(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Jak jednat s úřady? Mohu někoho zmocnit?

16. listopad 2018

Podnikatel musí jednat a komunikovat s úřady či dodavateli. Zákon stanovil, že podnikatel může pod svým jménem vystupovat sám (osobně) nebo prostřednictvím zmocněné osoby.

Právnické osoby zastupuje jednatel, společníci nebo tzv. statutární orgán. Ne všichni však mají stejné pravomoci pro zastupování. Kdo všechno může za podnikatele jednat (například podepisovat smlouvy)? Jaký je rozdíl mezi plnou mocí a prokurou? Jakou závaznost má podpis obchodního dokumentu jinou osobou, která podnikatele zastupuje (například během nepřítomnosti jednatele)? Musí jít o zaměstnance, zmocněnce nebo jí může být i kdokoli jiný?

Kdo tvoří statutární orgán?

Statutární orgán tvoří osoby, které jsou oprávněny jednat jménem podniku ve všech věcech (vystupují jménem podniku, uzavírají jménem podniku smlouvy). Tyto osoby jsou zapsány v obchodním rejstříku. Statutárním orgánem může být:

  • jednotlivec (ředitel státního podniku, jednatel s. r. o.)
  • kolektiv (představenstvo a.s.)

Zastoupení

Podnikatel se může nechat zastoupit v různých řízeních. Může jít o zastupování před úřady, při komunikaci s dodavateli, při řešení nemovitostí atd. Je důležité přesně definovat, v jakém rozsahu ho zástupce bude zastupovat, co všechno za něj může sjednat (podepisovat dokumenty, uzavírat smlouvy).

Podnikatele může zastoupit i zaměstnanec, jeho pravomoc však musí vycházet z obsahu a pracovní náplně, kterou pro podnikatele vykonává. Například při podepisování smluv nemůže jednat asistentka, nýbrž obchodní ředitel.

Zastupování se většinou řeší přes plnou moc nebo přes prokuru.

Plná moc – fyzické i právnické osoby se mohou nechat zastoupit jinou fyzickou nebo právnickou osobou, které na tento účel udělí plnou moc, aby za ně a jejich jménem dělala právní úkony. Plnou moc může získat i ten, kdo není zaměstnancem podniku, ale bude jeho jménem jednat (soudní spory – advokát). Z plné moci musí být zřejmý i rozsah oprávnění zplnomocněného. Podle tohoto rozsahu můžeme plnou moc dělit na:

  • všeobecné (generální) – provádění všech právních úkonů
  • speciální – zmocňuje pouze na jeden určitý právní úkon nebo na určitý druh právních úkonů (např. na kupní smlouvy)

Plná moc se uzavírá písemně. V praxi se plná moc notářsky ověřuje (výjimkou je například plná moc pro odklad daňového přiznání).

Prokura – je zvláštní druh smluvního zastoupení podnikatele, při kterém podnikatel uděluje plnou moc prokuristy. Vyskytuje se pouze v podnikání, běžný občan se s tímto dokumentem nesetká. Jde o nejširší možnou plnou moc, kterou může podnikatel udělit. Prokura opravňuje provádění všech právních úkonů vznikajících při provozu podniku. Netýká se úkonů mimo provoz. To znamená, že prokurista nemůže rozhodnout například o přistoupení společníka do společnosti, uzavírat smlouvy o prodeji podniku, o zvyšování / snižování základního kapitálu. Prokuristou může být jen fyzická osoba (jednotlivec). Prokurista se podepisuje tak, že k obchodnímu názvu podnikatele, za kterého jedná, připojí svůj podpis s dodatkem “pp” (per prokura), který označuje prokuru. Prokura se zapisuje do obchodního rejstříku a může ji udělit pouze podnikatel zapsán do obchodního rejstříku.

Jak jednat s úřady?

Podnikatel fyzická osoba bez zaměstnanců může jednat s úřady sám nebo prostřednictvím plné moci. Může také zmocnit jakoukoli fyzickou osobu (rodinného příslušníka, kamaráda, známého, právníka, tedy kohokoli, komu důvěřuje) nebo právnickou osobu (např. advokátní kancelář v případě řešení soudních sporů). Živnostníci nejčastěji jednají s těmito orgány:

Zmocnění se může vztahovat i na jednání s místní samosprávou, okresními či krajskými úřady a dalšími institucemi. Při podávání daňového přiznání mohou živnostníci pověřit i daňovou firmu případně účetní, kteří jim vypracovali daňové přiznání. Držíme krok s dobou, proto si živnostníci od 1. 3. 2018 mohou zpracovat daňové přiznání přes aplikaci OnlinePřiznání.cz v XML formátu a podat elektronicky.