Ako prepočítať kurz zahraničnej meny na eurá do daňového priznania?

23. Jún 2019

Máte príjem zo zahraničia a zároveň podávate daňové priznanie na Slovensku? Akým kurzom prepočítať zahraničnú menu na eurá?

Jedna z kľúčových otázok každého Slováka žijúceho v krajine, kde sa neplatí eurom. Ako teda zistíte kurz inej meny?

Prepočet zahraničnej meny na EUR

Zákon o dani z príjmov definuje dva druhy prepočtov kurzu. V oboch prípadoch sa vychádza z toho, že ide o rezidenta SR. Pokiaľ ste fyzická osoba – nepodnikateľ, môžete sa rozhodnúť, aký kurz použijete pri prepočte cudzej meny na eurá. Vyberať môžete z týchto možností:

  1. priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý alebo
  2. kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý v cudzej mene alebo pripísaný bankou alebo pobočkou zahraničnej banky alebo
  3. ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie alebo
  4. priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorých daňovník poberal príjmy.

Treba povedať, že kurzy cudzích mien je treba prepočítavať kurzom Národnej banky Slovenska.

NBS na svojich stránkach zverejňuje prehľady mesačných, kumulatívnych a ročných kurzov. Nás zaujíma kumulatívny kurz, ktorý udáva priemerné kurzy mien za kalendárne mesiace a štvrťroky. Posledný riadok obsahuje priemerný ročný kurz. Aby sme dodržali zákon, vychádzame práve z neho.

Ako zistím priemerný ročný kurz?

Na stránkach NBS nájdete jednoduchý kurzový lístok (nájdete ho TU). Postupujte týmito krokmi:

  1. zaškrtnite kumulatívny kurz
  2. vyberiete si rok
  3. zvolíte formát výstupného dokumentu napr. .pdf
  4. kliknete na export

Zobrazia sa mesačné a štvrťročné kurzy mien, nás zaujíma posledný riadok (vyznačený tyrkysovou) – priemerný ročný kurz.

Na zápočet dane zaplatenej v zahraničí sa používa tiež tento kurz. Uplatňuje sa za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Pokiaľ sa nejedná o celý kalendárny rok, použije sa priemer vypočítané z priemerných mesačných kurzov za dané obdobie.

Druhou možnosťou je, že ste tzv. účtovnou jednotkou (podnikateľom). Na prepočet cudzej meny na eurá máte povinnosť použiť referenčný výmenný kurz platný ku dňu uplatnenia v účtovníctve.


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.