Ako postupovať pri strate zamestnania?

9. August 2018

Stáva sa, že časom sami odídete z práce, alebo dostanete výpoveď zo strany zamestnávateľa. Ako postupovať pri strate zamestnania a preklenúť medzeru medzi starou a novou prácou?

Treba povedať, že byť evidovaným uchádzačom o zamestnanie nie je povinnosťou, ale právom. Ak sa teda po strate zamestnania nezaevidujete na úrade práce, stane sa z vás dobrovoľne nezamestnaná osoba, ktorá musí za seba hradiť zdravotné poistenie sama.


Kto môže byť uchádzačom o zamestnanie?

Za uchádzača o zamestnanie sa považuje osoba:

 • ktorá chce a môže pracovať
 • hľadá si zamestnanie
 • je zapísaná v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Zároveň však:

 • nie je zamestnancom
 • nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru (výnimkou je prípad, ak uchádzač nepresiahne 40 dní v roku a zároveň jeho mesačná mzda nepresiahne hranicu životného minima)
 • nevykonáva a neprevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť v SR ani v zahraničí
 • môže vykonávať osobnú asistenciu, ale jeho mesačný príjem nepresiahne sumu životného minima

Kde sa treba zaevidovať?

Čo potrebujem k zaevidovaniu ?

 • podať Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • OP
 • kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru
 • kópiu zápočtového listu
 • kópiu potvrdenia o zamestnaní
 • kópiu dokladu o skončení alebo pozastavení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (podnikania)
 • potvrdenie o ukončení školy (diplom, maturitné vysvedčenie, výučný list)
 • v prípade starostlivosti o blízku osobu – čestné prehlásenie o skončení osobnej celodennej starostlivosti o túto osobu
 • doklad o ukončení pracovnej neschopnosti
 • pokiaľ bol uchádzač vo výkone trestu – potvrdenie o prepustení z väzby a potvrdenie o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody
 • pokiaľ uchádzač žiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku – právoplatné rozhodnutie o nepriznaní predčasného starobného dôchodku
 • ak je uchádzač mladistvý – rodný list (ak je zastúpený zákonným zástupcom)

Aká je lehota na podanie žiadosti?

Ak požiadate o zaradenie do evidencie do 7 dní po ukončení pracovného pomeru, úrad práce vás zaradí do evidencie nasledujúci deň po ukončení zamestnania. To znamená, že štát za vás začína platiť zdravotné poistenie od prvého dňa nezamestnanosti. Rovnaká lehota platí aj v prípadoch skončenia strednej alebo vysokej školy, ukončenia podnikania, ukončenia starostlivosti o dieťa, skončenia pracovnej neschopnosti či skončenia výkonu väzby pri výkone trestu. Ak lehotu 7 dní zmeškáte a o zaradenie do evidencie uchádzačov požiadate po tomto termíne, úrad práce vás zaradí do evidencie až dňom podania žiadosti. Zdravotné poistenie v tomto prípade máte povinnosť zaplatiť za dni odo dňa skončenia pracovného pomeru po deň zaradenia do evidencie uchádzačov sami.

Výhody zaradenia do evidencie uchádzačov

 • štát je platiteľ zdravotného poistenia
 • uchádzačovi vzniká pri splnení zákonných podmienok nárok na dávku v nezamestnanosti
 • úrad práce bezplatne poskytne informácie o:
  1. voľných pracovných miestach
  2. podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti
  3. odborné rady o predpokladoch na výkon povolania
  4. informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, výbere zamestnania, adaptácii v novom zamestnaní
  5. príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
  6. informácie o možnosti vzdelávania (rekvalifikácia)

Povinnosti uchádzača zaradeného do evidencie

 1. povinnosť aktívne si hľadať zamestnanie
 2. dokazovanie hľadania osobne preukazovaním sa úradu práce v určenom termíne predložením tlačiva Potvrdenie o hľadaní zamestnania (doklad od toho istého zamestnávateľa môže uchádzač použiť až po uplynutí 3 mesiacov)
 3. v prípade, choroby ospravedlniť sa úradu práce a doložiť doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti
 4. dostaviť sa za účelom sprostredkovania zamestnania na úrad práce do 3 dní od vyzvania úradom
 5. do 8 dní nahlásiť uzavretie dohody o práci mimo pracovný pomer a predložiť kópiu dohody
 6. do 8 dní nahlásiť uzavretie pracovnej zmluvy a predložiť kópiu zmluvy
 7. do 8 dní nahlásiť zahájenie podnikania a predložiť živnostenský list

Poznámka: Tehotnej uchádzačke o zamestnanie, ktorá predloží doklad o predpokladanom termíne pôrodu, úrad práce neurčí povinnosť hľadať si zamestnanie a dostaviť sa v určenom termíne na úrad v období od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu do 6. týždňa po pôrode.

Následkom neplnenia si uvedených povinností je vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie.