(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako evidovať tržby III – Pokladničný doklad

24. Október 2018

Pokladničný doklad, bločik, faktúra. Spotrebiteľ, klient či zákazník by tieto doklady preukazujúce kúpu výrobku alebo služby mal obdržať vždy. Pokladničný doklad však neslúži iba ku kontrole správnosti ceny. K čomu ešte slúži?

Pokladničný doklad

Podnikateľ má povinnosť po zaevidovaní tržby v ERP odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad. Musí to byť vždy originál. Nikdy to nesmie byť kópia dokladu alebo iný doklad o prijatí tržby. Pokladničný doklad obsahuje:

 • daňový kód ERP
 • daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom DPH
 • identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom DPH
 • ochranný znak
 • poradové číslo od poslednej dennej uzávierky
 • dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu
 • označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby DPH
 • cenu tovaru alebo služby
 • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto
 • základ, sadzbu a výšku DPH
 • zaokrúhlenie ceny
 • celkovú sumu platenej ceny

Pokladničný doklad môže obsahovať aj QR kód alebo unikátny identifikačný kód vygenerovaný pokladnicou. Pokladničný blok je podnikateľ povinný vyhotoviť vždy:

 • pri platbe v hotovosti
 • pri platbe nahradzujúcej hotovosť – platobná karta
 • pri úhrade faktúry v hotovosti alebo platobnou kartou

Vklad hotovosti do ERP

Po odvedení dennej tržby sa stane, že v pokladni chýba dostatok hotovosti. Situácia môže nastať napríklad v prípade, keď po otvorení prevádzky príde zákazník, zaplatí za službu alebo tovar vyššou bankovkou a ľudovo povedané, predavač mu „nemá ako vrátiť“. V tomto prípade nastáva stav, že podnikateľ do pokladne vloží hotovosť. Tento vklad musí byť evidovaný bezprostredne po vložení vystavením pokladničného dokladu označeného slovom „VKLAD“. Z povinných údajov na pokladničnom doklade neobsahuje ochranný znak, označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby, cenu tovaru alebo cenu služby, zaokrúhlenie ceny, celkovú sumu platenej ceny a údaje súvisiace s DPH. Tento pokladničný doklad si musí podnikateľ uchovať pre prípad kontroly počas celého dňa prevádzky.

Kedy je pokladničný doklad neplatný?

Existujú aj situácie, kedy z ERP vyjde pokladničný doklad, ktorý však nemožno považovať za platný. Táto situácia nastáva v týchto prípadoch:

 • pri zaznamenávaní údajov v rámci skúšobnej prevádzky
 • pri uvedení ERP do prevádzky a po jej oprave
 • v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidovať tržby v ERP

Takýto pokladničný doklad musí mať rovnako ako vklad označenie „NEPLATNÝ DOKLAD“, aby bolo na prvý pohľad zrejmé, že neslúži ako doklad. V každom treťom riadku musí obsahovať slová „NEPLATNÝ DOKLAD“. Obsahuje rovnaké náležitosti ako platný doklad, neobsahuje však ochranný znak.

V ktorých prípadoch sa doklad z ERP považuje za zjednodušenú faktúru pre účely DPH?

Za zjednodušenú faktúru môžeme považovať aj doklad vyhotovený ERP, ak:

 • cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1000 eur
 • cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (platobnou kartou) nie je viac ako 1 600 eur

Pozrite sa na svoj pokladničný doklad z posledného nákupu. Spĺňa všetky náležitosti?