6. časť: Cudzinci na Slovensku

4. Február 2018

Ako dania dane cudzinci v SR?

Ide o nerezidentov SR – teda občanov, ktorí na území SR nemajú trvalý pobyt ani sa tu obvykle nezdržiavajú, ale dosiahli príjem zo Slovenska. Patria sem aj zahraniční študenti, ktorí pracujú popri škole.

Nerezident SR môže byť daňovníkom nezmluvného štátu (SR nemá s jeho domovským štátom uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia; uplatňuje sa voči nemu zvýšená sadzba zrážkovej dane, resp. zabezpečenia dane vo výške 35 %) alebo daňovníkom zmluvného štátu (sú to štáty, s ktorými má SR zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia tj. dane platí iba v jednom štáte). Predmetom dane nerezidenta sú príjmy zo zdrojov na území SR.

Čo patrí do zdaniteľných príjmov nerezidenta?

Pre zdaniteľnosť príjmu je nutná podmienka príjmov zo závislej činnosti. Jedná sa o pracovnoprávny vzťah, služobný pomer, štátnozamestnanecký pomer, členský pomer, príjmy spoločníka a konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej spoločnosti, príjem z činnosti na palubách lietadiel alebo lodí prevádzkovaných rezidentom SR.

Zákon presne definuje príjem nerezidentov oslobodených od dane. Príjmy nerezidenta sú od dane oslobodený vtedy, ak mu tento príjem vypláca zahraničný zamestnávateľ (nerezident SR), ktorý na území SR nemá stálu prevádzkareň a časové obdobie súvisiace s výkonom tejto činnosti na území SR nepresiahne 183 dní v období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Toto platí za predpokladu, že nejde o príjmy umelca, športovca alebo artistu a o príjmy z činností vykonávaných v stálej prevádzkarni.

V prípade, že nie sú splnené tieto podmienky, bude príjem nerezidenta SR na území SR podliehať zdaneniu na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (v prípade zluvného štátu). Z príjmov zo závislej činnosti je zamestnávateľ povinný platiť preddavky na daň.

Ak nerezident SR pracuje u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane, povinnosť platiť preddavky na daň má on sám. Preddavky na daň sa vypočítajú z príjmu vyplateného a pripísaného na účet nerezidenta SR v príslušnom kalendárnom mesiaci, zníženého o pomernú časť nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, s použitím sadzby dane z príjmov. Nerezident tieto preddavky platí daňovému úradu v mieste pobytu. Preddavky musí zaplatiť do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bol príjem vyplatený (príjem z máj bol vyplatený v júni, povinnosť zaplatiť preddavky na daň má do 31. júla).

Príjmy z činnosti zahraničného umelca, športovca alebo artistu vystupujúceho na území SR

Umelci, športovci či artisti zo zmluvných štátov, ktorí dosahujú príjmy na Slovensku, podliehajú na našom území zdaneniu daňou vyberanou zrážkou vo výške 19 %, v prípade nezmluvných štátov je to 35 %. Patrí sem aj príjem spoluúčinkujúcej osoby. Je nepodstatné, či sú tieto príjmy vyplácané priamo umelcovi alebo cez sprostredkujúcu osobu. Zrážková daň je nerezidentovi z príjmu zrazená platiteľom dane.

Umelci a športovci sa môžu rozhodnúť, či budú svoje príjmy považovať za vysporiadané, keďže im daň už raz bola zrazená, alebo bude túto daň považovať za preddavok na daň. Ak sa rozhodne zrazenú daň považovať za preddavok, môže si na SR podať daňové priznanie. Uvedie v ňom svoj príjem v príslušnom základe dane (čiastkovom) a preddavok odpočíta od dane. Ak suma vybraná zrážkou prevyšuje vypočítanú daň v daňovom priznaní, nerezident má nárok na vrátenie preplatku.

Od roku 2016 majú umelci a autori, ktorých príjmy spadajú pod autorský zákon, príjmy zdaňované zrážkou. Autori alebo umelci sa však môžu dopredu písomne dohodnúť, že daň sa im zrážať nebude a budú mať povinnosť podať daňové priznanie. Týka sa to príjmov na území SR daňovníkmi s s neobmedzenou i obmedzenou daňovou povinnosťou.

Príjmy z predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej na území SR

Ak nerezident predá alebo prenajíma nehnuteľnosť na území SR (táto nehnuteľnosť je tu umiestnená), takýto príjem je považovaný za zdaniteľný na Slovensku. Platí to aj v prípade, že sa jedná o nerezidenta zo zmluvného štátu. Nerezident si svoju daňovú povinnosť vysporiada podaním daňového priznania k dani z príjmu FO typu B. U daňovníkov, ktorí sú nerezidentmi Európskej únie a EHP, je slovenský platiteľ príjmu povinný z vyplácaného príjmu zraziť preddavok na zabezpečenie dane. Uvedené platí za predpokladu, že predmetné príjmy nie sú od dane oslobodené v súlade so zákonom o dani z príjmov alebo podľa medzinárodnej zmluvy.

Výhry v lotériách a športových súťažiach

Ak sa šťastie usmeje na nerezidenta (cudzinca), na zdanenie má vo väčšine prípadov štát, v ktorom je príjemca rezidentom. Ak je výhercom rezident nezmluvného štátu, zdanenie výhry na Slovensku bude podliehať podľa zákona o dani z príjmov na SR. Ak teda výherca nepeňažnej výhry musí výhru zdaniť na Slovensku, vysporiada si túto daňovú povinnosť podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typ B. Keď ide o peňažnú výhru, daň je vyberaná zrážkou priamo platiteľom dane (vačšinou organizátor). Od dane sú oslobodené výhry v lotériách, iné výhry v hodnote do 350 eur. Ak je výhra vyššia ako 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce túto sumu (ak je výhra v hodnote 400 eur, odpočíta sa 350 eur a zdaní sa iba 50 eur).

Ako je to s podávaním daňového priznania?

Pre nerezidenta platí, že má povinnosť podať daňové priznanie vtedy, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy zo zdrojov na Slovensku presiahli sumu 1901,37 eura alebo ak vykázal daňovú stratu. Podobne ako v ostatných dielov seriálu aj nerezident podáva daňové priznanie k dani z príjmu FO typ A v prípade, keď mal príjmy zo zamestnania, typ B, ak poberal aj iné druhy príjmov (prenájom, predaj nehnuteľnosti, výhra). Prílohou daňového priznania sú kópie všetkých potvrdení o príjmoch zo zamestnania na Slovensku (potvrdenie od zamestnávateľa, výplatné pásky…). Daňovú povinnosť má možnosť vysporiadať 2 spôsobmi:

  1. požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie do 15. februára
  2. nepožiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, daňové priznanie podá sám.

Pre nerezidentov platí rovnaké časové obdobie na podanie priznania ako u rezidentov tj. do 31. marca a v tejto lehote má povinnosť daň aj zaplatiť.


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.onlinepriznanie.sk.