(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Odpočítateľné položky v luxemburskom daňovom priznaní pre nerezidentov

8. Júl 2020

Hypotéka, penzijné pripoistenie, stavebné sporenie. To sú položky, ktoré za určitých podmienok môžete uplatniť v daňovom priznaní a znížiť tak dane, prípadne zvýšiť výšku preplatku.

Odpočty z úrokov hypotéky

Odpočítajú sa len vtedy, ak sú zmluvy uzavreté na meno daňovníka alebo osoby, s ktorou je kolektívne zdaniteľná (manžel/manželka, partner alebo maloleté dieťa).

Úrok zaplatený daňovníkom je odpočítateľný, ak je viazaný na hypotéku zjednanú na financovanie kúpy:

 • Automobilu;
 • Nábytku pre osobné použitie;
 • Iný typ osobných nákladov (obstaranie akciového portfólia, stavebného pozemku, financovanie dovolenky alebo prostriedkov vypožičaných a použitých na osobný životný štýl atď.).

Daňoví poplatníci môžu tento odpočet použiť aj na úroky splatné na ich kreditné karty alebo bankové účty.

Úrok však nemožno odpočítať, ak je vo vzťahu k úrokom z hypotéky na financovanie nadobudnutia domu alebo nehnuteľnosti na prenájom alebo ide o hypotéku v súvislosti s obchodníkom alebo samostatnou činnosťou.

Aké dokumenty k tomu budete potrebovať?

Daňovník je povinný priložiť osvedčenie vydané poisťovňou, vzájomným fondom alebo úverovou inštitúciou, ktoré preukazuje, že výška poistného, príspevkov alebo úrokov zaplatených v priebehu roka zodpovedá zákonným podmienkam odpočtu.


Luxemburské vnútrozemské orgány si vyhradzujú právo požadovať ďalšie podporné dokumenty v rámci procesu overovania všetkých informácií, vyhlásení, žiadostí, nárokov alebo odvolaní predložených jeho úradom.

Penzijné pripoistenie

Podmienky pre uplatnenie:

 • Penzijné pripoistenie musí byť u štátom schválených a kontrolovaných dôchodkových inštitúcií, ktoré sú oprávnené vykonávať svoju činnosť v Luxembursku
 • Minimálna doba trvania je 10 rokov
 • Úspory môžu byť vyplatené najskôr v 60-tich, najneskôr v 75-tich rokoch
 • Penzijný plán musí dokázať, že skoršia výplata nie je možná, s výnimkou choroby alebo postihnutia
 • Výplata dôchodku môže prebiehať buď jednorázovo alebo mesačne
 • Investičné produkty a podmienky spĺňajú špeciálne podmienky
 • Predčasná výplata úspor, bežne vylúčená pred minimálnou dobou sporenia 10 rokov alebo pred 60. rokom veku, je penalizovaná zdanením celkovej vyplatenej čiastky

Aké dokumenty k tomu budete potrebovať?

Daňovník je povinný priložiť osvedčenie vydané poisťovňou alebo úverovou inštitúciou, ktoré potvrdzuje, že výška poistného zaplateného v priebehu roka je v súlade so zákonnými podmienkami odpočtu (článok 111a). Toto je potrebné mať v angličtine, francúzštine alebo nemčine.


Luxemburské daňové úrady (ACD) si vyhradzujú právo požadovať ďalšie podporné dokumenty v rámci procesu overovania všetkých informácií, vyhlásení, žiadostí, nárokov alebo odvolaní predložených jeho útvarom. '

Životné a úrazové poistenie

ODDELITEĽNÉ PRÍSPEVKY A PREMIUM POISTENIE

K tomu, aby ich bolo možné odpočítať, musia byť poistné a príspevky platené schváleným súkromným poisťovniam v Luxemburskom veľkovojvodstve alebo musia byť schválené a musia mať sídlo v inom členskom štáte Európskej únie.

Poistné a príspevky sa musia vzťahovať k poistnej zmluve týkajúcej sa jednej z nasledujúcich životných situácií:

 • Život;
 • Smrť;
 • Jednorázové poistné (poistenie zostatku);
 • Nehoda;
 • Ublíženie na zdraví;
 • Postihnutie;
 • Choroba;
 • Občianska zodpovednosť.

Poistné a poistné vzťahujúce sa k životným poisteniam sú odpočítateľné, iba pri uzatvorení zmluvy na dobu najmenej 10 rokov.

Stavebné sporenie

Zmluva o stavebnom sporení musí byť uzavretá s cieľom financovať výstavbu, nadobudnutie alebo prestavbu bytu alebo domu používaného pre osobné potreby bývania, vrátane obstarávacej ceny pozemku.

Podmienky pre uplatnenie:

Príspevky plynú do schválenej sporiteľne pre kúpu nehnuteľností v Luxembursku alebo v inom členskom štáte EÚ (vylúčené sú banky, úverové inštitúcie a iné finančné inštitúcie). V Luxembursku sú v súčasnej dobe schválené len 3 sporiteľne na kúpu nehnuteľností:

 • BHW Bausparkasse;
 • Wüstenrot Bausparkasse;
 • Bausparkasse Schwäbisch Hall

Zmluvy o sporení na bývanie boli uzavreté s cieľom financovať bývanie pre osobné potreby daňovníka (výstavba, obstaranie, prestavba budovy alebo obstaranie pozemku k výstavbe domu) a ich cieľom je financovanie hlavného bývania.

Stavebné sporiteľne majú špecifický systém, ktorý sa líši od bankových a finančných inštitúcií. Tieto nemôžu využívať právne benefity pre stavebné sporenie.

Ak doba trvania zmluvy prekročila 10 rokov

Ak doba trvania zmluvy o sporení na bývanie presiahla 10 rokov, zostanú predtým odpočítané príspevky odpočítateľné.

Keď sa získaný kapitál nepoužije na financovanie bývania používaného pre osobné potreby daňovníka (výstavba, obstaranie, prestavba budovy alebo obstaranie pozemku na účely stavby budovy), odpočet osobitných nákladov z príspevkov platených do bývania od nasledujúceho daňového roka stavebná sporiteľňa už nie je oprávnená prijať ako kapitál.

Ak doba trvania zmluvy nepresiahla 10 rokov

Ukončenie zmluvy

Daňovník, ktorý zruší stavebné sporenie pred uplynutím 10 rokov (dátum pridelenia prostriedkov), zruší odpočítateľnú povahu zaplatených príspevkov. To znamená, že už odpočítané príspevky sa považujú za neodpočítateľné. Daňovník sa tak stáva predmetom nápravného zdanenia, ktoré bude jeho nevýhodou. Toto nápravné zdanenie sa vzťahuje na všetky neoprávnene odpočítané príspevky. Navyše nevyužitím získaného kapitálu na financovanie budovy použitej pre osobné potreby poplatníka v oblasti bývania (výstavba, obstaranie, prestavba budovy alebo obstaranie pozemku na účely stavby budovy), odpočet osobitných nákladov zaplatených príspevkov do sporiteľne pre nákup nehnuteľností od nasledujúceho daňového roka po prijatí kapitálu už nie je povolený.

Existujú však určité okolnosti, ktoré bránia vykonaniu nápravného zdanenia a ktoré zachovávajú právo na odpočet, ako napríklad:

 • Smrť;
 • Pracovná neschopnosť atď.

Pridelenie úspor

Príspevky zostávajú odpočítateľné a daňovník si vyhradzuje právo na odpočet, pokiaľ sú úspory použité pre:

 • Obstaranie bytu určeného na užívanie pre osobné potreby bývania alebo
 • Splácanie úveru na financovanie bytu určeného na osobnej potrebe bývania alebo
 • Prestavbu bytu (strecha, okná, kúpeľňa, lakovanie, kotol atď.).

Ak doba trvania zmluvy nepresiahla 10 rokov a klient použije získané peniaze na financovanie automobilu alebo kuchyne, príspevky strácajú odpočítateľný charakter a bude vyberaná opravná daň na úkor zamestnancov a odpočet osobitných nákladov na príspevky do sporiteľne pre nákup nehnuteľností od daňového roka nasledujúceho po prijatí kapitálu už nie je povolený.

Aké dokumenty k tomu budete potrebovať?

Daňovník môže odôvodniť ročnú sumu odpočítateľných príspevkov zaplatených počas príslušného fiškálneho roka ako zvláštne výdavky (SD), a to tak, že poskytne kópiu ročného výkazu vystaveného stavebnou sporiteľňou, a to v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku.


Luxemburský daňový úrad si vyhradzuje právo požadovať ďalšie podporné dokumenty v rámci procesu overovania všetkých informácií, vyhlásení, žiadostí, nárokov alebo odvolaní predložených jeho úradom.