(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Zdanění dividend: Jak se uvádí v daňovém přiznání české a zahraniční akcie

3. srpen 2022

Investování se v čase vysoké inflace stává trendem i v ČR. Češi své úspory investují i do akcií, z nichž jsou vypláceny dividendy. Jak je to se zdaněním akcií?

Co je to dividenda?


Dividenda je rozdělení zisku akciové společnosti mezi vlastníky jejich akcií (akcionáře) podle rozhodnutí valné hromady společnosti. Je vyjádřena pevnou částkou za akcii podle rozhodného dne držení akcie.

Akciová společnost může naložit se ziskem třemi způsoby:

 1. rozdělit zisk mezi akcionáře - vyplacení dividend, akcií,
 2. reinvestovat zisk z důvodu expandování společnosti,
 3. snížit pohledávky, případně nakoupit další akcie.

Druhy dividend


Dividendy se rozdělují dle jejich charakteru na:

 • Peněžní dividendy - nejrozšířenější forma dividend, kdy jsou vypláceny ze zisku v peněžité formě. Prioritně se vyplácí:
  • držitelům prioritních akcií (preferred stocks) - jejich výše dividendy je dána předem,
  • ostatní držitelé - jsou vypláceni až po nich - výše dividendy je stanovena vedením společnosti.
 • Akciové dividendy - poměrné rozdělení dodatečných akcií mezi akcionáře, přičemž hodnota akcií je rovna vyplacené dividendě.
 • Majetkové dividendy - jde o nepeněžní dividendy, kdy jsou vlastníkům akcií vypláceny dividendy v naturální formě. Majetkovou dividendou může být např. káva, fazole, zlato, stříbro, vozidla, nemovitost. Může to být jakýkoliv majetek, který má však odpovídající hodnotu. V den vyhlášení se uvažuje s tržní hodnotou komodity (majetku).
 • Speciální jednorázové dividendy - jsou vzácné, vyskytují sa pouze ojediněle, např. po velkém úspěchu společnosti, prodeji nebo likvidaci majetku společnosti.

Vyplácení dividend


Dividendy se vyplácí převážně kvartálně (každé 3 měsíce). Některé mohou být vyplaceny i jednou ročně. Vyplácení probíhá ve 3 krocích a má svá pevná pravidla:

Datum vyhlášení - tzv. Declaration date - vedení akciové společnosti oznámí datum záznamu a vyplacení dividend svým akcionářům. Tady je třeba rozlišovat:

 • In-dividend date činí poslední možný den s nárokem na dividendu. To znamená, že toto datum je rozhodným datumem pro nákup akcie, aby akcionář měl právo na výplatu dividendy. Pokud akcionář nakoupí akcie do tohoto dne, obchod bude vypořádán do druhé fáze tzv. datumu záznamu (Date of record). V den vyplácení dividend tak bude mít nárok na vyplacení dividendy.
 • Ex-dividend date - je první den, kdy se akcie obchoduje bez nároku na dividendu.

Datum záznamu - tzv. record date - je rozhodným dnem, kdy akciová společnost identifikuje každého akcionáře na základě výpisu z depozitáře. Jinými slovy, pokud akcionář nakoupil akcie do In-dividend date, do tohoto datumu proběhne i doba vypořádání na burze. Do tohoto data se v depozitáři objeví i akcionáři, kteří nakoupili akcie v poslední možný den.

Record date = In-dividend date + doba vypořádání na burze

Datum vyplacení - tzv. Payment date - je dnem vyplacení dividendy v určené výši a domluvené formě (peněžité, materiální vyplacení, jiné).

Vyplacení dividend může proběhnout různými způsoby (každá společnost si specifikuje formu vyplácení):

 • složenkou,
 • hotově,
 • bezhotovostně na účet,
 • na investiční účet.

Zdanění dividend


Dividendy daní akciová společnost ještě před vyplacením. K vyplacení jdou tedy dividendy již zdaněné tj. z čistého zisku společnosti.

Příjem z dividend má rovněž povinnost zdanit také akcionář! Stát vybere tedy na daních za stejný příjem daně dvakrát.

Vyplacená dividenda se daní srážkou u zdroje. To znamená, že v České republice se daní 15% daní.

Dividendy z ČR a daně


Dividendy vyplácené akciovými společnostmi, které jsou daňovými rezidenty ČR, podléhají srážkové dani ve výši 15 %. Akcionář dostane vyplacené dividendy již zdaněné. Daň odvede za něj akciová společnost nebo broker. Akcionář příjem z dividend pocházejících z ČR do daňového přiznání neuvádí.

Dividendy ze zahraničí v českém daňovém přiznání


Dividendy vyplácené akciovými společnostmi, které jsou zahraničnými daňovými rezidenty, podléhají dani v ČR ve výši 15 %. Je tedy povinnost akcionáře tento příjem přiznat v daňovém přiznání.

Příjem z dividend patří do kapitálového majetku a v daňovém přiznání se uvádí na řádek 38. Do příjmů se uvádí hrubá (brutto) hodnota vyplacené dividendy. To znamená, hodnota před snížením o jakoukoli srážku, např. srážku na daň v zahraničí. Výdaje spojené s kapitálovým majetkem se v přiznání neuvádí. To znamená, že příjem není možné snížit o případné náklady. Daní se tak příjem bez jakékoli možnosti jeho snížení.

Kromě části kapitálový majetek se v daňovém přiznání vyplní i příloha č. 3 „Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí dle § 38f zákona“. V ní se vyčíslí daň sražená zahraničním plátcem.

Dividendy v aplikaci na OnlinePřiznání.cz

Aplikace se zahraničními dividendami nepracuje. Nabízíme dvě možnosti zpracování daňového přiznání se zahraničnímu dividendami:

 1. můžete využít služeb zpracování daňového přiznání naší daňovou poradkyní.
 2. můžete si naší aplikací se základním balíčkem nechat vygenerovat xml formát bez těchto zahraničních příjmů a následně si můžete nahrát xml formát na portálu státní správy a zde si příslušné zahraniční příjmy doplníte ve vlastní režii.

Příklad:

“Na řádku 38 jsem uvedl příjem z kapitálového majetku a nikde mě to nevyzvalo udělat přílohu 3., kde by měly být uvedeny zahraniční dividendy. Jak zadat u příjmu z kapitálového majetku (dividendy) daň zaplacenou v zahraničí do aplikace?”

Náš formulář se zahraničnými dividendami nepracuje. Proto aplikace nevyzvala k vyplnění přílohy č. 3. Poplatník může přílohu č. 3 uvést dvěma způsoby:

 1. v aplikaci dokončí objednávku a XML soubor nahraje do aplikace Finanční správy ČR a doplní přílohu č. 3, čímž přegeneruje výsledné řádky.
 2. využije účetní a daňové služby, kde mu příjem z dividend zpracuje daňová poradkyně.

V daňovém přiznání bude tento příklad vypadat takto:

 • Do daňového přiznání poplatník uvede brutto částku z příjmu dividend na řádek 38. Na řádek 38 se uvádí hrubá výše dividendy ještě před zdaněním v zahraničí.
 • Doplní řádky v příloze č. 2.
 • Následně do přílohy č. 3 vyčíslí zaplacenou srážkovou daň v zahraničí.
Chci pomoc daňové poradkyně


Příklad výpočtu ve formuláři:

Poplatník prodal akcie ve výši 800 000 Kč. Náklady na nákup akcií byly 400 000 Kč. Zisk byl 85 000 Kč. Zisk byl již jednou zdaněn 15% srážkovou daní v USA (na základě formuláře W8BAN). Do daňového přiznání v ČR se tedy uvede v částce před zdaněním ve výši 100 000 Kč (po zdanění je to 100 000 × 15 % = 85 000 Kč).

 1. Na řádek 38 se uvede zisk nesnížený o daň, tj. 85 000 + 15% = 100 000 Kč.

 1. Dílčí základ daně vypočítáme jako příjmy (ř. 207) mínus výdaje (ř. 208). Výsledek se propíše na řádek 209. Údaj z řádku 209 Přílohy č. 2 se propíše na řádek 40 v daňovém přiznání.

 1. Zbývá doplnit zaplacenou daň v zahraničí a provést zápočet daně v příloze č. 3.
  • Ze seznamu vyberte zemi, odkud pochází dividenda.
  • Doplňte zisk z řádku 38 na řádek 321.
  • Do výdajů uveďte 0.
  • Na řádku 323 doplňte sraženou daň v zahraničí ve výši 15 000 Kč.
  • Následně se dopočítá koeficient 20 (řádek 324) a výsledná daň ve výši 60 000 Kč.

Zápočet daně


Důležité je posoudit, zda byla sražená daň v souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a zahraničním státem daňové rezidence plátce dividend. Pokud byla sražena daň z dividend vyšší, než je uvedeno ve smlouvě, k zápočtu na českou daň z dividend lze započíst pouze daň ve výši, kterou stanoví smlouva. Mohou být použity dvě metody:

 • metoda prostého zápočtu - daňová povinnost může být snížená o částku, která připadá na příjmy ze zdrojů v zahraničí, maximálně do výše částky daně vypočtené z příjmu z dividend.
 • metoda úplného zápočtu - daň může být snížená o daň z příjmů, která byla zaplacena v zahraničí.

Česká republika ve většině smluv uplatňuje vůči svým poplatníkům prostý zápočet daně sražené v zahraničí.

Daň sražená v zahraničí a použitá k zápočtu na českou daň z dividend musí být potvrzena zahraničním správcem daně - zahraničním finančním úřadem. Český finanční úřad akceptuje i potvrzení plátce příjmu, správce aktiv či depozitáře cenných papírů o sražené dani. Pokud má poplatník dividendy z více států, musí být zápočet daně proveden za každý stát samostatně.

V daňovém přiznání může nastat situace, že vyjde vrácení přeplatku při příjmu z dividend. V tabulce je vidět, kolik činí srážková daň ve vybraných zemích, kolika procentní daň je zakotvena ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění a kolik přibližně vychází na přeplatku.

Stát Srážková daň
v dané zemi
Smlouva o zamezení
dvojího zdanění
Možnost vrácení nadměrně
stržené daně, pokud nebyla
zohledněna smlouva
Belgie 30 % 15 % 15 %
 Dánsko  27 %  15 %  12 %
Francie 25 %  10 %  15
Irsko  20 % 15 %  5 %
 Itálie 26 %  15 %  11 %
Kanada  25 %  15 % 10 %
 Maďarsko  15 %  15 % 0 %
Německo  26.375 %  15 %  11.375 %
Nizozemí  15 % 10 %  5 %
Norsko  25 %  15 % 10 %
Rakousko  27.5 % 10 %  17.5 %
Španělsko  19 % 15 %  4 %
 Švýcarsko  25 %  15 % 20 %
Velká Británie 15 %  15 % 0 %
 USA  30 %  15 %  15 %
Zdroj: Neotax.eu