Daň

Daň môžeme charakterizovať ako platbu fyzických a právnických osôb štátu, vďaka ktorej sa napĺňa štátna pokladnica.

Daň je vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca platba, ktorú vyberá štát a orgány miestnej samosprávy v prospech verejných rozpočtov a účelových fondov na úhradu verejných výdavkov vo vopred určenej výške a s presne určeným termínom splatnosti.

Späť do slovníčka