(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Silniční daň

2. leden 2019

Co je to silniční daň?

Silniční daň je daň, jejímž předmětem jsou vozidla užívaná výhradně k podnikání. Tato daň se platí jednou ročně. Lhůta pro podání daňového přiznání k silniční dani je 31. 1. 2019. Na tuto daň se platí zálohy každý čtvrtrok.

Nové auto k podnikání

Po pořízení nového auta, které využíváte k podnikání, jste povinni se registrovat k silniční dani na příslušném Finančním úřadě ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň. To znamená, že pokud si auto koupíte 1. února 2019 (tudíž od stejného data využíváte k podnikání), musíte jej zaregistrovat do 15. dubna 2019. Povinnost platit silniční daň vzniká v tomto případě od února.

Která vozidla jsou od daně osvobozena?

Existují i vozidla, která jsou od silniční daně osvobozená. Jsou to:

 • vozidla kategorie L, včetně přípojných vozidel
 • vozidla určená pro linkovou osobní hromadnou vnitrostátní dopravu
 • vozidla vojenská, horské záchranné služby, hasičská a bezpečnostní, vozidla zdravotnické služby
 • vozidla s hybridním nebo alternativním pohonem

Pokud k podnikání využíváte vozidlo osvobozené od daně, stejně pro toto vozidla musíte v lednu podat daňové přiznání. Samotnou daň však neplatíte, tudíž ani zálohy na daň.

Vznik daňové povinnosti

 • kalendářním měsícem, v němž se začalo vozidlo používat k podnikání

Zánik daňové povinnosti

 • změnou vlastníka vozidla
 • likvidací vozidla
 • zrušení podnikatelské činnosti

Zálohy na daň

Zálohy k dani silniční se platí čtvrtletně. Zálohy na daň se vypočtou jako 1/12 roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost. Termíny pro platbu záloh na rok 2019:

 1. čtvrtletí (leden, únor, březen) do 15. dubna
 2. čtvrtletí (duben, květen, červen) do 15. července
 3. čtvrtletí (červenec, srpen, září) do 15. října
 4. čtvrtletí (říjen, listopad) do 16. prosince
  • záloha za prosinec se neplatí

Přesto, že v průběhu roku řádně platíte zálohy na silniční daň, máte v lednu povinnost podat daňové přiznání.

Základ daně

Základ daně se určuje dle:

 • zdvihového objemu motoru v cm3 u osobních automobilů
 • součtu největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počtu náprav u návěsů
 • největší povolené hmotnosti v tunách a počtu náprav u ostatních vozidel

Sazby daně

Roční sazba daně ze základu daně při zdvihovém objemu motoru:

Roční sazba daně ze základu daně dle součtu největších povolených hmotností na nápravu a počtu náprav:

Ke stanovení roční sazby daně se použijí údaje z technického průkazu vozidla.

Denní sazba daně činí 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, Denní sazbu můžete využít, je-li pro vás výhodnější (např. při využívání vozidla k podnikání pouze v letních měsících, sezonně…).


Daňové přiznání k dani silniční si můžete zpracovat i sami, jednoduše na www.OnlinePriznani.cz.