Ako postupovať pri založení živnosti?

28. August 2018

Rozhodli ste sa byť sami sebe pánom a začať podnikať? Ako postupovať pri založení živnosti?

Živnosť je sústavná činnosť vykonávaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosiahnutia zisku. * Živnosť môže byť prevádzkovaná ako fyzickou, tak právnickou osobou na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení (živnostenský list). Existujú 3 typy živnosti:

Kde začať?

Ako podať žiadosť?

 • elektronicky – formulár s prílohami je nutné podpísať KEPom (kvalifikovaným elektronickým podpisom)
 • osobne – návštevou úradu

Výhody podania elektronicky

 • registrácia z pohodlia domova
 • rýchle vybavenie
 • bezplatné správne poplatky (v prípade voľnej živnosti)
 • odpadá čakania na úradoch

Aké doklady musí predložiť fyzická osoba?

 • vyplnenú Žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, kde uvedie:
  1. osobné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo), bydlisko, miesto podnikania
  2. predmet podnikania
 • platný občiansky preukaz
 • doklad o odbornej spôsobilosti – výučný list, certifikát (v prípade remeselnej a viazanej živnosti)
 • oprávnenie užívať nehnuteľnosť (súhlas vlastníka nehnuteľnosti, nájomná zmluva, list vlastníctva)
 • údaje k vyžiadaniu výpisu z registra trestov (živnostenský úrad si vyžiada výpis z registra trestov za vás)
 • údaje k prihláseniu sa na verejné zdravotné poistenie (oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni za vás splní živnostenský úrad)
 • údaje k registrácii na daň z príjmov fyzickej osoby (živnostenský úrad vás prihlási na registráciu k dani z príjmu fyzickej osoby)
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

Aké doklady musí predložiť právnická osoba?

 • obchodné meno, právna forma, sídlo
 • osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom
 • predmety podnikania
 • doklad o odbornej spôsobilosti (v prípade remeselnej a viazanej živnosti)
 • úradne overenú kópiu spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny
 • doklady pre návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra (jednotné kontaktné miesto podá spolu s ohlásením živnosti aj návrh na zápis do obchodného registra za vás)
 • oprávnenie užívať nehnuteľnosť (súhlas vlastníka nehnuteľnosti, nájomná zmluva, list vlastníctva)
 • údaje k vyžiadaniu výpisu z registra trestov (živnostenský úrad si vyžiada výpis z registra trestov za vás)
 • údaje k prihláseniu sa na verejné zdravotné poistenie (oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni za vás splní živnostenský úrad)
 • údaje k registrácii na daň z príjmov právnickej osoby (živnostenský úrad vás prihlási na registráciu k dani z príjmu právnickej osoby)
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

Správny poplatok

Výsledná čiastka správneho poplatku je závislá od spôsobu ohlasovania živnosti. Výhodnejšie je podanie elektronicky, pretože v prípade voľnej živnosti sa za jednotlivé predmety živnosti správny poplatok nevyberá.

Živnostenský list – osvedčenie o živnostenskom oprávnení

Na základe žiadosti a predložení všetkých potrebných dokumentov vydá odbor živnostenského podnikania (ľudovo nazývaný Živnostenský úrad) osvedčenie o živnostenskom oprávnení (živnostenský list) do 3 pracovných dní odo dňa doručenia ohlásenia živnosti. Osvedčenie si môžete prevziať na miestne príslušnom okresnom úrade odbore živnostenského podnikania alebo vám môže byť doručené poštou na adresu uvedenú v ohlásení. V prípade elektronického podania vám nasledujúci pracovný deň príde na zadaný email elektronické osvedčenie, do týždňa sa vám v schránke objaví aj originál osvedčenia v papierovej podobe.

Na čo si dať pozor?

 • verejné zdravotné poistenie (oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni za vás splní živnostenský úrad) – zdravotná poisťovňa vám zašle list s výškami odvodov. Na základe neho zistíte, či vás živnostenský úrad riadne prihlásil na zdravotné poistenie. Pokiaľ vám list neprišiel, je nutná návšteva zdravotnej poisťovne.
 • registrácia na daň z príjmov (živnostenský úrad vás prihlási na registráciu k dani z príjmu) – daňový úrad vám zašle kartičku s prideleným DIČ. Táto kartička je dôležitá pre fakturáciu, nakoľko bez DIČ nesmiete fakturovať. Pokiaľ kartička nepríde, je nutná návšteva daňového úradu, či živnostenský úrad vykonal registračnú povinnosť.