(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako jednať s úradmi? Môžem niekoho splnomocniť?

27. Október 2018

Podnikateľ musí jednať a komunikovať s úradmi či dodávateľmi. Zákon ustanovuje, že podnikateľ môže vo svojom mene vystupovať sám (osobne) alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, právnické osoby zastupuje jednateľ, konateľ, spoločníci alebo tzv. štatutárny orgán.

Nie však všetci majú rovnaké právomoci pre zastupovanie. Kto všetko môže za podnikateľa konať (napríklad podpisovať zmluvy)? Aký je rozdiel medzi plnomocenstvom a prokúrou? Akú záväznosť má podpis obchodného dokumentu inou osobou, ktorá podnikateľa zastupuje (napríklad počas neprítomnosti konateľa)? Musí ísť o zamestnanca, splnomocnenca alebo ňou môže byť aj ktokoľvek iný?

Kto tvorí štatutárny orgán?

Štatutárny orgán tvoria osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene podniku vo všetkých veciach (vystupujú v mene podniku, uzatvárajú v mene podniku zmluvy). Tieto osoby sú zapísané v obchodnom registri. Štatutárnym orgánom môže byť:

  • jednotlivec (riaditeľ štátneho podniku, konateľ s. r. o.)
  • kolektív (predstavenstvo a.s.)

Zastúpenie

Podnikateľ sa môže nechať zastúpiť v rôznych druhoch konania. Môže ísť o zastupovanie pred úradmi, pri komunikácii s dodávateľmi, pri riešení nehnuteľností atď. Je dôležité presne definovať, v akom rozsahu ho zástupca bude zastupovať, čo všetko za neho môže zjednať (podpisovať dokumenty, uzatvárať zmluvy).

Podnikateľa môže zastúpiť aj zamestnanec, jeho právomoc však musí vychádzať z obsahu a pracovnej náplne, ktorú pre podnikateľa vykonáva. Napríklad pri podpisovaní zmlúv nemôže jednať asistentka, ale obchodný riaditeľ.

Zastupovanie sa väčšinou rieši cez plnomocenstvo alebo cez prokúru.

Plnomocenstvo – fyzické aj právnické osoby sa môžu dať zastúpiť inou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorej na tento účel udelia plnú moc, aby za nich a v ich mene robila právne úkony. Plnú moc môže získať aj ten, kto nie je zamestnancom podniku, ale bude v jeho mene konať (súdne spory – advokát). Z plnomocenstva musí byť zrejmý aj rozsah oprávnenia splnomocneného. Podľa tohto rozsahu môžeme plnomocenstvo deliť na:

  • všeobecné (generálne) – vykonávanie všetkých právnych úkonov
  • špeciálne – splnomocňuje len na jeden určitý právny úkon alebo na určitý druh právnych úkonov (napr. na kúpne zmluvy)

Plná moc sa uzatvára písomne. V praxi sa plná moc notársky overuje. Finančná správa SR podnikateľom vychádza v ústrety zverejnením príkladov plnej moci na svojich stránkach. Vzory generálnej a špeciálnej plnej moci, prípadne plnú moc s vysvetlivkami si môžete stiahnuť TU.

Prokúra – je zvláštny druh zmluvného zastúpenia podnikateľa, pri ktorom podnikateľ udeľuje plnú moc prokuristovi. Vyskytuje sa len v podnikaní, bežný občan sa s týmto dokumentom nestretne. Ide o najširšie možné plnomocenstvo, ktoré môže podnikateľ udeliť. Prokúra oprávňuje vykonávanie všetkých právnych úkonov vznikajúcich pri prevádzke podniku. Netýka sa úkonov mimo prevádzky. To znamená, že prokurista nemôže rozhodnúť napríklad o pristúpení spoločníka do spoločnosti, uzatvárať zmluvy o predaji podniku, o zvyšovaní/ znižovaní základného kapitálu. Prokuristom môže byť len fyzická osoba (jednotlivec). Prokurista sa podpisuje tak, že k obchodnému názvu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí svoj podpis s dodatkom „pp“ (per prokuram), ktorý označuje prokúru. Prokúra sa zapisuje do obchodného registra a môže ju udeliť len podnikateľ zapísaný do obchodného registra.

Ako jednať s úradmi?

Podnikateľ fyzická osoba bez zamestnancov môže jednať s úradmi sám alebo prostredníctvom plnej moci. Ňou môže splnomocniť akúkoľvek fyzickú osobu (rodinného príslušníka, kamaráta, známeho, právnika, teda kohokoľvek, komu dôveruje) alebo právnickú osobu (napr. advokátsku kanceláriu v prípade riešenia súdnych sporov). Živnostníci najčastejšie jednajú s týmito úradmi:

Splnomocnenie sa môže vzťahovať aj na jednania s miestnou samosprávou, okresnými či krajskými úradmi a ďalšími inštitúciami. Pri podávaní daňového priznania môžu živnostníci poveriť aj daňovú firmu prípadne účtovníka, ktorí im vypracovali daňové priznanie. Držíme krok s dobou a živnostníci si od 1. 1. 2019 môžu daňové priznanie podať elektronicky prostredníctvom splnomocnenia aj cez OnlinePriznanie.sk.