(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Daňový bonus na úroky z hypotéky

Pri čerpaní úveru na bývanie si daňovník môžeuplatniť daňový bonus 50 % zo zaplatených úrokov k úveru, najviac 400 € ročne.

Hypotéka musí byť uzavretá po 1. 1. 2018.


Neviete, ako si uplatniť zľavy na dani a nechcete ich zložito vypočítavať? Vyskúšajte našu online aplikáciu na spracovanie daňového priznania pre fyzické osoby na OnlinePriznanie.sk. Stačí odpovedať na niekoľko jednoduchých otázok a pripravíme vám kompletné daňové priznanie online v PDF aj XML. Zatiaľ máme k dispozícii aplikáciu na rok 2022, už ale pracujeme na novej aplikácii na rok 2023. Sledujte nás na Facebooku a Instagrame, nech vám neuniknú žiadne informácie o novej aplikácii, finančných tipoch a rôznych noviniek z oblasti daní.

Výška úrokov je vypočítaná z výšky skutočne poskytnutého úveru, maximálne do výšky 50 000 € za jednu nehnuteľnosť. V prípade, že je hypotéka vyššia ako 50 000 €, daňovník nemá nárok na daňový bonus na úroky z hypotéky.

Daňový bonus na hypotéku je ohraničený vekom od 18 do 35 rokov.

Ak daňovník v roku, v ktorom vám bola schválená hypotéka, dovŕšil vek 36 rokov a viac, nemá nárok na daňový bonus na hypotéku.


K daňovému priznaniu je potrebné priložiť potvrdenie o výške zaplatených úrokov z banky.

Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie,57a) na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom, ak má
a) najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver,
b) priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie; priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e.

(2) Za tú istú zmluvu o úvere na bývanie sa považuje aj zmena tejto zmluvy, pričom ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté.

(3) Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období podľa odseku 1, najviac však do výšky 400 eur za rok.

(4) Ak je daňovník dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie,57a) na ktorú si uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, spolu s iným dlžníkom alebo spolu s inými viacerými dlžníkmi (ďalej len „spoludlžník“),
a) podmienku podľa odseku 1 písm. a) musí spĺňať aj spoludlžník,
b) priemerný mesačný príjem podľa odseku 1 písm. b) dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie presiahnuť súčin počtu dlžníka a spoludlžníka a 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca podľa odseku 1 písm. b),
c) spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká.
Viac o daňovom bonuse na dieťa nájdete v zákone.
Zdroj: www.slov-lex.sk


Späť do slovníčka