(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako vybaviť kúpele?

30. August 2018

Pri rôznych ochoreniach často nestačí základná ambulantná alebo ústavná liečba. Postaviť vás opäť na nohy môžu často až kúpele, ktoré poskytujú doplnkovú liečbu. Vybaviť si kúpele nie je také zložité, ako sa na prvý pohľad zdá.

Do kúpeľov sa môžete dostať dvoma spôsobmi:

 • ako pacient s čiastočným alebo plne hradeným kúpeľným liečebným pobytom, ktorý hradí zdravotná poisťovňa
 • ako samoplátca

Ako postupovať?

1. Navštívte vášho ošetrujúceho lekára (obvodného alebo špecialistu) – lekár na základe zdravotného stavu pacienta vyplní tlačivo Návrh na kúpeľnú starostlivosť, priloží výsledky vyšetrení a odporúčania. Výsledky klinických a laboratórnych vyšetrení uvedené v návrhu nesmú byť staršie ako 3 mesiace (každé z nich musí obsahovať dátum uskutočnenia).

Čo má obsahovať návrh na kúpeľnú starostlivosť?

 • odtlačok pečiatky lekára, jeho podpis a a dátum vystavenia návrhu
 • indikačnú skupinu (číslo) kúpeľnej liečby
 • diagnózu kódom aj slovom
 • informáciu o požiadavke na ústavnú, ambulantnú liečbu alebo sprievodcu
 • všetky vyjadrenia k zdravotnému stavu pacienta (anamnéza, laboratórne vyšetrenia, objektívny nález, funkčný stav)
 • interné vyšetrenie (pokiaľ má pacient viac ako 70 rokov)
 • kópia prepúšťacej správy z hospitalizácie – ak ide o pooperačné alebo poúrazové stavy viazané na predchádzajúcu hospitalizáciu
 • podpis pacienta, vrátane telefonického kontaktu pre prípad doloženia ďalších informácií

2. Odneste vyplnený návrh spolu s prílohami do zdravotnej poisťovne alebo ich pošlite poštou na oddelenie zdravotných a revíznych činností – najneskôr 6 týždňov pred uplynutím doby indikácie (čím skôr, tým lepšie)

3. Počkajte na výsledok rozhodnutia poisťovne

Aký je ďalší postup?

 • návrh posúdi revízny lekár alebo komisia príslušnej poisťovne spravidla do 30 dní
 • doplnenie prípadne prepracovanie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť – v prípade, že návrh potrebuje ďalšie informácie pre rozhodnutie pridelenia kúpeľov. Je potrebné doplnené údaje doručiť do poisťovne čo najskôr, pretože návrhom sa komisia bude zaoberať až po jeho kompletizácii.
 • zamietnutie kúpeľnej starostlivosti – dostane pacient písomne s odôvodnením (napr. nespĺňa podmienky na schválenie liečby, vyskytujú sa kontraindikácie)
 • schválenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť – schválenie môže byť 2 spôsobmi:
  1. úhradou typu A
  2. úhradou typu B

Čo zahŕňa spôsob úhrady typu A?

Zdravotná poisťovňa hradí:

 • kúpeľné procedúry
 • stravovanie
 • ubytovanie (2 posteľová izba a spoločné sociálne zariadenie mimo izby)

Pacient si hradí sám:

 • 1,70 € za stravovanie a pobyt na lôžku/ deň (doplatok)
 • kúpeľný poplatok – pacienta o ich výške informuje kúpeľné zariadenie

Zdravotná poisťovňa zašle schválený návrh priamo do konkrétneho zmluvného kúpeľného zariadenia na liečbu v danej indikácii. Pacient dostane Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti:

 1. s názvom kúpeľného zariadenia
 2. schválený počet dní liečby
 3. posledný nástupný termín (presný termín nástupu určuje kúpeľné zariadenie, ktoré zašle pacientovi presný termín nástupu vzhľadom na kapacity ubytovanie v liečebných domoch)

Čo zahŕňa spôsob úhrady typu B?

Zdravotná poisťovňa hradí:

 • kúpeľné procedúry
  Pacient si sám hradí:
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • kúpeľný poplatok – pacienta o ich výške informuje kúpeľné zariadenie
 • daň z ubytovania

Zdravotná poisťovňa zašle pacientovi Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený:

 1. počet dní liečby
 2. posledný nástupný termín
 3. zoznam zmluvných kúpeľných zariadení, kde sa jeho ochorenie lieči

Pacient si z tohoto zoznamu môže sám vybrať kúpeľné zariadenie, kde chce liečbu absolvovať, dohodne si termín liečby, ubytovanie, stravovanie, poplatky a zašle zariadeniu schválený Návrh na kúpeľnú liečbu.

Ambulantná kúpeľná liečba

V prípade, že má pacient zabezpečené ubytovanie a stravu v inom než zmluvnom zariadení kúpeľného domu (u príbuzných, v mieste bydliska, v hoteli mimo kúpeľov), môže pri oboch spôsoboch úhrady (A aj B) požiadať o ambulantnú kúpeľnú starostlivosť.

Sprievodca počas kúpeľnej liečby

O sprievodcu počas kúpeľnej liečby môžu požiadať:

 • pacienti so zdravotným postihnutím vyžadujúcim pomoc
 • detskí pacienti – do 3 rokov

Zdravotná poisťovňa hradí čiastočnú úhradu za sprievodcu 5,48 Eur/deň. Ostatné poplatky si sprievodca v kúpeľnom zariadení dopláca sám.

Nástup na kúpeľnú liečbu

Maximálne 14 dní pred nástupom do kúpeľov musí ošetrujúci lekár potvrdiť aktuálny zdravotný stav pacienta, aby sa vylúčila možná kontraindikácia. Pobyt v kúpeľoch, trvá od 21 do 28 dní. Presný počet dní určuje zákon.

POZOR!

Liečba sa dá skrátiť iba zo zdravotných alebo závažných rodinných dôvodov. O skrátenie nie je možné požiadať vopred.

Čo sa stane v prípade, ak pacient nenastúpi na kúpeľnú liečbu?

V prípade, že pacient z vážnych dôvodov nemôže nastúpiť na kúpeľnú liečbu, musí zaslať do zdravotnej poisťovne Návrh na kúpeľnú starostlivosť s vyplneným tlačivom Vrátenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť z dôvodu nenastúpenia na liečenie. Toto tlačivo pacientovi zašle jeho zdravotná poisťovňa ako prílohu rozhodnutia o schválení kúpeľnej liečby. Tlačivo Vrátenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť z dôvodu nenastúpenia na liečenie z najväčšej slovenskej zdravotnej poisťovne nájdete TU.