(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Odečitatelné položky v lucemburském daňovém přiznání pro nerezidenty

8. červenec 2020

Hypotéka, penzijní připojištění, stavební spoření. To jsou položky, které si za určitých podmínek můžete uplatnit v daňovém přiznání a snížit tak daně, případně zvýšit výši vratky. 

Odpočty z úroků hypoték

Odečítají se však pouze tehdy, jsou-li smlouvy uzavřeny jménem daňového poplatníka nebo osoby, s níž je kolektivně zdanitelná (manžel /manželka, partner nebo nezletilé dítě).

Úrok zaplacený daňovým poplatníkem je odpočitatelný, pokud je vázán na půjčku sjednanou na financování nákupu:

 • automobilu;
 • nábytku pro osobní použití;
 • jiný typ osobních nákladů (pořízení akciového portfolia, stavebního pozemku, financování dovolené nebo prostředků vypůjčených a použitých na osobní životní styl atd.).

Daňoví poplatníci mohou tento odpočet použít také na úroky splatné na jejich kreditní karty nebo bankovní účty.

Úrok však nelze odečíst, pokud je ve vztahu k úrokům z půjčky vybrané na financování pořízení osobního domu nebo nemovitosti k pronájmu; nebo jde o půjčku v souvislosti s obchodníkem nebo samostatnou činností.

Jaké dokumenty k tomu budete potřebovat?

Daňový poplatník je povinen přiložit osvědčení vydané pojišťovnou, vzájemným fondem nebo úvěrovou institucí, které osvědčuje, že výše pojistného, příspěvků nebo úroků zaplacených v průběhu roku odpovídá zákonným podmínkám odpočtu.


Lucemburské vnitrozemské příjmy si vyhrazují právo požadovat další podpůrné dokumenty v rámci procesu ověřování veškerých informací, prohlášení, žádostí, prohlášení, nároků nebo odvolání předložených jeho úřadům.

Penzijní připojištění

Podmínky pro uplatnění:

 • penzijní připojištění musí být u státem schválených a kontrolovaných penzijních institucí, které jsou oprávněné vykonávat svoji činnost v Lucembursku
 • minimální doba trvání je 10 let
 • úspory mohou být vyplaceny nejdříve v 60-ti , nejpozději v 75-ti letech
 • penzijní plán musí dokázat, že dřívější výplata není možná, s vyjímkou nemoci nebo postižení
 • výplata penze může probíhat buď jednorázově nebo měsíčně
 • investiční produkty a podmínky splňují speciální podmínky
 • dřívější výplata úspor, běžně vyloučená před minimální dobou spoření 10 let nebo před 60.
  rokem, je penalizovaná daněním celkové výplatní částky

Jaké dokumenty k tomu budete potřebovat?

Daňový poplatník je povinen přiložit osvědčení vydané pojišťovnou nebo úvěrovou institucí, které potvrzuje, že výše pojistného zaplaceného v průběhu roku je v souladu se zákonnými podmínkami odpočtu (článek 111a). Toto je třeba mít v angličtině, francouzštině nebo němčině.


Lucemburské daňové úřady (ACD) si vyhrazují právo požadovat další podpůrné dokumenty v rámci procesu ověřování veškerých informací, prohlášení, žádostí, prohlášení, nároků nebo odvolání předložených jeho útvarům. ´

Životní a úrazové pojištění

ODDĚLITELNÉ PŘÍSPĚVKY A PREMIUM POJIŠTĚNÍ

Aby bylo možné odečíst, musí být pojistné a příspěvky placeny schváleným soukromým pojišťovnám v Lucemburském velkovévodství nebo musí být schváleny a musí mít sídlo v jiném členském státě Evropské unie.

Pojistné a příspěvky se musí vztahovat k pojistné smlouvě týkající se jednoho z následujících:

 • život;
 • smrt;
 • jednorázové pojistné (pojištění zůstatku);
 • nehoda;
 • ublížení na zdraví;
 • postižení;
 • nemoc;
 • občanská odpovědnost.

Pojistné a pojistné vztahující se k životním pojištění jsou odpočitatelné, pouze pokud byly smlouvy uzavřeny na dobu nejméně 10 let.

Stavební spoření

Smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena s cílem financovat výstavbu, pořízení nebo přeměnu bytu nebo domu používaného pro osobní potřeby bydlení, včetně pořizovací ceny pozemku.

Podmínky pro uplatnění:

Jsou placeny do schválené spořitelny pro nákup nemovitostí v Lucembursku nebo v jiném členském státě EU (vyloučeny jsou banky, úvěrové instituce a jiné finanční instituce). V Lucembursku jsou v současné době schváleny pouze 3 spořitelny na nákup nemovitostí:

 • BHW Bausparkasse;
 • Wüstenrot Bausparkasse;
 • Bausparkasse Schwäbisch Hall

Smlouvy o spoření na bydlení byly uzavřeny s cílem financovat bydlení pro osobní potřeby daňového poplatníka (výstavba, pořízení, přeměna budovy nebo pořízení pozemku k výstavbě domu) a jejich účelem je financování hlavního bydliště.

Stavební spořitelny mají specifický systém, který se liší od bankovních a finančních institucí. Tyto nemohou využívat právních benefitů pro stavební spoření.

Pokud doba trvání smlouvy překročila 10 let

Pokud doba trvání smlouvy o spoření na bydlení přesáhla 10 let, zůstanou dříve odečtené příspěvky odpočitatelné.

Nepoužije-li se získaný kapitál k financování bydlení používané pro osobní potřeby daňového poplatníka (výstavba, pořízení, přeměna budovy nebo pořízení pozemku za účelem stavby budovy), odpočet zvláštních nákladů z příspěvků placených do domu - stavební spořitelna již není oprávněna od následujícího daňového roku přijmout kapitál.

Pokud doba trvání smlouvy nepřesáhla 10 let

Ukončení smlouvy

Daňový poplatník, který zruší stavební spoření před uplynutím 10 let (datum přidělení prostředků), zruší odpočitatelnou povahu zaplacených příspěvků, což znamená, že již odečtené příspěvky se považují za neodpočitatelné. Daňový poplatník se tak stává předmětem nápravného zdanění, které bude v jeho nevýhodě. Toto nápravné zdanění se vztahuje na všechny neoprávněně odečtené příspěvky. Navíc nevyužití získaného kapitálu k financování budovy použité pro osobní potřeby poplatníka v oblasti bydlení (výstavba, pořízení, přeměna budovy nebo pořízení pozemku za účelem stavby budovy), odpočet zvláštních nákladů zaplacených příspěvků do spořitelny pro nákup nemovitostí již není povoleno od následujícího daňového roku po přijetí kapitálu. Existují však určité okolnosti, které brání provedení nápravného zdanění a které zachovávají právo na odpočet, jako například:

 • smrt;
 • pracovní neschopnost atd.

Přidělení úspor

Příspěvky zůstávají odpočitatelné a daňový poplatník si vyhrazuje právo na odpočet, pokud jsou úspory použity pro:

 • pořízení bytu určeného k užívání pro osobní potřeby bydlení; nebo
 • splácení úvěru na financování bytu určeného k osobní potřebě bydlení; nebo
 • restaurování osobního bytu (střecha, okna, koupelna, lakování, kotel atd.). Pokud doba trvání smlouvy nepřesáhla 10 let a klient použije získané peníze na financování automobilu nebo kuchyně, příspěvky ztrácejí odpočitatelný charakter a bude vybírána opravná daň na úkor zaměstnance a odpočet zvláštních nákladů na příspěvky do spořitelny pro nákup nemovitostí již není povolen od daňového roku následujícího po přijetí kapitálu.

Jaké dokumenty k tomu budete potřebovat?

Daňový poplatník může odůvodnit roční částku odpočitatelných příspěvků zaplacených během příslušného fiskálního roku jako zvláštní výdaje (SD), a to tak, že poskytne kopii ročního výkazu vypracovaného stavební spořitelnou, a to v anglickém, německém, nebo francouzském jazyce.


Lucemburský daňový úřad si vyhrazuje právo požadovat další podpůrné dokumenty v rámci procesu ověřování veškerých informací, prohlášení, žádostí, prohlášení, nároků nebo odvolání předložených jeho úřadům.