(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Máte blog a příjmy za reklamu z Google? Jak je danit?

18. březen 2018

Kdy příjmy danit nemusíte. Daňové přiznání podávat nemusíte, pouze pokud jste zaměstnanec a příjmy z reklam nebudou vyšší než 6000 korun ročně.

U ostatních nevznikne povinnost podat daňové přiznání, pokud nebudou mít v kalendářním roce příjmy nad 15000 korun. Samozřejmě kromě příjmů osvobozených nebo zdaněných srážkovou daní, tzn. u zaměstnanců, nesmí existovat ani jiný důvod, proč byste museli podat daňové přiznání. Např. pokud vznikne povinnost platit solidární daň, musíte podat daňové přiznání vždy, i když vaše příjmy z reklamy nepřesahují 6000 korun.

Myslíte si, že zde platí limit 30 000 korun, do kterých by bylo možno příjmy z reklamy posuzovat podle § 10 zákona jako příjmy osvobozené a tedy by nepodléhaly zdanění? Nic takového – nejedná se totiž o příležitostnou činnost, ale o soustavnou, opakující se činnost, která je podnikáním a jako příjem z podnikání se i zdaňuje.

Co říká ke zdanění Ing. Marcela Vjačková, daňová poradkyně společnosti NeoTax, s.r.o.?

Co přesně znamená výraz “příjmy za reklamu od Googlu”?

Příjmy od společnosti Google za reklamu nejsou příležitostnou činností, jak se často lidé mylně domnívají, ale o soustavnou, opakující se činností, která je podnikáním a jako příjem z podnikání se i zdaňuje, tj. jako příjem podle § 7 (viz § 7 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů, kde se jmenovitě uvádí jako příjem z podnikání, konkrétně “příjem z užití nebo poskytnutí autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému”, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem).

Musím se registrovat jako živnostník?

Příjemce příjmů za reklamu je osobou samostatně výdělečně činnou, tedy živnostník /OSVČ. Z toho vyplývá povinnost registrace také na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Co bude předmětem živnosti?

Podle konkrétního charakteru pravděpodobně půjde nejčastěji o živnost „Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů“, která zahrnuje “výrobu a rozmnožování zvukových a zvukově-obrazových záznamů, zejména činnosti spojené s pořizováním originálních fonogramů a záznamů audiovizuálních děl za účelem komerčního využívání jejich rozmnoženin. Činnost vydavatelů zvukových záznamů a výrobců audiovizuálních děl a jiných filmů. Distribuce, prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů, výroba nenahraných nosičů dat a zvukových a zvukově-obrazových záznamů, osobních magnetických karet a dalších nenahraných nosičů údajů“. Pak je nutno ohlásit vykonáváni živnosti i na živnostenském úřadě.

Jak mám začít s podnikáním?

Nahlášením zahájení podnikání prostřednictvím Jednotného registračního formuláře na kterémkoliv živnostenském úřadu, zajistí úřad informováním zdravotní pojišťovny, okresní správy sociálního zabezpečení i finančního úřadu.

Musím odvádět z příjmů od Googlu také DPH?

Protože Google má sídlo v Irsku, jedná se o poskytování služby plátci v jiné zemi EU. Podle § 6i zákona o DPH má osoba povinna k dani při poskytování služeb s místem plnění v jiném stát EU podle § 9 odst. 1 zákona povinnost se zaregistrovat na finančním úřadě jako tzv. Identifikovaná osoba k DPH.

V návaznosti na takto poskytnutou službu musí podat měsíční souhrnné hlášení pro EU. V tomto případě nemusí podávat přiznání k DPH, neboť nevznikne daňová povinnost.

Podávám kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení identifikovaná osoba nepodává.


Nejste si jisti, jak máte danit příjmy z reklamy? Zeptejte se daňového poradce v daňové poradně.