(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako zdaniť predaj nehnuteľnosti?

21. Január 2019

Predali ste nehnuteľnosť alebo jeho časť (dom, byt, chalupu, pozemok) na základe kúpnopredajnej zmluvy?

Tento príjem je považovaný za príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti, povedané ľudskou rečou máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmu z predaja nehnuteľnosti.

Daň z predaja nehnuteľnostiplatí predávajúci (súčasný majiteľ nehnuteľnosti) po predaji nehnuteľnosti. Daňové priznanie z dane z predaja nehnuteľnosti sa podáva v zákonnej lehote na podanie dane z príjmu fyzických osôb do 31. marca nasledujúceho roka.

Príklad:

Pán Ján predal v júni 2018 rodinný dom. Kedy platí daň z predaja nehnuteľnosti?

Odpoveď:

Pán Ján musí podať daňové priznanie k dani z príjmu z predaja nehnuteľnosti do 31. marca 2019.

Príjem z predaja nehnuteľnosti sa považuje za ostatné (iné príjmy) a v daňovom priznaní ich uvediete ako príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností. Ľahko ho zanesiete do daňového priznania aj v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk. Zvolíte iné príjmy a následne zaškrtnete políčko Príjmy z predaja nehnuteľnosti.

POZOR!

Ak ste dosiahli príjem iba z predaja nehnuteľnosti a žiadny ďalší príjem ste nemali (zárobková činnosť, zamestnanie, podnikanie), dosiahli ste predajom tzv. pasívne príjmy. To znamená, že si nemôžete znížiť základ dane odpočítaním nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, čiže na seba.

Výdavky presne vymedzuje zákon. Nemôžete uplatniť čokoľvek.

Zákon o dani z príjmov presne vymedzuje v § 8 ods. 5 výdavky, ktoré môžu byť uplatnené pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti. Nemôžete si teda uplatniť akýkoľvek výdaj, hoci bol priamo spojený s predajom. Výdavky sa uplatňujú vzhľadom na spôsob nadobudnutia a na účel používania. Za výdavky môže byť považovaná:

 • zaplatená kúpna cena pri nehnuteľnosti nadobudnutej kúpou
 • cena nehnuteľnosti zistená v čase nadobudnutia pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením:
 1. reprodukčná obstarávacia cena (uvedená v osvedčení o dedičstve – nehnuteľnosť nadobudnutá do 31.12.2015)
 2. všeobecná cena (uvedená v osvedčení o dedičstve – nehnuteľnost nadobudnutá po 31.12.2015)
 • pri nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním sa posudzuje fakt, či by bol príjem z predaja u darcu v čase darovania, ak by nehnuteľnosť predal, oslobodený od dane alebo nie:
 • ak by bol príjem oslobodený od dane, výdavkom je cena nehnuteľnosti zistená v čase darovania (určená znaleckým posudkom v čase darovania)
 • ak by príjem nebol oslobodený od dane, výdavkom je obstarávacia cena – cena, za ktorú darca nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva
 • zostatková cena – ak ide o majetok, ktorý bol zahrnutý v obchodnom majetku (§ 25 ods. 3 zákona)
 • finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci
 • finančné prostriedky súvisiace s predajom veci okrem výdavkov na osobné účely
 • výdavky preukázateľne vynaložené na obstaranie majetku, napr.
  1. úhrada za prevod členských práv a povinností súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu
  2. úroky z hypoúveru alebo stavebného úveru súvisiace s obstaraním nehnuteľnosti
  3. úroky z účelového úveru na bývanie súvisiace s obstaraním nehnuteľnosti

Príjem z predaja nehnuteľnosti daníte daňovým priznaním k dani z príjmu fyzickej osoby typu B.


Príjem z predaja nehnuteľnosti si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.