(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako evidovať tržby I.

20. Október 2018

Tržby z podnikania sa musia evidovať. Finančná správa SR od roku 2012 zaviedla povinnosť evidencie tržieb formou elektronickej registračnej pokladnice (ERP) pre všetkých podnikateľov, ktorí príjímajú hotovosť alebo platobné prostriedky nahradzujúce hotovosť napr. platbu platobnou kartou.

Za platbu v hotovosti sa považuje aj úhrada faktúry v hotovosti, čiže v prípade, ak podnikateľovi zaplatí zákazník alebo dodávateľ za faktúru v hotovosti, musí túto tržbu evidovať v ERP.

Podnikateľ, ktorý vystavuje faktúry sa o úhradách faktúr môže rozhodnúť dvoma spôsobmi:

 • tržby za úhradu faktúr bude prijímať v hotovosti – bude povinný evidovať tržby v hotovosti v ERP
 • úhrady faktúr bude od odberateľov prijímať len bezhotovostne– nebude povinný evidovať tržby v ERP

Kto musí evidovať tržby v ERP?

Podnikateľ, ktorým je osoba:

 • zapísaná v obchodnom registri
 • ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
 • ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
 • ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie tzv. samostatne hospodáriaci roľník

Príklad 1: Adam je fyzická osoba – živnostník. Predáva oblečenie na základe oprávnenia na podnikanie. Z tohto predaja prijíma tržby v hotovosti. Vzniká mu povinnosť používať na evidenciu tržieb ERP?

Riešenie: Áno vzniká, pretože prijíma hotovosť za predaj tovaru.

Príklad 2: Jiří je zahraničný podnikateľ so sídlom v Českej republike. Musí na prijatie tržby z predaja tovaru na území SR používať ERP?

Riešenie: Ak zahraničný podnikateľ z predaja tovaru prijme platbu v hotovosti na území SR, je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v ERP.

Príklad 3: Jozef je slovenský podnikateľ a tovar predal v ČR. Je Jozef povinný na evidenciu tržieb z predaja tovaru na území ČR používať ERP?

Riešenie: Ak slovenský podnikateľ prijme platbu v hotovosti z predaja tovaru v zahraničí, nie je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v ERP, pretože platba nie je prijatá na území SR.

Čo je to tržba?

Tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby v hotovosti alebo platobnou kartou. Tiež je to platba prijatá ako preddavok a faktúra uhradená v hotovosti. Tržba nie je platba prijatá bezhotovostne prevodom na účet.

Príklad 1: Adamovi uhradil zákazník tržbu bezhotovostne prevodom na jeho bankový účet. Je Adam povinný evidovať túto tržbu v ERP?

Riešenie: Adam túto platbu prijatú bezhotovostne nemusí evidovať v ERP.

Príklad 2: Jozefovi uhradil zákazník tržbu platobnou kartou cez terminál. Je Jozef povinný evidovať túto tržbu v ERP?

Riešenie: Platba prijatá prostredníctvom platobnej karty sa považuje za hotovosť, preto je Jozef povinný evidovať túto platbu v ERP.

Príklad 3: Peter vystavil zákazníkovi faktúru. On ju uhradil v hotovosti. Musí Peter používať ERP pri úhrade faktúry v hotovosti?

Riešenie: Za tržbu sa považuje aj úhrada faktúry prijatá v hotovosti, preto Peter musí túto platbu evidovať v ERP.

Čo je to predajné miesto?

Podľa zákona o ERP je podnikateľ povinný používať ERP na všetkých predajných miestach. Musí si viesť knihu ERP, kde uvedie predajné miesto. V prípade, že podnikanie vykonáva na viacerých miestach (avšak v rozdielnom čase), môže uviesť v knihe viac predajných miest a jeho ERP bude označovaná ako prenosná. To znamená, že pokiaľ podnikateľ predáva na jarmokoch v dvoch rôznych mestách v rôznych časových obdobiach (napr. v Poprade v sobotu a v Kežmarku v nedeľu), ide o prenosnú ERP. Keď však podniká na viacerých miestach súčasne, napr. v Prievidzi a v Bojniciach má ďalšie predajné miesto, ide o súbežný čas a v tomto prípade prenositeľnosť neplatí. Na každom mieste musí byť zavedená vlastná ERP.

Príklad 1:Adam nemá oprávnenie na podnikanie, vyrába vo voľnom čase drevené predmety (varešky, vázy, misy, hračky, …). Rozhodne sa tieto predmety príležitostne predávať na jarmokoch. Vznikne mu povinnosť používať ERP?

Riešenie: Ak predaj vlastnoručne vyrobeného tovaru nie je živnosťou a Adam túto činnosť vykonáva na základe autorského práva, nemá povinnosť evidovať prijaté tržby v hotovosti v ERP. Musí však zákazníkovi vystaviť príjmový doklad o prijatí tržby. Ak sa však rozhodne založiť si živnosť a bude svoje výrobky ďalej predávať, vznikne mu povinnosť prijaté tržby v hotovosti evidovať v ERP.

Príklad č. 2: Ján podniká v obore chovu dobytku. Na trhoch plánuje predávať svoje výrobky (syry, oštiepky ako aj slaninu a škvarky). Je povinný prijaté tržby v hotovosti evidovať v ERP?

Riešenie: Ján je zapísaný v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov a preto sa považuje za podnikateľa. Preto musí tržby evidovať v ERP.

Ktoré služby tvoria výnimku a tržby z nich sa nemusia evidovať v ERP?

 • oprava domáciach plynových spotrebičov (kód 92.22)
 • prenájom nehnuteľností (kód 68.20)
 • upratovacie práce
 • administratívne činnosti
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
 • odťahovacia služba motorových vozidiel
 • nákladná cestná doprava
 • stavebné činnosti napr. zemné práce, murárske a omietkárske práce, maľovanie, elektroinštalačné práce, pokrývačské práce

Predaj:

 • cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače
 • mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska, v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a na numizmatických burzách
 • poštových cenín na filatelistických burzách
 • tovaru prostredníctvom predajných automatov
 • tovaru na dobierku
 • doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb
 • tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave
 • tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím
 • živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov
 • tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie
 • tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov

Služby poskytované:

 • občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 • v rámci praktického vyučovania žiakov,
 • prostredníctvom predajných automatov.

Podnikateľ ŤZP a ERP

Ak ťazko zdravotne postihnutá osoba, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP, predáva tovar alebo poskytuje služby, nie je povinný používať ERP. Podmienkou je vlastníctvo preukazu ŤZP priamo podnikateľom. Keď podniká na viacerých miestach, nemusí evidovať tržby na žiadnom prevádzkovom mieste. Ak je však držiteľom preukazu ŤZP zamestnanec, táto výnimka neplatí. Ak podnikateľ zamestnáva zamestnancov ŤZP, je povinný evidovať tržby v ERP.

SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI

 • 45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel, a to len pri oprave a údržbe osobných motorových vozidiel okrem inštalovania dielov a príslušenstiev, ktoré nie sú súčasťou výrobného procesu
 • 52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
 • 56.10.1 Jedálne
 • 56.10.9 Ostatné účelové stravovanie
 • 56.21 Dodávka jedál
 • 56.29 Ostatné jedálenské služby
 • 56.30 Služby pohostinstiev
 • 74.20 Fotografické činnosti
 • 77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • 77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • 77.22 Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • 77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • 93.11 Prevádzka športových zariadení, a to len pri prevádzke krytých a nekrytých kúpalísk
 • 93.13 Fitnescentrá
 • 93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
 • 96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
 • 96.02 Kadernícke a kozmetické služby
 • 96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody
 • 96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov