(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

2. časť: Dôchodcovia

24. Január 2018

Pracujúci seniori, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo

zahraničného povinného poistenia alebo výsluhového dôchodku alebo ktorým bol takýto dôchodok priznaný v priebehu roka 2017 si musia tiež podávať daňové priznanie. Ako si vysporiadať daňovú povinnosť? Zahrnúť dôchodok do príjmov alebo nie?

(Ne)má povinnosť?

Dôchodca má tri možnosti:

  • a) jeho celkové príjmy v roku 2017 dosiahli sumu 1901,67 eura – musí podať daňové priznanie
  • b) jeho celkové príjmy v roku 2017 nedosiahli sumu 1901,67 eura – nemusí podať daňové priznanie
  • c) jeho celkové príjmy v roku 2017 nedosiahli sumu 1901,67 eura, ale zamestnávateľ mu zrážal z príjmu preddavky na daň – môže podať daňové priznanie. Je to pre neho výhodné, pretože mu vznikne preplatok, ktorý mu daňový úrad vráti.

Čo budete potrebovať?

Zamestnávateľ vystaví Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z . o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie tj. z roku 2017. Tento dokument je potvrdením o zrážke dane a tvorí prílohu daňového priznania.

Pokiaľ je dôchodca poberateľ invalidného dôchodku, musí požiadať Sociálnu poisťovňu o potvrdenie o poberaní invalidného dôchodku. Tento dokument bude tvoriť prílohu daňového priznania.

Aký typ daňového priznania použiť?

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A – ak dôchodca dosiahol príjmy iba zo závislej činnosti – t.j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce.

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B – ak dôchodca dosiahol aj iné druhy príjmov (príjem z prenájmu nehnuteľností, z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, z vyplatenia podielového listu).

Aký príjem sa nedaní?

Dôchodky vyplácané v SR aj zo zahraničia sú od dane z príjmov oslobodené. Medzi tieto dôchodky patrí starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok a výsluhový dôchodok. Tieto príjmy dôchodca do daňového priznania nepriznáva.

Ako vyplniť?

Síce metóda ceruzka – papier už dávno nie je v móde, väčšina slovenských seniorov vyplňuje daňové priznanie práve takto. Pokyny k tlačivám sú však zložité, citované zo zákona a veľakrát im obyčajný človek má problém porozumieť. Existujú však aj takí dôchodcovia, ktorí vedia pracovať s počítačom a buď sami alebo s pomocou si dokážu vyplniť aj daňové priznanie online. Aplikácia www.onlinepriznanie.sk myslí aj na dôchodcov. Tým, že je zrozumiteľná a prehľadná, s dostatočne veľkými písmenami, je aj starší človek schopný vyplniť si daňové priznanie jednoducho. Potom ho stačí už iba vytlačiť, podpísať, pripojiť prílohy a odniesť na daňový úrad.

Kedy si môže dôchodca uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na seba?

Ak dôchodca poberal dôchodok k 1. 1. 2017, môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane iba vtedy, keď jeho ročný dôchodok v roku 2017 neprevýšil sumu 3803,33 eura. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3 803,33 eura a vyplatenou sumou dôchodku. Ak dôchodca začal poberať dôchodok v priebehu roka, môže si uplatniť celú nezdaniteľnú časť vo výške 3803,33 eura, keď základ dane nepresiahol sumu 19809 eur. Túto čiastku je možné odpočítať iba zo základu dane z príjmov zo zamestnania, brigády a podnikania. Nie je možné túto položku odpočítať z iných príjmov (prenájmu, výhry, podielového listu…)

Môže si dôchodca uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa?

Áno, môže za podmienky, že jeho príjmy zo zamestnanie, brigády či podnikania dosiahli 2610 eur. Ročný bonus na dieťa je 256,92 eura (21,41 * 12). Bonus si môže odpočítať iba za počet mesiacov, v ktorých sa dieťa považovalo za nezaopatrené. Vtedy násobí 21,41 eura počtom mesiacov.

Poznámka: Preplatok na dani sa vráti iba v prípade, že je vyšší ako 5 eur. V opačnom prípade nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Dôležité!!!

Daňové priznanie je nutné podať do 31. marca!


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.onlinepriznanie.sk.