(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Korona pomoc alebo prečo je výhodné požiadať o odklad termínu?

23. Marec 2020

Situácia okolo koronavírusu si vyžiadala aj niekoľko legislatívnych zmien týkajúcich sa daní. Dňa 18. 3. 2020 vstúpilo do platnosti nariadenie vlády č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov.

Nariadenie sa týka odpustenia daňových nedoplatkov z dane z príjmov z dôvodu oneskoreného podania daňového priznania. Ministerstvo financií SR v spolupráci s Finančnou správou SR posunulo termín pre podanie daňového priznania najskôr na 31.5.2020, neskôr na 30.6.2020. S posunutím termínu pre podanie daňového priznania sa posun aj termín splatnosti dane.

Podľa nového nariadenia vlády daňový nedoplatok zaniká daňovému subjektu za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie 31. marca 2020, 30. apríla 2020 alebo 31. mája 2020, ak takéto daňové priznanie k dani z príjmov podal najneskôr 30. júna 2020 a ak daň z príjmov najneskôr 30. júna 2020 zaplatil.

Povedané ľudskou rečou, ak sa daňovník rozhodne využiť ponúknutú “pomoc” od štátu a podá daňové priznanie po 31.3.2020, avšak to stihne do 30.6.2020 a zároveň zaplatí nedoplatok na dani do 30.6.2020, nemal by dostať sankciu za oneskorené podanie.

Ako je to v skutočnosti?


Vyššie uvedené je však polovicou pravdy. Vládne nariadenie totiž zahŕňa aj dôležitý odsek 1, ktorý už nebol verejnosti prezentovaný.

Dňa 1. januára 2021 zaniká daňový nedoplatok, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z príjmov, za oneskorené podanie daňového priznania k dani z príjmov za nezaplatenie dane z príjmov v zákonom ustanovenej lehote za podmienok podľa odseku 2.

Toto znamená, že ak daňovník podá daňové priznanie do 30.6.2020 a do tohoto termínu aj zaplatí nedoplatok na dani, má sa stále za to, že nepodal daňové priznanie v riadnom termíne do 31.3.2020. Bude mu vyrubená sankcia za podanie v oneskorenom temíne, ktorá sa však odpustí až 1.1.2021. Do tejto doby bude daňovník figurovať ako dlžník voči daňovému úradu.

Predĺženie termínu podania má aj ďalšie následky


Poukázanie 1 %, 2% alebo 3 % dane

Pre poukázanie 1% v prípade právnickej osoby, 2 alebo 3 % v prípade fyzickej osoby je podmienené podaním daňového priznania v zákonnej lehote a zaplatením dane. To znamená, že pokiaľ chce daňovník darovať podiel zaplatenej dane, musí ju mať zaplatenú v riadnom termíne a zároveň môže byť daňovým dlžníkom. V prípade, že daňovník podá daňové priznanie až v júni, daňovým dlžníkom sa stáva počínajúc dňom 1.4.2020, kedy mu začína nabiehať pokuta z omeškania termínu (hoci mu bude 1.1.2021 anulovaná). To znamená, že daňový úrad nepoukáže jeho podiel zaplatenej dane neziskovej organizácii, ale celá jeho zaplatená daň pôjde do štátnej pokladnice.

Odvody so Sociálnej poisťovne

SZČO, ktorá nechce platiť odvody do Sociálnej poisťovne by mala zvážiť podanie daňového priznania v termíne do 31.3., pretože odvody na sociálne poistné z podaného priznania za rok 2019 od 1.7.2020 môže byť vyššie ako tie, ktorých výška sa určila z podaného priznania za rok 2018. Ak si SZČO podá odklad daňového priznania, to zabezpečí, že bude platiť vyššie odvody až od 1.10.2020.

Ako podať daňové priznanie v posunutom termíne a zároveň nebyť dlžníkom na dani?


Základom je postupovať štandardne a podať na daňový úrad ODKLAD do 31.3.2020 a posunúť si termín daňového priznania do 30.6.2020. Keď daňovník oznámi daňovému úradu odklad termínu, môže darovať podiel zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii a zároveň platiť nižšie odvody v Sociálnej poisťovni. Zároveň využije štátom ponúkanú “pomoc” v posunutom termíne.

Koho sa nedotkne legislatívna zmena?


  • fyzické osoby, ktoré podali daňové priznanie do 31.3.2020,
  • fyzické osoby, ktoré podajú priznanie po 31.3., ale vyjde im v daňovom priznaní 0,
  • fyzické osoby, ktoré podajú priznanie po 31.3., ale vyjde im v daňovom priznaní preplatok na dani,
  • právnické osoby, ktoré podali daňové priznanie do 31.3.2020,
  • právnické osoby, ktoré podajú priznanie po 31.3., ale vyjde im v daňovom priznaní 0.

Týka sa vás to? Využite ODKLAD a nebuďte daňovými dlžníkmi.