(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Daňový bonus na dieťa

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na deti pri splnení podmienok:

Od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022:

  • 47.14 € – dieťa má menej ako 6 rokov.
  • 43.60 € – dieťa má viac ako 6 a menej ako 15 rokov.
  • 23.57 € – dieťa má viac ako 15 rokov.


Neviete, ako si uplatniť zľavy na dani a nechcete ich zložito vypočítavať? Vyskúšajte našu online aplikáciu na spracovanie daňového priznania pre fyzické osoby na OnlinePriznanie.sk. Stačí odpovedať na niekoľko jednoduchých otázok a pripravíme vám kompletné daňové priznanie online v PDF aj XML. Zatiaľ máme k dispozícii aplikáciu na rok 2022, už ale pracujeme na novej aplikácii na rok 2023. Sledujte nás na Facebooku a Instagrame, nech vám neuniknú žiadne informácie o novej aplikácii, finančných tipoch a rôznych noviniek z oblasti daní.

Podmienkou uplatnenia bonusu za 1. polrok 2022 je príjem vo výške minimálne 3 876 €. Ak bol príjem daňovníka za 1. polrok nižší ako 3 876 €, na daňový bonus má nárok iba v mesiacoch, kedy mesačný príjem presiahol 323 € a bonus bol vyplatený zamestnávateľom.

Od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022:

  • 70 € – dieťa má menej ako 15 rokov.
  • 40 € – dieťa má viac ako 15 rokov.

Maximálna výška daňového bonusu za 2. polrok 2022 závisí od výšky ustanoveného percenta základu dane. Zároveň platí, ak je daňový bonus vypočítaný starým spôsobom vyšší, v daňovom priznaní sa uplatní výpočet podľa starého spôsobu. Výpočet nároku podľa základu dane:

Počet vyživovaných detí Percentuálny limit polovice základu dane
(čiastkového základu dane)
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

Naposledy máte nárok na vyššiu sadzbu daňového bonusu v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo. Od nasledujúceho mesiaca máte nárok na nižšiu sadzbu.

Daňový bonus si môže uplatniť len jeden z rodičov.

Daňový bonus na dieťa sa dokladá:

  • rodným listom dieťaťa (ak nebol v minulosti dokladaný na daňový úrad),
  • potvrdením o návšteve školy (stredná škola),
  • potvrdením o štúdiu (vyššia odborná škola, vysoká škola).

Ak dieťa navštevuje základnú školu, potvrdenie o návšteve školy sa nedokladá.

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je
a) 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
b) 100 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku.

(2) Za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. 125) Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.

(3) Daňovník, ktorý je rodič dieťaťa alebo u ktorého ide vo vzťahu k dieťaťu o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak dieťa s ním žije v domácnosti, môže si uplatniť daňový bonus po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak manžel (manželka) tohto dieťaťa nemá za toto zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy presahujúce sumu podľa § 11 ods. 2 písm. a).

(4) Ak dieťa (deti) uvedené v odseku 2 vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Pri použití ustanovenia odseku 5 môže uplatniť pomernú časť daňového bonusu po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.
Viac o daňovom bonuse na dieťa nájdete v zákone.
Zdroj: www.slov-lex.sk


Späť do slovníčka