(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako vybavím dávku v nezamestnanosti?

14. August 2018

Každý zamestnanec je povinný byť prihlásený okrem nemocenského a dôchodkového poistenia aj na poistenie v nezamestnanosti.

Toto poistenie slúži pre prípad straty zamestnania v dôsledku nezamestnanosti. Z tohoto poistenia je totiž uhrádzaná dávka v nezamestnanosti (pri splnení zákonných podmienok).

Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti?

Nárok vzniká uchádzačovi o zamestnanie, ak:

 • bol za posledné 4 roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie aspoň 2 roky (najmenej 730 dní) poistený v nezamestnanosti (zamestnanec = poistenie bolo povinné)
 • je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce

Kto nemá nárok na dávku v nezamestnanosti?

Nárok nevzniká, ak uchádzač o zamestnanie:

 • nebol poistený v nezamestnanosti aspoň 730 dní za posledné 4 roky
 • nie je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce

Kde vybavím dávku v nezamestnanosti?

Čo potrebujem doložiť?

Vznik nároku na dávku

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká po splnení podmienok odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Je poskytovaná počas tzv. podporného obdobia:

 • 6 mesiacov – ak bol uchádzač o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných 3 rokoch
 • 4 mesiace – ak bol uchádzač o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných 4 rokoch
 • ak bol uchádzač o zamestnanie vyradený z evidencie uchádzačov počas podporného obdobia a v období kratšom ako 2 roky bol opäť do evidencie zaradený, má nárok dávku v nezamestnanosti za to obdobie, ktoré mu zostalo do ukončenia podporného obdobia (výška dávky zostane z predchádzajúceho výpočtu)
 • ak bol uchádzač o zamestnanie vyradený z evidencie uchádzačov počas podporného obdobia (napr. z dôvodu nástupu do zamestnania) a dávku poberal minimálne 3 mesiace, má nárok na jednorázové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia**. Musí podať Žiadosť o jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia

Poznámka:

Jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia stráca uchádzač o zamestnanie nárok na poskytnutie dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia v prípade, ak by bol v období kratšom ako 2 roky opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Poberanie dávky v nezamestnanosti sa preruší, ak uchádzač o zamestnanie z dôvodu choroby, opatrovania alebo materskej (rodičovskej) dovolenky získa nárok na výplatu nemocenského, ošetrovného, materského alebo rodičovského príspevku.

Výpočet výšky dávky v nezamestnanosti nájdete TU.

Dobre vedieť:

Rozviazal s vami zamestnávateľ pracovný pomer dohodou alebo uplynutím výpovednej doby a nie ste si istí, či máte nárok na dávku v nezamestnanosti?

Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na obdobie jej poskytovania.

Zánik nároku na dávku

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká:

 • dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku (viac ako 70 %)
 • uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti (6 mesiacov alebo 4 mesiace)
 • dňom smrti uchádzača
 • jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia