2. diel – Egypt

5. Február 2017

Egyptský daňový systém, na čele ktorého stál sám faraón, vznikol už 3 000 rokov pred naším letopočtom a mohol by sa stať zdrojom inšpirácie nejedného politika.

Hospodárstvo a tým pádom aj daňový systém Egypta bol veľmi ovplyvnený jeho geografickou polohou na rieke Níl a pravidelne sa opakujúcimi záplavami. Pre zabezpečenie stáleho prísunu prostriedkov do štátnej pokladnice, ktoré boli potrebné na obnovu škôd spôsobených veľkou vodou, ale tiež na výstavbu nových ambicióznych projektov, bol v Egypte vymyslený dôkladný systém evidencie.

Evidovali sa všetky osoby, pôda, dobytok, jednotlivé práce ale tiež náradie a tehotné ženy.

Vďaka tomuto systému mal faraón prehľad o všetkom bohatstve, výške zaplatených a nezaplatených daní a taktiež o celkovej prosperite celej ríše.

Dokonca už v čase 2 000 rokov pred naším letopočtom museli Egypťania podávať pravidelné daňové priznania, v ktorých dokladali výšku svojich príjmov a majetku. Na rozdiel od súčasnosti však boli tresty za nepodanie daňového priznania omnoho vyššie.

Kto nepodal daňové priznanie, bol bez milosti popravený.

Pri vymýšľaní jednotlivých druhov daní sa kreativite medze nekládli. Jednoducho povedané zdanené bolo všetko, čo sa aspoň trochu dalo zdaniť. Existovala daň zo zlata, daň z domácich prác, umeleckých a remeselných výrobkov, daň zo zmlúv, z príjmov úradníkov, daň z dobytka, zo záhrad ale aj daň z výťažkov z pozemku a mnoho ďalších. Okrem toho museli Egypťania platiť mýto, clo, pokuty a poplatky za monopoly či obchod s cudzinou.

Všetky vybrané dane a poplatky spočiatku plynuli do dvoch štátnych pokladníc označovaných ako biely a čierny dom. Biely dom slúžil ako štátna pokladnica Horného Egypta a naopak čierny dom bol pre Dolný Egypt. Neskôr toto rozdelenie zaniklo a vznikla len jednotná pokladnica pre celý Egypt.

Spolu so štátnymi daňami existovali tiež dane, ktoré vyberali jednotlivé chármy. Pretože platba daní prebiehala v rôznych komoditách, bol vytvorený záväzný zmenný pomer, ktorý sa odvodzoval od kotúčika s obsahom 7,5 g medi, striebra alebo zlata.