(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako vybaviť invalidný dôchodok?

31. Júl 2018

Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa pri splnení zákonných podmienok* poskytuje z invalidného poistenia.

Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem, pokiaľ mu dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav neumožňuje vykonávať zárobkovú činnosť.

Kto má nárok na invalidný dôchodok?

Nárok na invalidný dôchodok má občan, ktorý

Potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia (obdobie pred vznikom invalidity): – menej ako 1 rok, ak ide o poistenca do 20 rokov, – najmenej 1 rok, ak ide o poistenca vo veku od 20 do 24 rokov, – najmenej 2 roky, ak ide o poistenca vo veku od 24 do 28 rokov, – najmenej 5 rokov, ak ide o poistenca vo veku od 28 do 34 rokov, – najmenej 8 rokov, ak ide o poistenca vo veku od 34 do 40 rokov, – najmenej 10 rokov, ak ide o poistenca vo veku od 40 do 45 rokov veku, – najmenej 15 rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 45 rokov.

Poznámka: Ak občan zostal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, alebo ide o nezaopatrené dieťa či doktoranda v dennej forme štúdia, ktorý nedovŕšil 26 rokov a má na území Slovenska trvalý pobyt, nárok na invalidný dôchodok mu vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov. Uvedená podmienka počtu rokov dôchodkového poistenia sa v tomto prípade považuje za splnenú.

Žiadateľovi, ktorému sa priznal invalidný dôchodok po 31. decembri 2007, sa invalidný dôchodok neprekvalifikuje na starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.

Kde to vybavím?

Invalidný dôchodok nie je poskytovaný automaticky, musíte o neho požiadať v Sociálnej poisťovni v mieste Vášho trvalého bydliska. Za deň uplatnenia nároku na invalidný dôchodok a na jeho výplatu sa považuje deň, kedy žiadateľ prvýkrát požiadal o spísanie žiadosti o priznanie invalidného dôchodku.

Aké doklady budem potrebovať?

 • občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • tlačivo Prehliadka ZISŤOVACIA – KONTROLNÁ, vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom žiadateľa
 • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo ukončené
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou
 • rodné listy detí (v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku úmrtný list alebo výpis z matriky)
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu
 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých bol žiadateľ evidovaný v evidencii nezamestnaných a poberal podporu v nezamestnanosti
 • evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
 • potvrdenie zamestnávateľa, z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie
 • ak poberáte výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok – potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku vydané útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vypláca.
 • potvrdenie zamestnávateľa o období poberania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti žiadateľa za obdobie 52 týždňov pred dátumom spísania žiadosti o invalidný dôchodok alebo doklad o období poberania platu alebo služobného príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti, taktiež za obdobie 52 týždňov pred dátumom spísania žiadosti o invalidný dôchodok

Ako sa vypláca dôchodok?

 • v hotovosti
 • na bankový účet
 • na bankový účet manžela/manželky – poberateľ dôchodku musí mať k tomuto účtu dispozičné právo a majiteľ účtu musí s výplatou dôchodku na účet súhlasiť
 • prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb – ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení a dôchodok sa mu nevypláca inak
 • prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení

Aký je výplatný termín?

Invalidný dôchodok sa vypláca vopred 1x mesačne v rovnakom termíne. Výplatný termín určí každému poberateľovi Sociálna poisťovňa.

Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa invalidný dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku.

Posúdenie zdravotného stavu

Vznik a trvanie invalidity posudzuje v rámci konania posudkový lekár sociálneho poistenia.

Zánik nároku na dôchodok

Nárok na invalidný dôchodok a nárok na jeho výplatu zaniká:

 • dňom smrti* poberateľa dôchodku
 • dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým bol poberateľ invalidného dôchodku právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, v dôsledku ktorého sa stal invalidným

Súbeh nárokov na výplatu dôchodkov

Je to situácia, keď jednému žiadateľovi vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov. Posudzuje sa nasledovne:

 • občan, ktorému sa priznáva invalidný dôchodok, už poberá invalidný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný dôchodok za výsluhu rokov
  • vypláca sa iba ten dôchodok, ktorý je vyšší a
  • ak je ich suma rovnaká, tak ten, ktorý si poistenec zvolil.

Nárok na dôchodok, ktorý sa nevypláca, odo dňa súbehu zaniká.

 • občan, ktorému sa priznáva invalidný dôchodok, splnil podmienky nároku na dva invalidné dôchodky – invalidný dôchodok a tzv. invalidný dôchodok z mladosti
  • vypláca sa iba ten dôchodok, ktorý je vyšší a
  • ak je ich suma rovnaká, tak ten, ktorý si poistenec zvolil.

Nárok na dôchodok, ktorý sa nevypláca, odo dňa súbehu zaniká.

 • občan, ktorému sa priznáva invalidný dôchodok, už poberá pozostalostný dôchodok (vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok)

  • v plnej sume sa vypláca iba vyšší dôchodok,
  • nižší sa vypláca v sume jednej polovice,
  • ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vždy pozostalostný dôchodok.
 • občan, ktorému sa priznáva invalidný dôchodok, už poberá dva alebo viac pozostalostných dôchodkov (vdovský dôchodok a sirotský dôchodok)

  • v plnej sume sa vypláca iba najvyšší dôchodok,
  • ostatné sa vyplácajú v sume jednej polovice,
  • ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vyplácajú vždy pozostalostné dôchodky.

Poznámka: Ak sa priznáva invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, nevznikne súbeh nárokov na výplatu invalidného dôchodku a sirotského dôchodku. Takáto sirota nemá nárok na sirotský dôchodok, pretože sa nepovažuje na účely dôchodkového poistenia za nezaopatrené dieťa.