Zdaňovanie autorských honorárov v roku 2021

28. Február 2022

Písanie článkov či vytváranie videí je dnes veľmi populárne. Autori článkov, videí, knižných publikácií dostávajú autorský honorár.

Autorské honoráre a príjmy umelcov rozdeľujeme do dvoch kategórií. Môže ísť o aktívne a pasívne príjmy autorov.

Aktívne príjmy autorov upravuje § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. S autorom je podpísaná autorská zmluva alebo zmluva o dielo. Tieto príjmy pochádzajú:

 • z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu,
 • z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady,
 • z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva,
 • z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva.

Pasívne príjmy autorov upravuje § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov. S autorom je uzatvorená licenčná zmluva. Tieto príjmy pochádzajú z:

 • použitia diela
 • použitia umeleckého výkonu

Aktívne aj pasívne príjmy autorov sa zdaňujú dvomi spôsobmi:

 • zrážkovou daňou pri vyplatení honoráru
 • zohľadnením tohto príjmu v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb typu B v VI. oddieli v tabuľke č. 1 v nasledujúcom roku

Ako to funguje pri aktívnych príjmoch?

Danenie zrážkovou daňou

Ak sa autor rozhodne svoj príjem daniť zrážkovou daňou, je to pre neho pohodlné a nemusí sa o nič starať. Platiteľom príjmu (môže to byť napr. vydavateľstvo) mu z honoráru zrazí zrážkovú daň vo výške 19 % a honorár tak dostane zdanený. Tento príjem už neuvádza v daňovom priznaní, pretože už raz bol zdanený.

Platiteľ príjmu zrážkovú daň odvedie na daňový úrad a tým je daňová povinnosť vysporiadaná. Z honoráru ešte odvedie 2 % do literárneho fondu (v roku 2021 sa z dôvodu pandémie do Literárneho fondu neprispieva).

Výhody a nevýhody danenia zrážkovou daňou

VýhodyNevýhody
autor nemá povinnosť odvádzať odvody do ZP a SPautor si nemôže uplatniť výdavky
autor nemusí mať DIČautor si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane
autor nemá voči daňovému úradu žiadne povinnostiautor nemá nárok na daňový bonus, napr. na deti
žiadne riziko daňovej kontrolypevná sadzba dane 19 %

Danenie podaním daňového priznania

Ak sa autor rozhodne daniť svoj autorský príjem raz ročne podaním daňového priznania, musí s platiteľom honoráru podpísať dohodu o nezdaňovaní autorských odmien. To znamená, že platiteľ mu vyplatí odmenu tzv. v hrubom, tj. nezdanenú.

Dohodu o nezdaňovaní autorských odmien je možné uzavrieť iba vopred, tj. pred vyplatením autorského honoráru, najneskôr v deň výplaty.

Platiteľ musí daňovému úradu oznámiť, že s autorom podpísal túto dohodu, na základe ktorej daňový úrad berie na vedomie, že autor musí svoj honorár uviesť v daňovom priznaní.

Výhody a nevýhody danenia podaním daňového priznania

VýhodyNevýhody
autor si môže uplatniť skutočné výdavky alebo výdavky paušálom 60 %autor má povinnosť odvádzať odvody do ZP a SP
autor si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu daneautor si musí vybaviť DIČ na daňovom úrade
autor má nárok na daňový bonus, napr. na detiautor musí podať daňové priznanie
sadzba dane 15 % (do výšky príjmov 49 790 €)sadzba dane 25 % nad 37 981,94 €
-riziko daňovej kontroly

Ako to funguje pri pasívnych príjmoch?

Pri pasívnych autorských príjmoch je systém danenia totožný s aktívnymi príjmami. Rozdiel spočíva v tom, že pri pasívnych príjmoch nikdy nie je možné uplatnenie nezdaniteľnej položky na daňovníka. Daňová sadzba je pevná 19 %.

Rozdiel v zdaňovaní pasívneho autorského príjmu

PoložkaZrážkovou daňouPodaním daňového priznania
DIČ - nutnosť registrácie na DÚ
povinnosť odvádzať odvody do SP a ZP
možnosť uplatniť daňové výdavky (reálne alebo paušálne)✔️
pevná daňová sadzba 19 %✔️✔️ *
uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka✔️
* do výšky príjmu 37 981,94 €

Príklad

Nina píše autorské články pre odborný časopis. Iný príjem nemá. Jej ročný príjem z autorských honorárov je 12 000 €.

Na príklade si ukážeme výšku Nininých príjmov po zdanení.

Aktívny príjemAktívny príjemPasívny príjemPasívny príjem
PoložkaZrážková daňPodanie DPZrážková daňPodanie DP
Ročný príjem12 000 €12 000 €12 000 €12 000 €
Výdavky0 €7 200 €*0 €7 200 €*
Základ dane12 000 €4 800 €12 000 €4 800 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka0 €4 511,43 €0 €0 €
Znížený základ dane12 000 €288.57 €12 000 €4 800 €
Sadzba dane19 %15 %19 %19 %
Daň2 280 €43.29 €2 280 €912 €
Čistý ročný príjem po zdanení9 720 €11 956.71 €**9 720 €11 088 €**
* uplatnený 60 % paušál (12 000 x 60 % = 7200)
** vo výpočte sa nepočíta s odvodmi do ZP a SP. V ZP pravdepodobne vznikne dlh vo výške cca. 450 €. O ten sa zníži čistý príjem, pretože dlh v poisťovni je potrebné uhradiť.


Príjmy z autorských honorárov v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk

Autori si v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk môžu vyplniť aktívny aj pasívny autorský príjem.

 1. V aplikácii autor vyplní krok 2 - Príjem z podnikania
 2. Vyberie si typ uplatňovania výdavkov (paušálom, vedením daňovej evidencie)
 3. V kategórii si pre aktívny príjem z autorských honorárov zvolí 4. položku zhora - Príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva

 1. V kategórii si pre pasívny príjem z autorských honorárov zvolí poslednú položku z výberu: príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu, ak nepatria do aktívnych príjmov

 1. Doplní príjmy a výdavky (výdavky sa pri paušáli doplnia samé), odvody na sociálne a zdravotné poistenie, ak odvádzal
 2. Vyberie si SK nace činnosti, ktorú vykonáva. Ak nemá pridelené IČO, vyberie činnosť, ktorá sa výkonu jeho činnosti najviac podobá.
 3. Prekliká sa 3. krokom, kde si pri aktívnych príjmoch môže uplatniť zľavy na dani. Pri pasívnych príjmoch na zľavy na dani nemá nárok. V prípade, že si ich vyberie, aplikácia zľavy na dani pri pasívnych príjmoch neprizná.
 4. Vyplní osobné údaje…
 5. … a má hotovo. Po úhrade má k dispozícii hotové daňové priznanie typu B vo formátoch PDF aj XML.

Daňové priznanie podá papierovou formou alebo elektronicky. Pre elektronické podanie môže využiť službu E-podanie a daňové priznanie mu podáme my.

Prehľad SK nace na základe autorských honorárov

ProfesiaKód SK naceNázov činnosti
vytvorenie umeleckého diela, umelecká tvorba90030umelecká tvorba
fotografovanie, umelecké fotografovanie74200fotografické činnosti
účinkovanie v médiách (TV, rozhlase, tlači)18130služby pre tlač a médiá
copywriting, písanie článkov pre blog alebo tlač18130služby pre tlač a médiá
Vyplniť priznanie s autorským honorárom