Pětadvacítka pro OSVČ

7. duben 2020

V rámci balíčků koronapomoci se myslelo i na OSVČ. Původní návrh nastavoval podmínky, na něž většina OSVČ nedosáhla. Nová mírnější pravidla upravila návrh pětadvacítky, díky tomu na pomoc dosáhne 700 000 živnostníků.

Na pomoc dosáhne téměř každá OSVČ

Z původních přísnějších podmínek se upustilo. K tomu, aby OSVČ dosáhla na kompenzační bonus ve výši 25 000 Kč, musí splnit tyto podmínky:

 • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
 • Vykonávaná činnost je činností hlavní
 • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)

Splnění výše uvedených podmínek žadatel doloží čestným prohlášením.

Jak to funguje?

 • Rozhodným obdobím pro nárok na kompenzační bonus je období od 12.3.2020 do 30.4.2020
 • Za každý den se vyplatí částka 500 Kč, to je celkem 25 000 Kč
 • OSVČ musí podat jednostránkovou žádost na finanční úřad, ve které uvede vznik nároku na kompenzační bonus, číslo účtu a doplní ji čestným prohlášením o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus
 • Žádost pošle poštou, přes datovou schránku nebo prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO), nebo podá osobně na podatelnách a hodí do sběrných boxů umístěných před finančními úřady
 • Finanční správa ČR pošle peníze na bankovní účet žadatele do konce dubna

Žádosti bude možné podat pravděpodobně od 12.4.2020, kdy dojde k ukončení legislativního procesu. Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období, tj. do 29.6.2020. Pokud OSVČ tuto žádost do 29.6.2020 nepodá, nárok na kompenzační bonus jí zaniká.

Čerpání pětadvacítky

Kompenzační bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní sociální podporu. Pokud OSVČ čerpá kompenzační bonus, nevzniká jí nárok na:

 • podporu v nezaměstnanosti za kalendářní den, za který obdržel kompenzační bonus
 • kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel podporu v nezaměstnanosti

To znamená, že nelze pobírat současně obě dávky. OSVČ může čerpat buď jednu, nebo druhou.

OSVČ budou moct čerpat kompenzační bonus i ošetřovné, nelze je však čerpat souběžně. Kompenzační bonus nebude daňově uznatelným příjmem a nebude nepodléhat ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému. Žádným způsobem tedy neovlivní nárok na daňové úlevy.

Úřady mohou provést kontrolu

Nárok na bonus finanční správa nebude ověřovat. K nároku stačí čestné prohlášení. Zpětně může finanční úřad provést daňové kontroly. V prípadě, že nebyly splněny podmínky pro vznik nároku na pětadvacítku, tudíž příspěvek nebyl vyměřen ve správné výši, finanční úřad doměří daň ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a nově zjištěné částky. Penále OSVČ platit nebude, ale bude muset uhradit úroky z prodlení.