(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako vybaviť rodný list?

19. Máj 2018

Narodením dáva malý človiečik svetu na známosť, že je tu medzi nami. Aby však zapadol do spoločnosti, musí mať aj bábätko nejaký doklad.

Jeho prvým dokladom, ktorý ho sprevádza životom, je rodný list. Čo to je? Čo obsahuje? Kde vybaviť? Koľko to bude stáť? Čo k tomu budete potrebovať? Pripravte vášmu bábätku úspešný štart do života vybavením jeho prvého dokladu.

Čo je to rodný list a čo obsahuje?

Rodný list je verejná listina, ktorú vydáva matričný úrad pri narodení dieťaťa. Odborne ide o úradný výpis z knihy narodení. Vydaním rodného listu získava dieťa celoživotný identifikátor – rodné číslo. Rodný list obsahuje:

 • názov dokladu a označenie matričného úradu vystavujúceho doklad,
 • deň, mesiac, rok, miesto narodenia a rodné číslo dieťaťa,
 • meno a priezvisko dieťaťa,
 • pohlavie dieťaťa,
 • mená, priezviská, rodné priezviská, dátumy a miesta narodenia, štátne občianstva a rodné čísla rodičov,
 • deň, mesiac a rok vyhotovenia rodného listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.

Kde vybavím rodný list?

Tento dokument vybavíte na matrike na mestskom alebo obecnom úrade podľa miesta narodenia dieťaťa (POZOR! nie podľa miesta trvalého bydliska). Väčšinou sa jedná o matriku, pod ktorú patrí nemocnica (pôrodnica), kde sa dieťa narodilo.

Ak sa dieťa narodí v dopravnom prostriedku (napríklad v sanitke), zapíše narodenie matričný úrad, v ktorého obvode bolo narodené dieťa vyložené z dopravného prostriedku. Môže sa teda stať, že matrika, v obvode ktorej sa pôrodnica nenachádza, zapíše dieťa do knihy narodenia.

Kto oznamuje narodenie dieťaťa matrike?

Matrika sa o narodení dieťaťa dozvie oznámením:

 • nemocnice (lekára, ktorý pôsobil pri pôrode, ak pôrod nastal napr. v sanitke) najneskôr do 3 pracovných dní od narodenia dieťaťa,
 • otca dieťaťa (v prípade narodenia doma), na ktorého sa vzťahuje oznamovacia povinnosť najneskôr do 3 pracovných dní od narodenia dieťaťa. Matka dieťaťa môže oznámenie splniť aj neskôr, a to hneď, ako jej to zdravotný stav po pôrode dovolí.

Aké doklady potrebujem k vybaveniu rodného listu?

 • Hlásenie o narodení dieťaťa (toto tlačivo zasiela nemocnica matrike)
 • Vyhlásenie o mene dieťaťa – musí byť podpísané obomi rodičmi (matka podpisuje v pôrodnici, otec na matrike pri preberaní rodného listu). Ak sa otec nemôže dostaviť pre rodný list, musí matka dieťaťa predložiť vyhlásenie otca so súhlasom mena dieťaťa. Podpis otca na vyhlásení musí byť overený.

Ak sa dieťa narodilo:

 • v platnom manželstve – rodný list vyzdvihne otec, predloží sobášny list, platné občianske preukazy oboch rodičov,
 • slobodnej matke – rodný list vyzdvihne matka, predloží občiansky preukaz a vyhlásenie o osobnom stave (čestné prehlásenie, že matka je slobodná);
 • slobodnej matke, ktorá chce určiť otcovstvo – obaja rodičia predložia občianske preukazy,
 • dieťa sa narodilo rozvedenej matke – rodný list vyzdvihne matka, predloží platný občiansky preukaz a právoplatný rozsudok o rozvode (do 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva je zo zákona zapísaný do matriky ako otec dieťaťa manžel matky, no po úspešnom zapretí otcovstva na súde matkou alebo otcom dieťaťa môže určiť otcovstvo na matrike biologický otec),
 • dieťa sa narodilo vdove – rodný list vyzdvihne matka, predloží platný občiansky preukaz a úmrtný list manžela (do 300 dní od smrti manžela je zo zákona zapísaný do matriky ako otec dieťaťa zosnulý manžel matky)

Aké priezvisko bude mať bábätko?

Situácie, ktoré môžu nastať pri nadobúdaní priezviska, ak sa dieťa narodilo:

 • do platného manželstva rodičov s rovnakými priezviskami – dieťa nadobúda spoločné priezvisko zosobášených rodičov;
 • do platného manželstva rodičov s rozdielnymi priezviskami – dieťa nadobúda priezvisko jedného z rodičov určené dohodou pri uzavretí manželstva.
 • rodičom s rozdielnymi priezviskami, ktorí nie sú zosobášení – po narodení nadobúda dieťa priezvisko podľa dohody rodičov.
 • do 300 dní od rozvodu – dieťa nadobúda priezvisko podľa dohody bývalých manželov pri uzavretí manželstva, ak nebolo právoplatne zapreté otcovstvo bývalým manželom matky dieťaťa.
 • a jeho otec nie je známy (obdobie, kým nie je určené otcovstvo dieťaťa) – dieťa v oboch prípadoch nadobúda priezvisko matky, ktoré má v čase jeho narodenia.
 • a ani jeden z rodičov nie je známy – dieťa nadobúda priezvisko podľa určenia súdu.

Ak sa rodičia rozhodnú pre tvar priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania (-ová), tento tvar sa zapisuje na základe osobitnej žiadosti, ktorá sa zakladá do zbierky listín. Táto žiadosť nie je verejne dostupná a poskytne ju matrika.

Ako prevziať rodný list?

 • originál rodného listu je vydávaný osobne
 • duplikát rodného listu je možné zažiadať aj elektronicky

Koľko zaplatím za vystavenie rodného listu?

 • vydanie prvého originálu vybavíte bez poplatku
 • vydanie duplikátu – 5 €
 • podanie žiadosti o vydanie duplikátu elektronicky – 2,50 €