sama nie je schopná vykonávať každodenné činnosti (stravovanie, pitný režim, hygienu)
 • je rozsah pomoci aspoň 8 hodín dennne

Kedy vzniká nárok na príspevok na opatrovanie?

Nárok na opatrovateľský príspevok vzniká, keď: – opatruje oprávnená osoba – opatrovaná je osoba s ŤZP, má minimálne 6 rokov a je odkázaná na opatrovanie – úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní príspevku

Nárok na príspevok nevzniká, keď: – osoba s ŤZP poberá aj príspevok na osobnú asistenciu, – je opatrovateľská služba poskytovaná osobe s ŤZP viac ako 8 hodín mesačne, – je osobe s ŤZP poskytovaná týždenná alebo celoročná pobytová sociálna služba (napr. v špecializovanom ústave)

Poznámka:

Opatrovateľská služba nie je to isté čo opatrovanie. Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba poskytovaná osobám odkázaným na pomoc inej osoby.

Kedy zaniká nárok na príspevok na opatrovanie?

Nárok na opatrovateľský príspevok zaniká, keď:

 • bol poskytnutý neprávom alebo jeho poskytovanie už neplní účel
 • úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistil závažné nedostatky súvisiace s pomocou osobe s ŤZP
 • sa zmenili skutočnosti rozhodujúce o trvaní nároku na príspevok
 • fyzická osoba, ktorej bol poskytovaný príspevok na opatrovanie zomrela

Ako žiadať o príspevok?

Žiadosť sa podáva:

 • osobne
 • elektronicky

Kde vybavím príspevok na opatrovanie?

Aká je výška príspevku?

Nárok na vyplácanie príspevku vzniká na základe rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok je vyplácaný:

 • v hotovosti
 • prevodom na účet

Výška príspevku

 1. Základná výška peňažného príspevku:

  • 125,0 % sumy životného minima pre 1 osobu pri opatrovaní 1 osoby s ŤZP = 249,35 eura,
  • 162,1 % sumy životného minima pre 1 osobu pri opatrovaní 2 alebo viacerých osôb s ŤZP = 323,36 eura.
 2. Ak osoba s ŤZP alebo viac osôb s ŤZP odkázaných na opatrovanie navštevujú školské zariadenie alebo je im poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku mesačne je:

  • 112,01% sumy životného minima pre 1 osobu pri opatrovaní 1 osoby s ŤZP = 223,44 eura,
  • 152,83% sumy životného minima pre 1 osobu pri opatrovaní 2 alebo viacerých osôb s ŤZP = 304,87 eura.
 3. Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom 1 z nich navštevuje školské zariadenie alebo je jej poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku je 158,39% sumy životného minima pre osobu = 315,96 eura.

Príspevok je poskytovaný:

 • oprávnenej osobe
 • osobe, ktorej mesačný príjem nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima (a výkon zamestnania nie je v rozpore s účelom vykonávania opatrovania)

Príspevok sa môže zvýšiť aj znížiť. O podmienkach zvyšovania a znižovanie si môžete prečítať na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.