Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier)

Podmienkou na uplatnenie príspevkov do 3. piliera je, že účastnícka zmluva bola uzatvorená po 31. 12. 2013.

Ak bola zmluva uzatvorená skôr, daňovník si môže uplatniť príspevky do 3. piliera iba v prípade, že je zmluva zmenená na podmienky platné v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1. 1. 2014.

Príspevky je možné uplatniť vo výške maximálne 180 € ročne.


Neviete, ako si uplatniť zľavy na dani a nechcete ich zložito vypočítavať? Vyskúšajte našu online aplikáciu na spracovanie daňového priznania pre fyzické osoby na OnlinePriznanie.sk. Stačí odpovedať na niekoľko jednoduchých otázok a pripravíme vám kompletné daňové priznanie online v PDF aj XML. Sledujte nás na Facebooku a Instagrame, nech vám neuniknú žiadne informácie o novej aplikácii, finančných tipoch a rôznych noviniek z oblasti daní.

Ak daňovníkovi prispieva do 3. piliera aj zamestnávateľ, jeho príspevky sa v daňovom priznaní neuvádzajú. Uvádzajú sa len príspevky, ktoré daňovník zaplatil do 3. piliera sám.

Nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa osobitného predpisu, príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

(9) Príspevky daňovníka na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 8 je možné odpočítať od základu dane v sume, v akej sú v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do 180 eur za rok; pri výpočte úhrnu príspevkov sporiteľa na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a príspevkov účastníka na doplnkové dôchodkové sporenie sa použije postup podľa § 4 ods. 3.

(10) Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 8 musia byť súčasne splnené tieto podmienky:
a) príspevky podľa odseku 8 zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, alebo na základe zmluvy o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte podľa osobitného predpisu,
b) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v písmene a).

(11) Ak bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane podľa odseku 8, je povinný zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane.
Zdroj: www.slov-lex.sk


Späť do slovníčka