(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako vybaviť pozostalostný dôchodok?

2. August 2018

Pozostalostný dôchodok môže byť vdovský alebo vdovecký. Je dôchodková dávka, ktorá sa pri splnení zákonných podmienok* poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia.

Rozdiel spočíva v tom, že vdovecký dôchodok zabezpečuje príjem vdovcovi po smrti manželky, vdovský príjem vdove po smrti manžela.

Kto má nárok na pozostalostný dôchodok?

Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok má po maželovi alebo manželke, ktorý:

 • ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok
 • ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok
 • ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok
 • zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania
 • zosnulý partner musel byť manžel alebo manželka (neskúma sa či manželia žili v spoločnej domácnosti)

Kto nemá nárok na pozostalostný dôchodok?

 • rozvedená žena
 • rozvedený muž
 • pozostalý manžel/ manželka, ak uzatvoril nové manželstvo
 • pozostalý manžel/ manželka, ktorý bol/a právoplatne odsúdený/á za úmyselný trestný čin, na následky ktorého manžel/ manželka zomrel/a

Kde to vybavím?

Pozostalostný dôchodok nie je poskytovaný automaticky, musíte o neho požiadať v Sociálnej poisťovni v mieste Vášho trvalého bydliska. Za deň uplatnenia nároku na pozostalostný dôchodok a na jeho výplatu sa považuje deň, kedy žiadateľ prvýkrát požiadal o spísanie žiadosti o priznanie pozostalostného dôchodku. Sociálna poisťovňa vydá rozhodnutie do 6 mesiacov odo dňa podania.

Aké doklady budem potrebovať?

 • občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev
 • úmrtný list manželky/manžela
 • doklad o ukončení vzdelania zomretého partnera (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo ukončené)
 • rodné listy detí (v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku úmrtný list alebo výpis z matriky)
 • ak partner bol poberateľom dôchodku – rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku, starobného pomerného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočne invalidného dôchodku alebo dôchodku za výsluhu rokov, na ktorý mal nárok ku dňu smrti

Ak partner nebol poberateľom dôchodku:

 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých bol partner evidovaný v evidencii nezamestnaných a poberal podporu v nezamestnanosti
 • evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
 • potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní partnera
 • doklad preukazujúci, že partner zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania
 • potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku zomretého partnera vydané útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vyplácal (či zomretý partner splnil, resp. nesplnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok)

Ako sa vypláca dôchodok?

 • v hotovosti
 • na bankový účetSuma pozostalostného dôchodku je 60 %:

 • starobného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý partner ku dňu smrti
 • invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý partner ku dňu smrti
 • predčasného starobného dôchodku priznaného zomretému partnerovi

Aký je výplatný termín?

Pozostalostný dôchodok sa vypláca vopred 1x mesačne v rovnakom termíne. Výplatný termín určí každému poberateľovi Sociálna poisťovňa.

Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa invalidný dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku.

Posúdenie zdravotného stavu

Vznik a trvanie invalidity posudzuje v rámci konania posudkový lekár sociálneho poistenia.

Zánik nároku na dôchodok

Nárok na výplatu pozostalostného dôchodku je 1 rok od smrti partnera. Po uplynutí jedného roka zaniká iba nárok na výplatu vdoveckého dôchodku, samotný nárok na vdovecký dôchodok však trvá aj naďalej. Nárok na výplatu po uplynutí jedného roka trvá iba vtedy, ak vdovec/vdova spĺňa:

 • stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má nárok na sirotský dôchodok
 • je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %
 • vychoval aspoň tri deti
 • dovŕšil vek 52 rokov a vychoval dve deti
 • dovŕšil dôchodkový vek

Nárok na pozostalostný dôchodok a nárok na jeho výplatu zaniká:

 • dňom smrti poberateľa dôchodku
 • dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým vdovec/vdova úmyselným trestným činom spôsobil/a smrť manželky/manžela
 • uzatvorením manželstva pozostalého manžela/manželky

Súbeh nárokov na výplatu dôchodkov

Je to situácia, keď jednému žiadateľovi vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov. Posudzuje sa nasledovne:

1. pozostalý partner, ktorému sa priznáva vdovecký/vdovský dôchodok, už poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok

 • v plnej sume sa vypláca iba vyšší dôchodok,
 • nižší sa vypláca v sume jednej polovice,
 • ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vždy vdovecký/vdovský dôchodok.

2. pozostalý partner, ktorému sa priznáva vdovecký/vdovský dôchodok, už poberá invalidný dôchodok a sirotský dôchodok

 • v plnej sume sa vypláca iba najvyšší dôchodok,
 • ostatné sa vyplácajú v sume jednej polovice,
 • ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vdovecký/vdovský dôchodok a sirotský dôchodok alebo sirotské dôchodky.

3. pozostalý partner, ktorému sa priznáva vdovecký/vdovský dôchodok, už poberá sirotský dôchodok

 • v plnej sume sa vypláca iba vyšší alebo najvyšší dôchodok,
 • ostatné sa vyplácajú v sume jednej polovice,
 • ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca dôchodok, ktorý si vdovec/vdova zvolí.