Zdanění dividend: Jak se uvádí v daňovém přiznání české a zahraniční akcie

Aktualizováno: 6. únor 2024
Publikováno: 3. srpen 2022

Investování se v čase vysoké inflace stává trendem i v ČR. Češi své úspory investují i do akcií, z nichž jsou vypláceny dividendy. Jak je to se zdaněním akcií?

Co je to dividenda?


Dividenda je rozdělení zisku akciové společnosti mezi vlastníky jejich akcií (akcionáře) podle rozhodnutí valné hromady společnosti. Je vyjádřena pevnou částkou za akcii podle rozhodného dne držení akcie.

Akciová společnost může naložit se ziskem třemi způsoby:

 1. rozdělit zisk mezi akcionáře - vyplacení dividend, akcií,
 2. reinvestovat zisk z důvodu expandování společnosti,
 3. snížit pohledávky, případně nakoupit další akcie.

Druhy dividend


Dividendy se rozdělují dle jejich charakteru na:

 • Peněžní dividendy - nejrozšířenější forma dividend, kdy jsou vypláceny ze zisku v peněžité formě. Prioritně se vyplácí:

  • držitelům prioritních akcií (preferred stocks) - jejich výše dividendy je dána předem,
  • ostatní držitelé - jsou vypláceni až po nich - výše dividendy je stanovena vedením společnosti.
 • Akciové dividendy - poměrné rozdělení dodatečných akcií mezi akcionáře, přičemž hodnota akcií je rovna vyplacené dividendě.

 • Majetkové dividendy - jde o nepeněžní dividendy, kdy jsou vlastníkům akcií vypláceny dividendy v naturální formě. Majetkovou dividendou může být např. káva, fazole, zlato, stříbro, vozidla, nemovitost. Může to být jakýkoliv majetek, který má však odpovídající hodnotu. V den vyhlášení se uvažuje s tržní hodnotou komodity (majetku).

 • Speciální jednorázové dividendy - jsou vzácné, vyskytují sa pouze ojediněle, např. po velkém úspěchu společnosti, prodeji nebo likvidaci majetku společnosti.

Praktické informace o investicích, včetně jejich zdanění, naleznete v našem e-booku:

Finanční investice a jejich zdanění

Praktický průvodce pro ty, kteří chtějí investovat do kryptoměn, cenných papírů a dalších finančních instrumentů.


Vyplácení dividend


Dividendy se vyplácí převážně kvartálně (každé 3 měsíce). Některé mohou být vyplaceny i jednou ročně. Vyplácení probíhá ve 3 krocích a má svá pevná pravidla:

Datum vyhlášení - tzv. Declaration date - vedení akciové společnosti oznámí datum záznamu a vyplacení dividend svým akcionářům. Tady je třeba rozlišovat:

 • In-dividend date činí poslední možný den s nárokem na dividendu. To znamená, že toto datum je rozhodným datem pro nákup akcie, aby akcionář měl právo na výplatu dividendy. Pokud akcionář nakoupí akcie do tohoto dne, obchod bude vypořádán do druhé fáze tzv. datumu záznamu (Date of record). V den vyplácení dividend tak bude mít nárok na vyplacení dividendy.
 • Ex-dividend date - je první den, kdy se akcie obchoduje bez nároku na dividendu.

Datum záznamu - tzv. record date - je rozhodným dnem, kdy akciová společnost identifikuje každého akcionáře na základě výpisu z depozitáře. Jinými slovy, pokud akcionář nakoupil akcie do In-dividend date, do tohoto datumu proběhne i doba vypořádání na burze. Do tohoto data se v depozitáři objeví i akcionáři, kteří nakoupili akcie v poslední možný den.

Record date = In-dividend date + doba vypořádání na burze


Datum vyplacení - tzv. Payment date - je dnem vyplacení dividendy v určené výši a domluvené formě (peněžité, materiální vyplacení, jiné). Vyplacení dividend může proběhnout různými způsoby (každá společnost si specifikuje formu vyplácení):

 • složenkou,
 • hotově,
 • bezhotovostně na účet,
 • na investiční účet.

Zdanění dividend


Před výplatou dividendy akcionáři srazí a odvede akciová společnost srážkovou. Akcionářům jsou vypláceny tedy dividendy již zdaněné.

Výše srážkové daně je stanovena předpisy země, kde má akciová společnost sídlo, případně s uplatněním smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené se zemí, kde má sídlo akcionář. V České republice se srazí 15% daň pro rezidenty ČR a rezidenty zemí, se kterými je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění a akcionář rezidentství prokáže. Jinak se uplatní sazba 35 %.

Dividendy z ČR a daně


Dividendy vyplácené akciovými společnostmi, které jsou daňovými rezidenty ČR, podléhají srážkové dani ve výši 15 % pro rezidenty ČR a rezidenty zemí, se kterými je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění a akcionář rezidentství prokáže. Jinak se uplatní sazba 35 %.

Akcionář dostane vyplacené dividendy již zdaněné. Daň odvede za něj akciová společnost. Rezident České republiky příjem z dividend sražených v ČR do daňového přiznání neuvádí.


Dividendy ze zahraničí v českém daňovém přiznání


Dividendy vyplácené akciovými společnostmi, které jsou zahraničními daňovými rezidenty, podléhají dani v ČR ve výši 15 %. Je tedy povinnost akcionáře tento příjem přiznat v daňovém přiznání.

Příjem z dividend patří do kapitálového majetku a v daňovém přiznání se uvádí na řádek 38. Do příjmů se uvádí hrubá (brutto) hodnota vyplacené dividendy. To znamená, hodnota před snížením o srážkovou daň. Výdaje např. poplatky spojené s kapitálovým majetkem se v přiznání neuvádí.

Aby dividenda nebyla zdaněna dvakrát, je možno uplatnit snížení české daně o daň sraženou v zahraničí – tzv. zápočet daně zaplacené v zahraničí, ale jen do výše stanovené ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění. To je možné provést tak, že se v daňovém přiznání vyplní i Příloha č. 3 „Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí dle § 38f zákona“. V ní se vyčíslí stanoveným způsobem částka, o kterou je možné snížit českou daň, sražená zahraničním plátcem.

Dividendy v aplikaci na OnlinePřiznání.cz


Aplikace se zahraničními dividendami nepracuje. Nabízíme dvě možnosti zpracování daňového přiznání se zahraničními dividendami:

 1. můžete využít služeb zpracování daňového přiznání naší daňovou poradkyní.
 2. můžete si naší aplikací se základním balíčkem nechat vygenerovat xml formát bez těchto zahraničních příjmů a následně si můžete nahrát xml formát na portálu finanční správy a zde si příslušné zahraniční příjmy a sraženou daň k zápočtu doplníte sami.
Zpracovat daňové přiznání


Příklad:

„Na řádku 38 jsem uvedl příjem z kapitálového majetku a nikde mě to nevyzvalo udělat přílohu 3., kde by měly být uvedeny zahraniční dividendy. Jak zadat u příjmu z kapitálového majetku (dividendy) daň zaplacenou v zahraničí do aplikace?”

Náš formulář se zahraničními dividendami nepracuje. Proto aplikace nevyzvala k vyplnění přílohy č. 3. Poplatník může zápočet daně sražené v zahraničí v příloze č. 3 uplatnit dvěma způsoby:

 1. v aplikaci dokončí objednávku a XML soubor nahraje do aplikace Finanční správy ČR a doplní přílohu č. 3, čímž přegeneruje výsledné řádky.
 2. využije účetní a daňové služby, kde mu příjem z dividend a zápočet daně zpracuje daňová poradkyně.

V daňovém přiznání bude tento příklad vypadat takto:

 • Do daňového přiznání poplatník uvede brutto částku z příjmu dividend na řádek 38. Na řádek 38 se uvádí hrubá výše dividendy ještě před zdaněním v zahraničí.
 • Následně do přílohy č. 3 vyčíslí zaplacenou srážkovou daň v zahraničí
 • Vyplní se zvláštní příloha podle § 38f odst. 10 zákona o daních z příjmů ve které se uvedou podrobnosti o subjektu provádějícím srážku daně, výši daně a výši dividend.
Chci pomoc daňové poradkyně


Zápočet daně


Důležité je posoudit, zda byla sražená daň v souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a zahraničním státem daňové rezidence plátce dividend. Pokud byla sražena daň z dividend vyšší, než je uvedeno ve smlouvě, k zápočtu na českou daň z dividend lze započíst pouze daň ve výši, kterou stanoví smlouva. Mohou být použity dvě metody:

 • metoda prostého zápočtu - daňová povinnost může být snížená o částku, která připadá na příjmy ze zdrojů v zahraničí, maximálně do výše částky daně vypočtené z příjmu z dividend,
 • metoda úplného zápočtu - daň může být snížená o daň z příjmů, která byla zaplacena v zahraničí.

Česká republika ve většině smluv uplatňuje prostý zápočet daně sražené v zahraničí.

Daň sražená v zahraničí a použitá k zápočtu na českou daň z dividend musí být potvrzena zahraničním správcem daně - zahraničním finančním úřadem. Český finanční úřad akceptuje i potvrzení plátce příjmu, správce aktiv či depozitáře cenných papírů o sražené dani. Pokud má poplatník dividendy z více států, musí být zápočet daně proveden za každý stát samostatně.

Při investování na internetových platformách často není umožněno skutečnému vlastníku akcií prokázat nárok na nižší sazbu daně podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění (neprokáže rezidentství). Při výplatě dividend se uplatní vyšší sazba než sazba, na kterou by měl nárok podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Některé státy automaticky uplatňují nižší sazbu daně nebo neuplatní srážkovou daň vůbec. Dodatečné uplatnění nižší sazby a vrácení rozdílu v dani umožňují různé státy různě, většinou na základě dodatečného prokázání rezidentství ve smluvní zemi a žádosti akcionáře postupem většinou zdlouhavým a nákladným. V tabulce je vidět, kolik činí srážková daň ve vybraných zemích, jaká procentní daň je zakotvena ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění.

Pozor: Vždy si zkontrolujte výpis od brokera, jaká výše daně vám byla opravdu sražena. Bez ohledu na jestli byla daň sražena na úrovni zdroje (v zemi emitenta), máte povinnost dividendy nesnížené o daň v českém daňovém přiznání uvést a zdanit.

StátSrážková daň
v dané zemi
Smlouva o zamezení
dvojího zdanění
Možnost vrácení nadměrně
stržené daně, pokud nebyla
zohledněna smlouva
Belgie30 %15 %15 %
Brazílie15 %15 %0 %
Čína10 %10 %0 %
Dánsko 27 % 15 % 12 %
Francie25 % 10 % 15 %
Indie 20 %10 % 10 %
Irsko 20 %15 % 5 %
Itálie26 % 15 % 11 %
Izrael25 % 15 % 10 %
Japonsko15 % 15 % 0 %
Jižní Korea22 % 15 % 17 %
Kanada 25 % 15 %10 %
Lucembursko 15 % 10 %5 %
Maďarsko 15 % 15 %0 %
Německo 26.375 % 15 % 11.375 %
Nizozemí 15 %10 % 5 %
Norsko 25 % 15 %10 %
Rakousko 27.5 %10 % 17.5 %
Španělsko 19 %15 % 4 %
Švýcarsko 35 % 15 %20 %
Velká Británie0 % 0 %0 %
USA 30 % 15 % 15 %
Zdroj: Neotax.eu


Zajímáte se o investice? Nastudujte si přehledné informace o investicích (kryptoměnách, cenných papírech, derivátech, půjčkách od Zonky a dalších) v našem e-booku.

Objednat e-book


Příjem ze zahraničních dividend vám zpracuje naše daňová poradkyně.

Zdanit příjem ze zahraničních dividend