Ako vyplniť daňové priznanie z príjmu fyzických osôb – praktické príklady

22. Jún 2019

Pán Richard bol v roku 2018 zamestnaný 8 mesiacov. Potom sa rozhodol podnikať.

V daňovom priznaní chce výdavky uplatňovať paušálom. Jeho manželka je na materskej s 1 ročným dieťaťom. Môže si pán Richard uplatniť daňový bonus na manželku, hoci je podnikateľ a náklady uplatňuje paušálom? Môže si pán Richard uplatniť aj daňový bonus na dieťa?

Pán Richard má nárok na bonus na manželku, nakoľko spĺňa zákonom stanovené podmienky pre uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku, nezdaniteľnú časť na manželku je potrebné ponížiť o vyplácané materské. Nárok na daňový bonus bude mať, ak mal príjem zo živnosti aspoň 2880 eur a z podnikania nevykazuje stratu (čo pri paušále nie je možné).

Pani Marta je dôchodkyňa. Chodí si privyrobiť na rôzne brigády, pričom ešte poberá starobný dôchodok. Príjem z brigád za rok nepresiahne 1000 eur za rok. V marci bola v kúpeľoch na liečebnom pobyte typu A (pobyt aj liečenie hradené zdravotnou poisťovňou). Má v Poprade byt, ktorý prenajíma a ročne utŕži príjem z prenájmu vo výške 2400 eur. Má pani Marta nárok na odpočítateľnú položku na seba, keď poberá starobný dôchodok? Môže si uplatniť daňovú úľavu na pobyt v kúpeľoch? Daní príjem z prenájmu?

To, či má pani Marta nárok na odpočítateľnú položku (nezdaniteľnú časť na daňovníka) závisí od výšky dôchodku. Ak je ročná výška dôchodku vyššia ako 3830,02 €, nárok na nezdaniteľnú časť na seba nemá. Pani Marta si však môže uplatniť odpočítateľnú položku na kúpeľnú starostlivosť do výšky 50 €. Túto položku na kúpele si môže uplatniť na príjem z brigády, príjem z prenájmu neovplyvní, ten musí zdaniť v sume rozdielu príjmov a výdavkov.

Pani Marta má kamarátku pani Máriu. Pani Mária je tiež dôchodkyňa a spolu s Martou chodia na brigády. Jej príjem tiež nepresiahne 1000 eur ročne. Poberá aj starobný dôchodok a vdovský dôchodok po manželovi. Paní Mária sa rozhodla predať byt a pomôcť deťom. Byt zdedila po manželovi pred 7 rokmi a predala ho za 50000 eur. Bude pani Mária daniť predaj nehnuteľnosti?

Nie, príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorú zdedila pani Mária pred viac ako 5 rokmi, nepodlieha dani z príjmov. Príjem z predaja nehnuteľnosti teda nedaní. Pani Mária nemá povinnosť podať daňové priznanie, nakoľko jej príjem z brigády je nižší ako 1915,01 €. Keďže je dôchodkyňa a iný príjem ako zo závislej činnosti (brigády) nemá, môže dobrovoľne podať daňové priznanie a daňový úrad jej vráti daň, ktorú jej zamestnávateľ počas roka strhol zo mzdy.

Pán Jozef je zamestnanec. Pracuje v Nitre a cez leto sa rozhodol odísť s kamarátom do Prahy a privyrobiť si na stavbe. V Prahe pracoval na dohodu o vykonaní práce. Pán Jozef je daňovým rezidentom SR. Ako zdaní príjmy?

Keďže je pán Jozef rezidentom SR, daní celosvetové príjmy na Slovensku. Požiada českého zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o príjme v ČR, údaje z tohto potvrdenia uvedie v daňovom priznaní ako zahraničný príjem prepočítaný na eurá priemerným kurzom za rok 2018, ktorý výšku dane neovplyvní. V daňovom priznaní uvedie aj príjem od slovenského zamestnávateľa, ktorý podlieha zdaneniu. Pán Jozef môže, ale nemusí podať daňové priznanie aj v ČR, pričom ak ho podá, tak mu v závislosti od jeho príjmu český daňový úrad môže vrátiť zaplatené dane v ČR. V ČR prizná len príjmy pochádzajúce z ČR.

Pán Peter je nezamestnaný. Chodí si privyrábať na dohodu o pracovnej činnosti. Jeho ročný príjem z dohody činí 1500 eur. Má 1 dieťa vo veku 10 rokov. Môže si pán Peter uplatniť daňový bonus na dieťa?

Pán Peter nemá nárok na daňový bonus, nakoľko je jeho príjem za rok 2018 menej ako 2880 eur.

Pán Michal je živnostník. V podnikaní sa mu nedarí, tak si platí odvody, ale príjem nevykazuje žiadny. Pracuje na dohodu u rôznych zamestnávateľov. Jeho ročný príjem z dohody je 3600 eur. Má jedno dieťa vo veku 7 rokov. Môže si uplatniť daňový bonus na dieťa?

Pán Michal spĺňa podmienku príjmu zo závislej činnosti viac ako 2880 eur. To znamená, že si môže uplatniť daňový bonus na dieťa. To, že nemá zo živnosti žiadny príjem v tomto prípade nárok neovplyvňuje.

Pani Anna robí opatrovateľku v Rakúsku. Má rakúsky živnostenský list, ale trvalý pobyt má v Seredi. Na Slovensku žiadny príjem nemá. Chodí na dvojtýždňové turnusy (2 týždne sa zdržuje v Rakúsku, 2 týždne je na SR). Ako zdaní svoje príjmy? Musí pani Anna podať daňové priznanie aj na Slovensku?

Ak je príjem pani Anny vyšší ako 1915,01€, musí podať daňové priznanie aj na Slovensku, pretože je slovenským rezidentom a musí celosvetové príjmy zdaňovať v SR. Príjmy uvedie v daňovom priznaní typu B v tabuľke č. 1, ako príjem zo živnosti. Tento príjem uvedie aj v časti, kde sa uvádzajú zahraničné príjmy. Tam uvedie aj štát, z ktorého príjem pochádza. Daňovú povinnosť tento príjem neovplyvní, pretože uplatní vyňatie z príjmu pri výpočte daňovej povinnosti.

Pani Ema pracuje v ČR. Má trvalý pobyt v Piešťanoch, no niekoľko rokov žije a pracuje v Brne. Iný príjem na Slovensku nemá. Má pani Ema povinnosť podať priznanie aj na Slovensku?

Ak sa pani Ema zdržuje v ČR viac ako 183 dní a stredisko záujmov (priateľov, rodinu) má v ČR, stáva sa českým rezidentom napriek tomu, že má trvalý pobyt v SR. Pani Ema nemá povinnosť podávať daňové priznanie na Slovensku a celý príjem dani v ČR.


Daňové priznanie si jednoducho spočítate v našej aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.