4. časť: Nezamestnaní

1. Február 2018

Ako vysporiadať dane, keď ste nezamestnaní?

Jedná sa o ľudí, ktorí boli v roku 2017 nezamestnaní a boli v evidencii nezamestnaných na Úrade práce, niektorí poberali aj dávky v hmotnej núdzi. Počas roka však mohli mať aj príjmy zo závislej činnosti (zamestnania či brigády) na základe pracovného pomeru, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce, príjmy z podnikania, prenájmu nehnuteľnosti, výhry a podobne.

Nezdaňované príjmy

Treba povedať, že dávky štátnej sociálnej podpory sú od dane oslobodené, čiže sa do daňového priznania neuvádzajú. Medzi tieto dávky patria:

 • dávka v nezamestnanosti
 • dávka garančného poistenia
 • dávka a príspevok v hmotnej núdzi
 • príspevok na zdravotnú starostlivosť
 • aktivačný príspevok
 • príspevok na bývanie
 • ochranný príspevok
 • jednorazová dávka v hmotnej núdzi

(Ne)má povinnosť?

Nezamestnaní majú 3 možnosti:

 • a)ich príjem zo zamestnania alebo brigády presiahol sumu 1901,67 eura – musia podať daňové priznanie
 • b) ich príjem zo zamestnania alebo brigády nepresiahol sumu 1901,67 eura – nemusia podať daňové priznanie
 • c) ich príjem zo zamestnania alebo brigády nepresiahol sumu 1901,67 eura, ale zamestnávateľ im odvádzal daň zrážkou zo mzdy – môžu dobrovoľne podať daňové priznanie, vznikne im preplatok, ktorý im daňový úrad vráti

Čo budete potrebovať?

Pokiaľ išlo o brigádu, zamestnávateľ vystaví Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z . o dani z príjmov v znení neskorších predpisovu za zdaňovacie obdobie tj. z roku 2017. Tento dokument je potvrdením o zrážke dane a tvorí prílohu daňového priznania.

Keď bol nezamestnaný predtým ako zamestnanec, môže požiadať svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Žiadosť za rok 2017 musí byť zamestnávateľovi podaná do 15. 2. 2018.

Aký typ daňového priznania použiť?

 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A – ak nezamestnaný dosiahol príjmy iba zo závislej činnosti – t.j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce.
 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B – ak nezamestnaný dosiahol iné druhy príjmov (príjem z prenájmu nehnuteľností, z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, z vyplatenia podielového listu).

Ako vyplniť?

Nezamestnaný, ktorý predtým pracoval ako zamestnanec, a požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, má o starosť menej. Zamestnávateľ za neho urobí zúčtovanie, on ho podpíše a tým je jeho daňová povinnosť splnená. Zamestnávateľ zariadi všetko za neho.

Nezamestnaný, ktorý podáva daňové priznanie dobrovoľne alebo pracoval ako brigádnik, prípadne zamestnávateľa nepožiadal o zúčtovanie, môže vyplniť buď papierové tlačivo alebo si môže uľahčiť výpočet dane z pohodlia domova online. Internet ponúka veľa rôznych kalkulačiek, návodov, online formulárov a aj online daňové priznanie. Využiť môže aj aplikáciu na www.onlinepriznanie.sk, ktorá ho krok za krokom navedie k hotovému daňovému priznaniu. Už ho iba vytlačí, podpíše, pripojí prílohy a odnesie na daňový úrad.

Poznámka: Preplatok na dani sa vráti iba v prípade, že je vyšší ako 5 eur. V opačnom prípade nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Dôležité!!!

Daňové priznanie je nutné podať do 31. marca!


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.onlinepriznanie.sk.